Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Regulacje w sektorze energetycznym

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2102-BW-M-D2RESE
Kod Erasmus / ISCED: 14.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Regulacje w sektorze energetycznym
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE - DZIENNE II STOPNIA 2 semestr 1 rok - przedmioty wszystkie
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Przedmiot obejmuje:

 analizę aktów ustawodawczych i dokumentów programowych wpływających na kształt unijnej i polskiej polityki energetycznej, w tym bezpieczeństwa energetycznego.

 historię powstawania regulacji w tym obszarze, jak również aktualne tendencje rozwojowe w w/w zakresie,

 omówienie podstawowych informacje nt. globalnego, europejskiego i polskiego rynku energetycznego, m.in. sektory: gazowy, OZE, energii elektrycznej, energii jądrowej.

Pełny opis:

• Teoretyczno-metodologiczny wymiar studiów nad bezpieczeństwem (m.in. istota i paradygmaty bezpieczeństwa, proces zmian rozumienia treści bezpieczeństwa i jego segmenty, bezpieczeństwo sektora energetycznego),

• Podstawy prawne procesu ustawodawczego w Unii Europejskiej (m.in. rola i kompetencje instytucji, agencji i stowarzyszeń europejskich, typologia aktów prawodawczych i nieprawodawczych),

• Trzeci Pakiet Energetyczny,

• Miks energetyczny UE

• Strategia energetyczna UE (m.in. geneza, unia energetyczna, Clean energy package, Długoterminowa strategia neutralności klimatycznej 2050),

• Organizacje i inicjatywy międzynarodowe w obszarze energetyki,

• Charakterystyka europejskiego rynku gazu ziemnego (m.in.: główni producenci/eksporterzy/importerzy surowca, szlaki dostaw gazu ziemnego do Europy, rola organizacji międzynarodowych),

• Pakiet na rzecz bezpieczeństwa gazowego 2016,

• Wieloletnie Ramy Finansowe i instrumenty finansujące projekty infrastruktury energetycznej

• Sektor energetyczny w Polsce – akty prawodawcze i instytucje,

• Polski sektor gazu ziemnego – struktura i funkcjonowanie.

• Finansowanie projektów infrastruktury gazowej – akty prawodawcze, instrumenty finansujące, projekty

• Rynek energii elektrycznej w Polsce – struktura i funkcjonowanie,

• Rynek bilansujący,

• Towarowa Giełda Energii,

• Czynniki wpływające na cenę energii elektrycznej,

• Projekty europejskie: XBID, MNA, synchronizacja państw bałtyckich,

• Cyberbezpieczeństwo,

• Czas a energia elektryczna.

• Analiza europejskiego rynku odnawialnych źródeł energii,

• Unijne cele OZE,

• Rozwój OZE w Polsce,

• Energetyka słoneczna (PV),

• Energetyka wiatrowa (onshore/offshore),

• Energetyka wodna.

• Energetyka jądrowa na świecie,

• Program polskiej energetyki jądrowej,

• Plany rozwoju energetyki jądrowej w Polsce i jej finasowanie,

Literatura:

Szczegółowa literatura do poszczególnych zajęć wskazana jest w konspekcie przedmiotu. Wybrane pozycje poniżej:

- J. Czaputowicz, Bezpieczeństwo międzynarodowe. Współczesne koncepcje, Warszawa 2012.

- A. Kułaga, Bezpieczeństwo gazowe Polski w kontekście bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej, Warszawa 2018.

- G. Rydlewski, Megasystem Bezpieczeństwa Narodowego w Polsce, Toruń 2017.

- R. Zięba, O tożsamości nauk o bezpieczeństwie, „Bezpieczeństwo Narodowe”, Zeszyty Naukowe AON nr (186) 2012.

-A. Kułaga, Nowe rozporządzenie SoS a bezpieczeństwo gazowe Polski, „Przegląd Gazowniczy” nr 3(55), wrzesień 2017.

- D. Urbanek, J. Paska, K. Pawlak, P. Terlikowski, J. Kaliński, Analiza działania rynku bilansującego, Zakład Elektrowni i Gospodarki Elektroenergetycznej, Politechnika Warszawska, 2018.

- R. Zajdler, M. Gałczyński: Czynniki mające wpływ na kształtowanie się cen energii na rynku w Polsce. Zajdler Energy Lawayers & Consultants. Warszawa, 2015

Akty normatywne i dokumenty programowe:

- Komisja Europejska, Komunikat COM(2015) 80: Pakiet dotyczący Unii Energetycznej - Strategia ramowa na rzecz stabilnej unii energetycznej opartej na przyszłościowej polityce w dziedzinie klimatu, 25.2.2015, Bruksela,

-Rada Europejska, Konkluzje, EUCO 11/15, 20.03.2015, Bruksela,

- Komisja Europejska, Komunikat COM(2018) 773: Czysta Planeta dla wszystkich – Europejska długoterminowa strategia dobrze prosperującej, nowoczesnej, konkurencyjnej i neutralnej dla klimatu gospodarki, 28.11.2018, Bruksela,

-Pakiet legislacyjny Komisji Europejskiej „Czysta Energia dla wszystkich Europejczyków:

-> Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/943 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie rynku wewnętrznego energii elektrycznej,

-> Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/944 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej oraz zmieniająca dyrektywą 2012/27/UE,

-> Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/941 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie gotowości na wypadek zagrożeń w sektorze energii elektrycznej i uchylające dyrektywę 2005/89/WE,

-> Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/942 z dnia 5 czerwca 2019 r. ustanawiające Agencję Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki,

-> Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/844 z dnia 30 maja 2018 r. zmieniająca dyrektywę 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków i dyrektywę 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej,

-> Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1999 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie zarządzania unią energetyczną i działaniami w dziedzinie klimatu, zmiany w rozporządzeniach Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 663/2009 i (WE) nr 715/2009, dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady 94/22/WE, 98/70/WE, 2009/31/WE, 2009/73/WE, 2010/31/UE, 2012/27/UE i 2013/30/UE, dyrektyw Rady 2009/119/WE i (EU) 2015/652,

-> Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych,

-> Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2002 z dnia 11 grudnia 2018 r. zmieniająca dyrektywę 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej.

Pakiet bezpieczeństwa gazowego, 2017:

-> Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1938 z dnia 25 października 2017 r. dotyczące środków zapewniających bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego i uchylające rozporządzenie (UE) nr 994/2010 (Tekst mający znaczenie dla EOG), Dz. U. UE 280, 28.10.2017.

-> Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/684 z dnia 5 kwietnia 2017 r. ustanawiająca mechanizm wymiany informacji w odniesieniu do umów międzyrządowych i instrumentów niewiążących w dziedzinie energii między państwami członkowskimi a państwami trzecimi i uchylająca decyzję nr 994/2012/UE, Dz.U.UE.L.2017.99.1.

-> Komisja Europejska, Komunikat COM(2016) 49 final w sprawie strategii UE dotyczącej skroplonego gazu ziemnego i magazynowania gazu, 16.02.2016, Bruksela.

-> Komisja Europejska, Komunikat COM/2016/051 final Strategia UE w zakresie ogrzewania i chłodzenia, 16.02.2016, Bruksela.

Efekty uczenia się:

Student zna i rozumie normy, reguły i mechanizmy panujące w strukturach i instytucjach odpowiedzialnych za unijny sektor energetyczny, w tym te odnoszące się do Polski. Student umie odnieść wskazane podczas zajęć regulacje prawne służące przeciwdziałaniu i rozwiązywaniu konfliktów i kryzysów w sektorze energetycznym (K_W03)

Student zna i rozumie organizację, funkcjonowanie i zadania instytucji odpowiedzialnych za regulację sektora energetycznego w Polsce i w Unii Europejskiej. (K_W04)

Student zna i rozumie pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego, szczególnie w odniesieniu do szeroko ujętego sektora energetycznego, oraz rozumie konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej. (K_W08)

Student potrafi formułować samodzielne opinie, prognozy i propozycje rozwiązań (oraz ich wdrożenia) w zakresie regulacji sektora energetycznego w Polsce i w Unii Europejskiej, z uwzględnieniem zastosowania nowoczesnych technik informacyjno-komunikacyjnych. (K_U04)

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu ustnego (wymagane jest uzyskanie co najmniej oceny dostatecznej (3). Dodatkowe punkty, które mają wpływ na ocenę końcową można zbierać w trakcie semestru poprzez aktywny udział w zajęciach:

Uzyskanie 9 aktywności (+) skutkuje zwolnieniem z egzaminu / 8-7 aktywności - ocena wyżej / 6-5 aktywności - 0,5 oceny wyżej;

W semestrze przysługują dwie nieusprawiedliwione nieobecności.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Szymon Kardaś
Prowadzący grup: Szymon Kardaś
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-65ff8df66 (2023-01-24)