Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-3-SM1-HIK
Kod Erasmus / ISCED: 07.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0532) Nauki o ziemi Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie I
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia II stopnia (Hydrologia i klimatologia) - sem. 1
Seminaria magisterskie do wyboru na studiach II stopnia na kierunku MSOŚ
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

geografia

Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (lista przedmiotów):

Hydrologia i oceanografia 1900-1-HYDO
Meteorologia i klimatologia 1900-1-MK
Proseminarium licencjackie (Ścieżka fizycznogeograficzna) 1900-1-PSEM-SF
Seminarium licencjackie (Geografia fizyczna stosowana) 1900-1-SEM-F

Założenia (opisowo):

Zalecane jest, by student przed rozpoczęciem nauki przedmiotu miał podstawową wiedzę z zakresu meteorologii, klimatologii i hydrologii. Powinien rozumieć podstawowe procesy zachodzące w atmosferze oraz funkcjonowanie systemu klimatycznego. Wskazana jest także znajomość i umiejętność stosowania podstawowych metod matematycznych i statystycznych oraz GIS, a także technik pomiarowych i obserwacyjnych. Istotne znaczenie ma także umiejętność definiowania najważniejszych problemów współczesnego świata.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Seminarium ma przygotować studentów do realizacji pracy magisterskiej

Pełny opis:

Zagadnienia omawiane na zajęciach to:

- standardy jakie powinna spełniać praca naukowa,

- wymogi stawiane pracom magisterskim,

- organizacja własnej pracy naukowej,

- układ, struktura i proporcje pracy,

- wybór zagadnienia badawczego

- formułowanie celu/hipotezy badawczej i jej weryfikacja,

- bazy danych literaturowych,

- przegląd literatury - określenie stanu wiedzy, sposób ujęcia, noty bibliograficzne,

- możliwości pozyskania materiałów źródłowych

- składowe elementy recenzji

WYMIAR ZAJĘĆ

Szacowana całkowita liczba godzin, którą student powinien przeznaczyć na osiągnięcie zdefiniowanych dla przedmiotu efektów uczenia się: liczba godzin zorganizowanych (30 godzin) + praca własna studenta (określenie zagadnienia badawczego, studia literaturowe, pozwalające wstępnie określić stan wiedzy na podjęty tematu, kwerenda materiałów źródłowych niezbędnych do realizacji pracy dyplomowej, konsultacje z opiekunem i prowadzącym seminarium).

METODY NAUCZANIA

prezentacja, wykład, dyskusja

Literatura:

1. Kaczmarek S., Kaczmarek S., Kazimierczyk J., Majchrzyk J., Michalak S., Muszyńska A., Paluch M., Wawrzyniak M., Zek M., 2012, Jak polubić pracę dyplomową, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s.96.

2. Plit F., 2007, Jak pisać prace licencjackie i magisterskie z geografii, Wyd. WGSR UW, Warszawa.

3. Such J., Szymański J., Szcześniak M. (red.), 1996, Rozważania o poznaniu naukowym, Wyd. Fundacji Humaniora, Poznań.

4. Weiner J., 1998, Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych. Przewodnik praktyczny, Wydawnictwo Naukowe PWN, s.152

Inna, specjalistyczna literatura, zależna od wybranych zagadnień badawczych (tematów prac magisterskich).

Efekty uczenia się:

Efekty kierunkowe: K_U02, K_U07, K_U08, K_U10, K_U11, K_K04

Efekty specjalnościowe: S4_U12, S4_U13, S4_K12

Po zaliczeniu zajęć:

UMIEJĘTNOŚCI

Absolwent potrafi :

1. K_U02 - wybrać i zastosować optymalne metody pozyskiwania, analizy i prezentacji danych przestrzennych, w tym zaawansowanych technik informacyjno‐komunikacyjnych,

2. K_U07 - wykorzystywać krytycznie literaturę naukową i inne źródła także w języku obcym w zakresie wybranej specjalności,

3. K_U08 - zaprezentować wyniki badań i poprowadzić debatę,

4. K_U10 - zaplanować i przeprowadzić badania zarówno indywidualne jak i zespołowe w zakresie wybranej specjalności,

5. K_U11 - przygotować pisemne prace na podstawie literatury i/lub

własnych badań,

6. S4_U12 - zaplanować, przeprowadzić pracę badawczą, zaprezentować wyniki oraz podjąć dyskusję

7. S4_U13 - zreferować artykuł naukowy z zakresu hydrologii i meteorologii, przygotować esej oraz poprowadzić dyskusję na podstawie obcojęzycznej literatury

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Absolwent jest gotów do :

1. K_K04 - oceny zagrożenia wynikającego z warunków pracy, wykazuje odpowiedzialność za bezpieczeństwo pracy własnej i innych

oraz za realizację podjętych prac i zobowiązań.

2. S4_K12 - merytorycznej dyskusji naukowej.

Metody i kryteria oceniania:

Wymagania związane z uczestnictwem w zajęciach:

- dwukrotna prezentacja, w tym jedna dotycząca zamysłu pracy magisterskiej (sformułowanie zagadnienia badawczego/hipotezy badawczej, określenie materiałów źródłowych i możliwości ich pozyskania, zaproponowanie metod badawczych, wstępna struktura pracy, osadzenie w literaturze przedmiotu), druga poświęcona recenzji wybranej pracy naukowej.

- napisanie protokołu z zajęć,

- aktywność na zajęciach (udział w dyskusji),

- dopuszczalna liczba nieobecności podlegająca usprawiedliwieniu - 2

W sytuacji nieobecności na zajęciach, na których było zaplanowane wystąpienie należy ustalić z prowadzącym w ciągu najbliższego tygodnia nowy termin wystąpienia.

Metody i kryteria oceniania:

Ocenie podlega poziom merytoryczny wystąpień: recenzji wybranej pracy naukowej oraz wskazujących na postępy w pisaniu pracy dyplomowej, a także aktywność na zajęciach (udział w dyskusji). Referowanie poszczególnych części pracy licencjackiej powinno być poprzedzone omówieniem ich z opiekunem pracy.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elwira Żmudzka
Prowadzący grup: Artur Magnuszewski, Elwira Żmudzka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elwira Żmudzka
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-2b06adb1e (2024-03-27)