Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Analiza informacji w systemie bezpieczeństwa państwa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2102-BW-M-D2AIWS
Kod Erasmus / ISCED: 14.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Analiza informacji w systemie bezpieczeństwa państwa
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE - DZIENNE II STOPNIA 2 semestr 1 rok - przedmioty wszystkie
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z metodami i technikami analizy informacji, ze szczególnym uwzględnieniem analizowania, planowania i podejmowania decyzji w sektorze zarządzania bezpieczeństwem oraz nabycie podstawowych umiejętności niezbędnych do prawidłowego przygotowywania dokumentów analitycznych.

Pełny opis:

Zajęcia Analiza informacji w systemie bezpieczeństwa państwa obejmują następujące obszary zagadnień:

- charakterystyka informacji wywiadowczej,

- podstawy analizy informacji,

- bezpieczeństwo państwa, jako przedmiot analizy,

- metodyka analizy informacji, rozumowania,

- między rozumieniem a analizą,

- argumentacja,

- analiza taktyczna,

- analiza strategiczna,

- analiza ryzyka,

- porażki analityczne i ich przyczyny.

Literatura:

1. J.Konieczny, "Analiza informacji w służbach policyjnych i specjalnych", C.H.Beck, Warszawa 2012

2. K.Liedl, P.Piasecka, T.Aleksandrowicz, "Analiza informacji. Teoria i praktyka", Difin, Warszawa 2012

3. K.Liedl, P.Piasecka, T.Aleksandrowicz, "Analiza informacji w działaniu", Difin, Warszawa 2012

4. W. Zajączkowski, "Zrozumieć innych. Metoda analityczna w polityce zagranicznej", KSAP, Warszawa 2011

Efekty uczenia się:

Student zna i rozumie organizację, funkcje i zadania instytucji zajmujących się analizą informacji odnoszących się do bezpieczeństwa państwa (K_W04)

Student zna i rozumie pojęcia oraz zasady odnoszące się do ochrony informacji (w tym prawa autorskiego) i jej znaczenia dla systemu bezpieczeństwa państwa (K_W08)

Student potrafi analizować i wyjaśniać wzajemne relacje i zależności pomiędzy efektywną analizą informacji a zapewnianiem bezpieczeństwa państwa (K_U01)

Student potrafi formułować samodzielne opinie, prognozy i propozycje rozwiązań w zakresie analizy informacji w systemie bezpieczeństwa państwa. (K_U04)

Student jest gotowy do wykorzystania wiedzy na temat analizy informacji w systemie bezpieczeństwa państwa w ramach pracy zawodowej oraz w innych sytuacjach społecznych. Jest gotowy także do krytycznej analizy skuteczności mechanizmów związanych z analizą informacji. (K_K04)

Metody i kryteria oceniania:

Warunki zaliczenia - obecność na zajęciach oraz opracowanie projektu odnoszącego się do analizy informacji w systemie bezpieczeństwa państwa.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Jabłoński
Prowadzący grup: Piotr Jabłoński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z metodami i technikami analizy informacji, ze szczególnym uwzględnieniem analizowania, planowania i podejmowania decyzji w sektorze zarządzania bezpieczeństwem oraz nabycie podstawowych umiejętności niezbędnych do prawidłowego przygotowywania dokumentów analitycznych.

Pełny opis:

- charakterystyka informacji wywiadowczej,

- podstawy analizy informacji,

- bezpieczeństwo państwa, jako przedmiot analizy,

- metodyka analizy informacji,

- rozumowania,

- między rozumieniem a analizą,

- argumentacja,

- analiza taktyczna,

- analiza strategiczna,

- analiza ryzyka,

- porażki analityczne i ich przyczyny.

Literatura:

1. J.Konieczny, "Analiza informacji w służbach policyjnych i specjalnych", C.H.Beck, Warszawa 2012

2. K.Liedl, P.Piasecka, T.Aleksandrowicz, "Analiza informacji. Teoria i praktyka", Difin, Warszawa 2012

3. K.Liedl, P.Piasecka, T.Aleksandrowicz, "Analiza informacji w działaniu", Difin, Warszawa 2012

4. W. Zajączkowski, "Zrozumieć innych. Metoda analityczna w polityce zagranicznej", KSAP, Warszawa 2011

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Jabłoński
Prowadzący grup: Piotr Jabłoński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z metodami i technikami analizy informacji, ze szczególnym uwzględnieniem analizowania, planowania i podejmowania decyzji w sektorze zarządzania bezpieczeństwem oraz nabycie podstawowych umiejętności niezbędnych do prawidłowego przygotowywania dokumentów analitycznych.

Pełny opis:

- charakterystyka informacji wywiadowczej,

- podstawy analizy informacji,

- bezpieczeństwo państwa, jako przedmiot analizy,

- metodyka analizy informacji,

- rozumowania,

- między rozumieniem a analizą,

- argumentacja,

- analiza taktyczna,

- analiza strategiczna,

- analiza ryzyka,

- porażki analityczne i ich przyczyny.

Literatura:

1. J.Konieczny, "Analiza informacji w służbach policyjnych i specjalnych", C.H.Beck, Warszawa 2012

2. K.Liedl, P.Piasecka, T.Aleksandrowicz, "Analiza informacji. Teoria i praktyka", Difin, Warszawa 2012

3. K.Liedl, P.Piasecka, T.Aleksandrowicz, "Analiza informacji w działaniu", Difin, Warszawa 2012

4. W. Zajączkowski, "Zrozumieć innych. Metoda analityczna w polityce zagranicznej", KSAP, Warszawa 2011

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-e459be735 (2022-11-16)