Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2102-M-D3SEMA Kod Erasmus / ISCED: 14.1 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: Nauki Polityczne - DZIENNE II STOPNIA - 3 semestr 2 rok -przedmioty wszystkie
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem seminarium jest wybór tematu pracy magisterskiej,

ustalenie schematu (planu) pracy magisterskiej, omówienie metodologii i założeń pracy magisterskiej


Skrócony opis:

Wymogi stawiane pracy magisterskiej i zasady jej pisania.

Metody i techniki badań politologicznych.

Technika pisania pracy magisterskiej i zagadnienia formalne.

Wybór problematyki pracy magisterskiej.

Konspekt i plan pracy magisterskiej.

Tworzenie i udoskonalanie pracy magisterskiej.

Pełny opis:

W toku realizacji zajęć student/ka

- opanował/a podstawową wiedzę z dziedziny, do której należy temat pracy magisterskiej;

- opanował/a szczegółową wiedzę o przedmiocie pracy magisterskiej;

- zna najnowszą literaturę przedmiotu;

- zna metody i techniki niezbędne w realizacji zadania wyznaczonego tematem pracy;

- umie sformułować zadanie badawcze i cel pracy, wskazać problemy i pytania badawcze;

- potrafi opracować właściwe metody i techniki badawcze niezbędne w realizacji tematu oraz zastosować je w badaniach własnych;

- interpretuje i analizuje uzyskane wyniki, wyciąga z nich wnioski;

- umie logicznie skonstruować tekst pracy magisterskiej;

- opanował/a umiejętność pisania tekstu naukowego

- samodzielnie stawia pytania i problemy oraz poszukuje odpowiedzi

Literatura:

1. Chodubski A., Wstęp do badań politologicznych, Gdańsk 1995.

2. Sztumski J., Wstęp do metod i technik badań społecznych, Katowice 2005.

3. Zenderowski R., Technika pisania prac magisterskich i licencjackich, Warszawa 2015.

Literatura uzupełniająca - dotycząca problematyki powstającej pracy dyplomowej.

Efekty uczenia się:

Przygotowanie pracy magisterskiej

Metody i kryteria oceniania:

Student po zakończonych zajęciach:

K_W01 - zna i rozumie kierunek rozwoju badań w obszarze, który analizuje w pracy. 
K_U01 - potrafi analizować zjawiska społeczne i polityczne, ich wzajemne relacje i zależności wykorzystując wiedzę z zakresu teorii nauk o polityce.

K_U02 - potrafi samodzielnie analizować (z wykorzystaniem wiedzy teoretycznej) i wyjaśniać rolę struktur społecznych, ekonomicznych i kulturowych w odniesieniu do obszaru, który analizuje w pracy

K_U05 - potrafi samodzielnie i krytycznie zdobywać i uzupełniać wiedzę, korzystając z różnych źródeł wiedzy i nowoczesnych technologii.

K_U06 - potrafi prezentować własne wyjaśnienia zjawisk politycznych w odniesieniu do zmieniającej się rzeczywistości społeczno-politycznej w Polsce i na świecie, uzasadniać je oraz konfrontować z poglądami innych studentów i różnych autorów, z uwzględnieniem głównych nurtów teoretycznych.

K_U07 - potrafi gromadzić, hierarchizować, przetwarzać i analizować dane oraz tworzyć prace pisemne w języku polskim

K_K01 - jest gotów do samodzielnego, krytycznego uzupełniania i weryfikowania oraz praktycznego wykorzystywania wiedzy specjalistycznej w pracy pisemnej

K_K02 - jest gotów do wyznaczania priorytetów służących realizacji zadania - opracowania tematu pracy magisterskiej.

Praktyki zawodowe:

nie ma

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium magisterskie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Tobiasz
Prowadzący grup: Bartłomiej Biskup, Tadeusz Bodio, Stanisław Filipowicz, Jan Garlicki, Wojciech Jakubowski, Elżbieta Kossewska, Daniel Mider, Renata Mieńkowska-Norkiene, Filip Pierzchalski, Agnieszka Rothert, Tomasz Słomka, Anna Szustek, Józef Tymanowski, Andrzej Wierzbicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie
Skrócony opis:

seminarium magisterskie

Pełny opis:

W toku realizacji zajęć student/ka

- opanował/a podstawową wiedzę z dziedziny, do której należy temat pracy magisterskiej;

- opanował/a szczegółową wiedzę o przedmiocie pracy magisterskiej;

- zna najnowszą literaturę przedmiotu;

- zna metody i techniki niezbędne w realizacji zadania wyznaczonego tematem pracy;

- umie sformułować zadanie badawcze i cel pracy, wskazać problemy i pytania badawcze;

- potrafi opracować właściwe metody i techniki badawcze niezbędne w realizacji tematu oraz zastosować je w badaniach własnych;

- interpretuje i analizuje uzyskane wyniki, wyciąga z nich wnioski;

- umie logicznie skonstruować tekst pracy magisterskiej;

- opanował/a umiejętność pisania tekstu naukowego

- samodzielnie stawia pytania i problemy oraz poszukuje odpowiedzi

Literatura:

Literatura zostanie dobrana indywidualnie do potrzeb seminarzystów

Uwagi:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium magisterskie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Tobiasz
Prowadzący grup: Tadeusz Bodio, Filip Ilkowski, Wojciech Jakubowski, Mirosław Karwat, Daniel Mider, Filip Pierzchalski, Agnieszka Rothert, Anna Szustek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie
Skrócony opis:

seminarium magisterskie

Pełny opis:

W toku realizacji zajęć student/ka

- opanował/a podstawową wiedzę z dziedziny, do której należy temat pracy magisterskiej;

- opanował/a szczegółową wiedzę o przedmiocie pracy magisterskiej;

- zna najnowszą literaturę przedmiotu;

- zna metody i techniki niezbędne w realizacji zadania wyznaczonego tematem pracy;

- umie sformułować zadanie badawcze i cel pracy, wskazać problemy i pytania badawcze;

- potrafi opracować właściwe metody i techniki badawcze niezbędne w realizacji tematu oraz zastosować je w badaniach własnych;

- interpretuje i analizuje uzyskane wyniki, wyciąga z nich wnioski;

- umie logicznie skonstruować tekst pracy magisterskiej;

- opanował/a umiejętność pisania tekstu naukowego

- samodzielnie stawia pytania i problemy oraz poszukuje odpowiedzi

Literatura:

Literatura zostanie dobrana indywidualnie do potrzeb seminarzystów

Uwagi:

brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.