Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Polityka energetyczna Polski

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2102-BW-M-D2PEPL
Kod Erasmus / ISCED: 14.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Polityka energetyczna Polski
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE - DZIENNE II STOPNIA 2 semestr 1 rok - przedmioty wszystkie
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Tematyka przedmiotu odnosi się do najważniejszych problemów związanych z planowaniem, implementacją oraz ewaluacją polityki energetycznej Polski.


Poprzez analizę wybranych kwestii uczestnicy zdobywają kompleksową wiedzę na temat znaczenia sektora energii dla współczesnego państwa.

Skrócony opis:

Przedmiot obejmuje:

- analizę wewnętrznych i zewnętrznych uwarunkowań w zakresie planowania i realizacji polityki energetycznej Polski w perspektywie średnio- i długoterminowej

- teoretyczną i praktyczną wiedzę na temat mechanizmów planowania strategicznego i realizowania krajowej polityki w sektorze energii.

Pełny opis:

1. Wprowadzenie do przedmiotu: analiza podstawowych problemów badawczych

2-3. Identyfikacja dobrych praktyk budowania polityki energetycznej państwa – analiza krytyczna

4-5. Analiza wybranych narodowych polityk energetycznych – studia przypadków

6-7. Ocena procesu tworzenia polityki energetycznej Polski – na wybranych przykładach (kontekst: polityczny, społeczny, ekonomiczny)

8-9. Znaczenie firm sektora energetycznego dla realizacji polityki energetycznej państwa – na przykładzie wybranych spółek skarbu państwa w Polsce (wybrane obszary strategiczne)

10. Polityka energetyczna Polski na tle polityki klimatyczno-energetycznej UE

11. Polska energetyka na fali megatrendów

12-13. Modelowanie procesu tworzenia polityki energetycznej współczesnego państwa

Literatura:

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. 1997 nr 54 poz. 348, z późn.zm.)

Kolejne edycje PEP - dostęp on-line, np. https://sip.lex.pl/akty-prawne/mp-monitor-polski/polityka-energetyczna-panstwa-do-2025-r-17205399

Zaktualizowany projekt Polityki energetycznej Polski do 2040 r., dostęp: https://www.gov.pl/web/aktywa-panstwowe/polityka-energetyczna-polski-do-2040-r-zapraszamy-do-konsultacji1

Rosicki R., Rosicki G., Znaczenie Gazociągu Nord Stream dla Polski, „Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego”, 6/12, s. 139-156, w: http://www.abw.gov.pl/download/1/1830/Rosicki.pdf

Strambo C., Nilsson M., Månsson A., Coherent or inconsistent? Assessing energy security and climate policy interaction within the European Union, “Energy Research & Social Sciences”, 2015, Volume 8, s. 1-12, w: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S221462961500047X

Szczerbowski R., Polityka energetyczna wybranych krajów europejskich a strategia energetyczna Polski, „Polityka Energetyczna”, 2015, Tom 18, Zeszyt 3, s. 5-14,w: https://www.min-pan.krakow.pl/pliki/czasopisma/polityka%20energetyczna/PE201555/01-str-05-14.pdf

Tomaszewski K., Solidarność i subsydiarność – wartości ustrojowe UE. W poszukiwaniu remedium na współczesny kryzys procesu integracji europejskiej, „Przegląd Sejmowy”, nr 1(156), 2020, s. 169-182 [https://doi.org/10.31268/PS.2020.08]

Tomaszewski K., Klastry energii w Polsce – w kierunku poprawy bezpieczeństwa energetycznego. Koncepcje i uwarunkowania, „Państwo i Prawo”, zeszyt 4 (878) 2019, s. 68-78.

Tomaszewski K., Energy solidarity in the European Union in the context of the particular interests of the Member States, „Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal”, tom 21, zeszyt 2, 2018, s. 5-18.

Tomaszewski K., Zarządzanie wielopoziomowe w polityce energetycznej Unii Europejskiej, „Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal”, tom 21, zeszyt 1, 2018, s. 21-36.

Tomaszewski K., Polityka energetyczna Unii Europejskiej w kontekście problematyki bezpieczeństwa gospodarczego, „Przegląd Politologiczny”, nr 1, 2018, s. 133-145.

Tomaszewski K., Wpływ inwestycji infrastrukturalnych w sektorze gazowym na bezpieczeństwo energetyczne Europy Środkowo-Wschodniej, „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne”, nr 3, 2017, s. 73-96.

Efekty uczenia się:

K_W03 - absolwent zna i rozumie normy i reguły panujące w strukturach i instytucjach, jak i mechanizmy np. psychologiczne, społeczne, prawne służące przeciwdziałaniu i rozwiązywaniu konfliktów i kryzysów oraz utrzymaniu porządku społeczno-politycznego i bezpieczeństwa w Polsce i na świecie. Kluczowe - w tym kontekście - znaczenie ma polityka energetyczna Polski.

K_W04 - absolwent zna i rozumie organizację, funkcjonowanie i zadania instytucji współczesnego państwa, wyspecjalizowanych w zakresie różnych wymiarów bezpieczeństwa (energetycznego, gospodarczego, społecznego, ekologicznego), w szczególności w odniesieniu do polityki energetycznej Polski.

K_W08 - absolwent zna i rozumie pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz rozumie konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej. Ważne jest przy tym rozumienie kontekstu planowania i realizacji polityki energetycznej Polski.

K_U04 - absolwent potrafi formułować samodzielne opinie, prognozy i propozycje rozwiązań (oraz ich wdrożenia) w zakresie zjawisk, mechanizmów i instytucji bezpieczeństwa, z uwzględnieniem zastosowania nowoczesnych technik informacyjno-komunikacyjnych, w szczególności w odniesieniu do polityki energetycznej Polski.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin ustny

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Tomaszewski
Prowadzący grup: Krzysztof Tomaszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Tomaszewski
Prowadzący grup: Krzysztof Tomaszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-e459be735 (2022-11-16)