Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Instytucje zarządzania kryzysowego w Polsce na tle porównawczym

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2102-BW-M-D2IZKP
Kod Erasmus / ISCED: 14.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Instytucje zarządzania kryzysowego w Polsce na tle porównawczym
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE - DZIENNE II STOPNIA 2 semestr 1 rok - przedmioty wszystkie
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Przedmiot dotyczy podstawowych instytucji tworzących system zarządzania kryzysowego w Polsce oraz porównanie tych rozwiązań z innymi państwami. Przedstawia i analizuje uwarunkowania prawne tworzące system zarządzania kryzysowego w Polsce. Omawia kluczowe uwarunkowania organizacyjne związane z funkcjonowaniem systemu zarządzania kryzysowego. W ramach przedmiotu przedstawione zostaną relacje zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa państwa. W trakcie zajęć analizowane są zagrożenia charakterystyczne dla danego państwa, a także oceniana jest organizacja systemu zarządzania kryzysowego. Analizowane są przyjęte rozwiązania prawne. Oceniana jest ich skuteczność i efektywność na podstawie konkretnych sytuacji kryzysowych.

Skrócony opis:

Przedmiot obejmuje: rolę służb, inspekcji, straży oraz wojska w zarządzaniu kryzysowym w Polsce na tle porównawczym; współpracę między podmiotami instytucjonalnymi w zarządzaniu kryzysowym; instytucje administracji publicznej w działaniu w czasie sytuacji kryzysowych

Pełny opis:

1. Miejsce zarządzania kryzysowego w systemie bezpieczeństwa

2. Uwarunkowania prawne systemu zarządzania kryzysowego w Polsce

2.1. Ustawa o zarządzaniu kryzysowym

2.2. Ustawa o stanie klęski żywiołowej

2.3. Ustawa o stanie wyjątkowym

3. System zarządzania kryzysowego w Polsce

3.1. Rola Prezesa Rady Ministrów i ministrów

3.2. Pozycja i zadania Rządowego Centrum Bezpieczeństwa

3.3. Wojewodowie w systemie zarządzania kryzysowego

3.4. Jednostki samorządu terytorialnego w systemie zarządzania kryzysowego

3.5. Zadania wybranych jednostek administracji zespolonej i niezespolonej w zarządzaniu kryzysowym

4. Infrastruktura krytyczna jako element systemu zarządzania kryzysowego

5. Systemy zarządzania kryzysowego wybranych państw

5.1. Stany Zjednoczone

5.2. Wielka Brytania

5.3. Norwegia

5.4. Rosja

5.5. Niemcy

5.6 Francja

6. Analiza komparatystyczna wybranych systemów zarządzania kryzysowego

7. Rola organizacji pozarządowych w systemie zarządzania kryzysowego

8. Media w zarządzaniu kryzysowym (TV, prasa, Internet)

Literatura:

1. Brzeziński M., Miejsce zarządzania kryzysowego w systemie bezpieczeństwa narodowego. Uwagi prawno-organizacyjne, [w:] A. Misiuk (red.) Studia Politologiczne vol. 34/2014, Warszawa 2014.

2. Brzeziński M., Stany nadzwyczajne w polskich konstytucjach. Warszawa 2007.

3. Gołębiewski J., Anatomia bezpieczeństwa, Warszawa 2015.

4. Gołębiewski J., Propedeutyka zarządzania kryzysowego, Warszawa 2015.

5. Grocki R., Zarządzanie kryzysowe. Dobre praktyki, Warszawa 2012.

6. Kitler W., Istota zarządzania kryzysowego [w:] J. Gryz, W. Kitler (red.) System reagowania kryzysowego, Toruń 2007.

7. Misiuk A., Administracja porządku i bezpieczeństwa publicznego. Zagadnienia prawno-ustrojowe, Warszawa 2008.

8. Sienkiewicz-Małyjurek K., Krynojewski F. R., Zarządzanie kryzysowe w administracji publicznej, Warszawa 2010.

9. Sienkiewicz-Małyjurek K., Skuteczne zarządzanie kryzysowe, Warszawa 2015.

10. Wiśniewski B., System bezpieczeństwa państwa. Konteksty teoretyczne i praktyczne, Szczytno 2013.

11. Zarządzanie kryzysowe w Polsce i w państwach sąsiednich, red. Barbara Kaczmarczyk, Wrocław 2017.

12. Górecka K., Zarządzanie kryzysowe na tle wybranych państw sąsiadujących z Polską "Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa nr 1"

Źródła internetowe:

1. ISAP - Internetowy System Aktów Prawnych - https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/home.xsp

2. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa - https://rcb.gov.pl/

3. Centrum Zarządzania Kryzysowego - https://www.czk.pl/

Efekty uczenia się:

K_W03 – Student w sposób pogłębiony charakteryzuje i opisuje normy i reguły panujące w strukturach i instytucjach odpowiedzialnych za zarządzanie kryzysowe, jak i mechanizmy np. psychologiczne, społeczne, prawne służące przeciwdziałaniu i rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych oraz utrzymaniu porządku społeczno-politycznego i bezpieczeństwa. Potrafi opisać normy, zasady i reguły zarówno w ujęciu krajowym, jak i porównawczym.

K_W04 – Student zna organizację, funkcjonowanie, kompetencje i zadania instytucji odpowiedzialnych za zarządzanie kryzysowe w Polsce i wybranych państwach (m.in. Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw wewnętrznych, Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, centrów zarządzania kryzysowego wojewodów, administracji samorządowej i innych instytucji typu ABW, Policja, wojsko czy straż pożarna). Posiada szeroką i specjalistyczną wiedzę w zakresie roli tych podmiotów w systemie bezpieczeństwa państwa. Potrafi identyfikować podmioty nie wchodzące w skład szeroko pojętego systemu administracyjnego (np. media, organizacje pozarządowe itp.).

K_W07 – Student ma pogłębiony pogląd na temat struktur, instytucji, mechanizmów i norm w zakresie zarządzania kryzysowego. Rozumie i potrafi wskazywać i charakteryzować poglądy na temat relacji i norm w systemie zarządzania kryzysowego. Potrafi dostrzec ewolucję rozwiązań w zakresie zarządzania kryzysowego.

K_U04 – Student potrafi formułować samodzielne opinie, prognozy i propozycje rozwiązań (oraz ich wdrożenia) w zakresie funkcjonowania systemu zarządzania kryzysowego oraz mechanizmów w nim występujących. Potrafi krytycznie formułować stanowisko w odniesieniu do konkretnych mechanizmów i rozwiązań w zakresie zarządzania kryzysowego. Potrafi wykorzystywać nowoczesne techniki informacyjno-komunikacyjne.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin ustny, aktywność na zajęciach i przygotowanie referatu (prezentacji) na zadany temat

Praktyki zawodowe:

Nie są przewidywane praktyki

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Kamil Mroczka
Prowadzący grup: Kamil Mroczka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest omówienie systemu zarządzania kryzysowego w Polsce oraz porównanie tego systemu z rozwiązaniami wybranych państw.

Pełny opis:

Przedmiot dotyczy podstawowych instytucji tworzących system zarządzania kryzysowego w Polsce oraz porównanie tych rozwiązań z innymi państwami. Przedstawia i analizuje uwarunkowania prawne tworzące system zarządzania kryzysowego w Polsce. Omawia kluczowe uwarunkowania organizacyjne związane z funkcjonowaniem systemu zarządzania kryzysowego. W ramach przedmiotu przedstawione zostaną relacje zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa państwa. W trakcie zajęć analizowane są zagrożenia charakterystyczne dla danego państwa, a także oceniana jest organizacja systemu zarządzania kryzysowego. Analizowane są przyjęte rozwiązania prawne. Oceniana jest ich skuteczność i efektywność na podstawie konkretnych sytuacji kryzysowych.

Literatura:

1. Brzeziński M., Miejsce zarządzania kryzysowego w systemie bezpieczeństwa narodowego. Uwagi prawno-organizacyjne, [w:] A. Misiuk (red.) Studia Politologiczne vol. 34/2014, Warszawa 2014.

2. Brzeziński M., Stany nadzwyczajne w polskich konstytucjach. Warszawa 2007.

3. Gołębiewski J., Anatomia bezpieczeństwa, Warszawa 2015.

4. Gołębiewski J., Propedeutyka zarządzania kryzysowego, Warszawa 2015.

5. Grocki R., Zarządzanie kryzysowe. Dobre praktyki, Warszawa 2012.

6. Kitler W., Istota zarządzania kryzysowego [w:] J. Gryz, W. Kitler (red.) System reagowania kryzysowego, Toruń 2007.

7. Misiuk A., Administracja porządku i bezpieczeństwa publicznego. Zagadnienia prawno-ustrojowe, Warszawa 2008.

8. Sienkiewicz-Małyjurek K., Krynojewski F. R., Zarządzanie kryzysowe w administracji publicznej, Warszawa 2010.

9. Sienkiewicz-Małyjurek K., Skuteczne zarządzanie kryzysowe, Warszawa 2015.

10. Wiśniewski B., System bezpieczeństwa państwa. Konteksty teoretyczne i praktyczne, Szczytno 2013.

11. Zarządzanie kryzysowe w Polsce i w państwach sąsiednich, red. Barbara Kaczmarczyk, Wrocław 2017.

12. Górecka K., Zarządzanie kryzysowe na tle wybranych państw sąsiadujących z Polską "Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa nr 1"

Źródła internetowe:

1. ISAP - Internetowy System Aktów Prawnych - https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/home.xsp

2. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa - https://rcb.gov.pl/

3. Centrum Zarządzania Kryzysowego - https://www.czk.pl/

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Kamil Mroczka
Prowadzący grup: Kamil Mroczka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest omówienie systemu zarządzania kryzysowego w Polsce oraz porównanie tego systemu z rozwiązaniami wybranych państw.

Pełny opis:

Przedmiot dotyczy podstawowych instytucji tworzących system zarządzania kryzysowego w Polsce oraz porównanie tych rozwiązań z innymi państwami. Przedstawia i analizuje uwarunkowania prawne tworzące system zarządzania kryzysowego w Polsce. Omawia kluczowe uwarunkowania organizacyjne związane z funkcjonowaniem systemu zarządzania kryzysowego. W ramach przedmiotu przedstawione zostaną relacje zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa państwa. W trakcie zajęć analizowane są zagrożenia charakterystyczne dla danego państwa, a także oceniana jest organizacja systemu zarządzania kryzysowego. Analizowane są przyjęte rozwiązania prawne. Oceniana jest ich skuteczność i efektywność na podstawie konkretnych sytuacji kryzysowych.

Literatura:

1. Brzeziński M., Miejsce zarządzania kryzysowego w systemie bezpieczeństwa narodowego. Uwagi prawno-organizacyjne, [w:] A. Misiuk (red.) Studia Politologiczne vol. 34/2014, Warszawa 2014.

2. Brzeziński M., Stany nadzwyczajne w polskich konstytucjach. Warszawa 2007.

3. Gołębiewski J., Anatomia bezpieczeństwa, Warszawa 2015.

4. Gołębiewski J., Propedeutyka zarządzania kryzysowego, Warszawa 2015.

5. Grocki R., Zarządzanie kryzysowe. Dobre praktyki, Warszawa 2012.

6. Kitler W., Istota zarządzania kryzysowego [w:] J. Gryz, W. Kitler (red.) System reagowania kryzysowego, Toruń 2007.

7. Misiuk A., Administracja porządku i bezpieczeństwa publicznego. Zagadnienia prawno-ustrojowe, Warszawa 2008.

8. Sienkiewicz-Małyjurek K., Krynojewski F. R., Zarządzanie kryzysowe w administracji publicznej, Warszawa 2010.

9. Sienkiewicz-Małyjurek K., Skuteczne zarządzanie kryzysowe, Warszawa 2015.

10. Wiśniewski B., System bezpieczeństwa państwa. Konteksty teoretyczne i praktyczne, Szczytno 2013.

11. Zarządzanie kryzysowe w Polsce i w państwach sąsiednich, red. Barbara Kaczmarczyk, Wrocław 2017.

12. Górecka K., Zarządzanie kryzysowe na tle wybranych państw sąsiadujących z Polską "Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa nr 1"

Źródła internetowe:

1. ISAP - Internetowy System Aktów Prawnych - https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/home.xsp

2. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa - https://rcb.gov.pl/

3. Centrum Zarządzania Kryzysowego - https://www.czk.pl/

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-e459be735 (2022-11-16)