Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Odnawialne źródła energii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2102-BW-M-D2OZEN
Kod Erasmus / ISCED: 14.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Odnawialne źródła energii
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE - DZIENNE II STOPNIA 2 semestr 1 rok - przedmioty wszystkie
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Założenia (opisowo):

Działania na rzecz zwiększonego wykorzystania OZE są ogólnoświatową tendencją – megatrendem, przyszłościową dziedziną wiedzy i gospodarki.


Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z problematyką odnawialnych źródeł energii, stanowiących ekonomiczną alternatywę dla paliw kopalnych.

Skrócony opis:

Przedmiot obejmuje:

- analizę uwarunkowań: technologicznych, ekonomicznych, politycznych i społecznych związanych z wykorzystaniem energii odnawialnych w gospodarce współczesnych państwa

- badanie kwestii teoretycznych (rozwiązania systemowe stosowane w sektorze energii)

- badanie problemów praktycznych (na wybranych przykładach inwestycji oraz projektów – w Polsce i na świecie).

Pełny opis:

1. Wprowadzenie do przedmiotu: analiza podstawowych problemów badawczych

2-3. OZE w perspektywie europejskiej i globalnej

4.-5. OZE w polityce energetyczno-klimatycznej Polski

6-7. Wsparcie instytucjonalne dla rozwoju OZE – poziom europejski i krajowy

8.-9. Przegląd technologii OZE – wybrane zagadnienia

10-11. Strategie wykorzystania OZE w wybranych państwach

12. Przyszłość OZE w UE i na świecie

Literatura:

Anthony Giddens, Klimatyczna katastrofa, Prószyński i S-ka, 2010

Krzysztof Tomaszewski, Energy solidarity in the European Union in the context of the particular interests of the Member States, „Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal”, tom 21, zeszyt 2, 2018, s. 5-18.

Krzysztof Tomaszewski, Klastry energii w Polsce – w kierunku poprawy bezpieczeństwa energetycznego. Koncepcje i uwarunkowania, „Państwo i Prawo”, zeszyt 4 (878) 2019, s. 68-78.

P K Rao, The Architecture of Green Economic Policies. Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg 2010.

Komisja Europejska, Komunikat: Europejski Zielony Ład, z dn. 11.12.2019, COM(2019) 640 final + załącznik do Komunikatu, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019DC0640&qid=1583148648262&from=PL

Porozumienie Paryskie, https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/what-is-the-paris-agreement

Rada Europejska, Konkluzje z 12 grudnia 2019 r., https://www.consilium.europa.eu/pl/meetings/european-council/2019/12/12-13/

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), wersja skonsolidowana Dz.Urz. UE Dz.U. C 202 z 7.6.2016, tytuły: XXI „Energetyka” oraz XX „Środowisko”.

Krajowy plan na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030. Założenia i cele oraz polityki i działania, dostęp: https://www.gov.pl/web/aktywa-panstwowe/krajowy-plan-na-rzecz-energii-i-klimatu-na-lata-2021-2030-przekazany-do-ke

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. 1997 nr 54 poz. 348, z późn.zm.)

Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.), dostęp: https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/informacje-o-strategii-na-rzecz-odpowiedzialnego-rozwoju

Efekty uczenia się:

K_W03 - słuchacz zna i rozumie normy i reguły panujące w strukturach i instytucjach, jak i mechanizmy np. psychologiczne, społeczne, prawne służące przeciwdziałaniu i rozwiązywaniu konfliktów i kryzysów oraz utrzymaniu porządku społeczno-politycznego i bezpieczeństwa w Polsce i na świecie, w szczególności w odniesieniu do problematyki odnawialnych źródeł energii.

K_W04 - słuchacz zna i rozumie organizację, funkcjonowanie i zadania instytucji współczesnego państwa, wyspecjalizowanych w zakresie różnych wymiarów bezpieczeństwa (w szczególności: gospodarczego, społecznego, ekologicznego), w szczególności w odniesieniu do problematyki odnawialnych źródeł energii i znaczenia tego rodzaju energii dla gospodarki współczesnego państwa.

K_W08 - słuchacz zna i rozumie ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości z wykorzystaniem wiedzy z zakresu nauk społecznych ze szczególnym uwzględnieniem wiedzy z zakresu bezpieczeństwa państwa, w kontekście w problematyki odnawialnych źródeł energii.

K_U04 - słuchacz potrafi formułować samodzielne opinie, prognozy i propozycje rozwiązań (oraz ich wdrożenia) w zakresie zjawisk, mechanizmów i instytucji bezpieczeństwa, z uwzględnieniem zastosowania nowoczesnych technik informacyjno-komunikacyjnych, w szczególności w odniesieniu do problematyki odnawialnych źródeł energii.

Metody i kryteria oceniania:

Prace pisemne

Odpowiedzi ustne

Kolokwia

Referaty

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Tomaszewski
Prowadzący grup: Krzysztof Tomaszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Tomaszewski
Prowadzący grup: Krzysztof Tomaszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-e459be735 (2022-11-16)