Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zarządzanie kryzysowe we współczesnych państwach

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2102-BW-L-Z5ZKWP Kod Erasmus / ISCED: 14.9 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie kryzysowe we współczesnych państwach
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE - ZAOCZNE I STOPNIA 5 semestr 3 rok - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Od studentów oczekuje się wiedzy na temat zarządzania kryzysowego oraz zainteresowania problematyką podejmowaną na zajęciach.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot Zarządzanie kryzysowe we współczesnych państwach obejmuje zagadnienia z zakresu zarządzania kryzysowego w wybranych państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz innych państwach świata. Jego treść dotyczy aspektów teoretycznych oraz regulacji związanych z bezpieczeństwem wewnętrznym, zagrożeniami dla życia, zdrowia i bezpieczeństwa ludzi, jak również organizacji zarządzania kryzysowego w wybranych współczesnych państwach.

Pełny opis:

Przedmiot Zarządzanie kryzysowe we współczesnych państwach obejmuje zagadnienia z zakresu zarządzania kryzysowego w wybranych państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz innych państwach świata. Jego treść dotyczy aspektów teoretycznych oraz regulacji związanych z bezpieczeństwem wewnętrznym, zagrożeniami dla życia, zdrowia i bezpieczeństwa ludzi, jak również organizacją zarządzania kryzysowego w wybranych współczesnych państwach. W związku z tym, zakres tematyczny zajęć odnosi się do: miejsca zarządzania kryzysowego w systemach bezpieczeństwa poszczególnych państw; zasad oraz cech charakterystycznych dla zarządzania kryzysowego wpływających na podobieństwa i różnice w przyjmowanych przez państwa rozwiązaniach; zagrożeń charakterystycznych dla danego państwa; struktur organizacyjnych, obejmujących naczelne organy władzy państwowej i rozwiązania funkcjonujące na poziomie lokalnym. Ponadto w ramach zajęć wskazuje się na podstawy prawne zarządzania kryzysowego, ochronę ludności oraz na główne służby odpowiedzialne za zwalczanie zagrożeń i zapewnianie bezpieczeństwa.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

EK1. Zna podstawy prawne zarządzania kryzysowego w poszczególnych państwach (K_W04).

EK2. Charakteryzuje zakres ochrony ludności i obrony cywilnej (K_W05)

EK3. Wskazuje zagrożenia dla ludności, dóbr i środowiska naturalnego w wybranych państwach (K_W07).

EK4. Opisuje organizację zarządzania kryzysowego w wybranych państwach (K_W09).EK. 4

UMIEJĘTNOŚCI

EK5. Ocenia organizację zarządzania kryzysowego w wybranych państwach (K_U01).

EK6. Interpretuje zagrożenia dla ludzi, dóbr i środowiska naturalnego w wybranych państwach (K_U02).

KOMPETENCJE

EK7. Jest zdolny do określania głównych zagrożeń dla ludzi, dóbr i środowiska naturalnego w wybranych państwach (K_K01).

Metody i kryteria oceniania:

Podstawowym warunkiem zaliczenia przedmiotu jest obecność na zajęciach (dopuszczalne są dwie nieusprawiedliwione nieobecności). Nieobecność na ponad połowie spotkań skutkuje niezaliczeniem przedmiotu (student nie jest klasyfikowany).

Ocena końcowa wynika z: 1. liczby punktów uzyskanych z końcowego sprawdzianu pisemnego; 2. aktywności (możliwość dodania 2 pkt. do łącznej liczby pkt. z końcowego sprawdzianu pisemnego); 3. referatów (możliwość dodania 2 pkt. do łącznej liczby pkt. z końcowego sprawdzianu pisemnego).

Załącznik nr 1

Wskaźniki końcowej oceny studenta z obu sprawdzianów cząstkowych

Ocena Algorytm oceny końcowej

2 do 50%

3*** powyżej 50%, ale nie więcej niż 60%

3,5 powyżej 60%, ale nie więcej niż 70%

4 powyżej 70%, ale nie więcej niż 80%

4,5 powyżej 80%, ale nie więcej niż 90%

5 powyżej 90%

*** Student opanował wszystkie efekty kształcenia ujęte w sylabusie.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Amelia Tomalska
Prowadzący grup: Amelia Tomalska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot Zarządzanie kryzysowe we współczesnych państwach obejmuje zagadnienia z zakresu zarządzania kryzysowego w wybranych państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz innych państwach świata. Jego treść dotyczy aspektów teoretycznych oraz regulacji związanych z bezpieczeństwem wewnętrznym, zagrożeniami dla życia, zdrowia i bezpieczeństwa ludzi, jak również organizacji zarządzania kryzysowego w wybranych współczesnych państwach.

Pełny opis:

Przedmiot Zarządzanie kryzysowe we współczesnych państwach obejmuje zagadnienia z zakresu zarządzania kryzysowego w wybranych państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz innych państwach świata. Jego treść dotyczy aspektów teoretycznych oraz regulacji związanych z bezpieczeństwem wewnętrznym, zagrożeniami dla życia, zdrowia i bezpieczeństwa ludzi, jak również organizacją zarządzania kryzysowego w wybranych współczesnych państwach. W związku z tym, zakres tematyczny zajęć odnosi się do: miejsca zarządzania kryzysowego w systemach bezpieczeństwa poszczególnych państw; zasad oraz cech charakterystycznych dla zarządzania kryzysowego wpływających na podobieństwa i różnice w przyjmowanych przez państwa rozwiązaniach; zagrożeń charakterystycznych dla danego państwa; struktur organizacyjnych, obejmujących naczelne organy władzy państwowej i rozwiązania funkcjonujące na poziomie lokalnym. Ponadto w ramach zajęć wskazuje się na podstawy prawne zarządzania kryzysowego, ochronę ludności oraz na główne służby odpowiedzialne za zwalczanie zagrożeń i zapewnianie bezpieczeństwa.

Literatura:

Literatura podstawowa:

- K.P. Marczuk, Trzecia opcja. Gwardie narodowe w wybranych państwach Basenu Morza Śródziemnego, Warszawa 2007

- K.P. Marczuk, Bezpieczeństwo wewnętrzne państw członkowskich Unii Europejskiej. Od bezpieczeństwa państwa do bezpieczeństwa ludzi, Warszawa 2012

- K.P. Marczuk, Bezpieczeństwo funkcjonalne państw regionu Europy Północnej, Warszawa 2014

- P. Mickiewicz, System bezpieczeństwa narodowego w rozwiązaniach ustrojowych wybranych państw, Wrocław 2012

- A. Misiuk, A. Letkiewicz, M. Sokołowski, Policje Unii Europejskiej, Warszawa 2011

- A.M. Sosnowski, Realizacja zadań ochrony ludności w wybranych państwach świata, Wrocław 2006

- W. Staśkiewicz (red.), Konstytucje państw Unii Europejskiej, Warszawa 2011

- S. Sulowski (red.), Problemy bezpieczeństwa wewnętrznego w wybranych państwach, Warszawa 2013

- Systemy konstytucyjne państw świata - seria wydawnicza, Wydawnictwo Sejmowe

Uwagi:

1.Pozostałe informacje znajdują się w sekcji nadrzędnej pt. Informacje ogólne.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Brzeziński
Prowadzący grup: Michał Brzeziński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot Zarządzanie kryzysowe we współczesnych państwach obejmuje zagadnienia z zakresu zarządzania kryzysowego w wybranych państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz innych państwach świata. Jego treść dotyczy aspektów teoretycznych oraz regulacji związanych z bezpieczeństwem wewnętrznym, zagrożeniami dla życia, zdrowia i bezpieczeństwa ludzi, jak również organizacji zarządzania kryzysowego w wybranych współczesnych państwach.

Pełny opis:

Przedmiot Zarządzanie kryzysowe we współczesnych państwach obejmuje zagadnienia z zakresu zarządzania kryzysowego w wybranych państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz innych państwach świata. Jego treść dotyczy aspektów teoretycznych oraz regulacji związanych z bezpieczeństwem wewnętrznym, zagrożeniami dla życia, zdrowia i bezpieczeństwa ludzi, jak również organizacją zarządzania kryzysowego w wybranych współczesnych państwach. W związku z tym, zakres tematyczny zajęć odnosi się do: miejsca zarządzania kryzysowego w systemach bezpieczeństwa poszczególnych państw; zasad oraz cech charakterystycznych dla zarządzania kryzysowego wpływających na podobieństwa i różnice w przyjmowanych przez państwa rozwiązaniach; zagrożeń charakterystycznych dla danego państwa; struktur organizacyjnych, obejmujących naczelne organy władzy państwowej i rozwiązania funkcjonujące na poziomie lokalnym. Ponadto w ramach zajęć wskazuje się na podstawy prawne zarządzania kryzysowego, ochronę ludności oraz na główne służby odpowiedzialne za zwalczanie zagrożeń i zapewnianie bezpieczeństwa.

Literatura:

Literatura podstawowa:

- K.P. Marczuk, Trzecia opcja. Gwardie narodowe w wybranych państwach Basenu Morza Śródziemnego, Warszawa 2007

- K.P. Marczuk, Bezpieczeństwo wewnętrzne państw członkowskich Unii Europejskiej. Od bezpieczeństwa państwa do bezpieczeństwa ludzi, Warszawa 2012

- K.P. Marczuk, Bezpieczeństwo funkcjonalne państw regionu Europy Północnej, Warszawa 2014

- P. Mickiewicz, System bezpieczeństwa narodowego w rozwiązaniach ustrojowych wybranych państw, Wrocław 2012

- A. Misiuk, A. Letkiewicz, M. Sokołowski, Policje Unii Europejskiej, Warszawa 2011

- A.M. Sosnowski, Realizacja zadań ochrony ludności w wybranych państwach świata, Wrocław 2006

- W. Staśkiewicz (red.), Konstytucje państw Unii Europejskiej, Warszawa 2011

- S. Sulowski (red.), Problemy bezpieczeństwa wewnętrznego w wybranych państwach, Warszawa 2013

- Systemy konstytucyjne państw świata - seria wydawnicza, Wydawnictwo Sejmowe

Uwagi:

1.Pozostałe informacje znajdują się w sekcji nadrzędnej pt. Informacje ogólne.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.