Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Polityka edukacyjna a rynek pracy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2103-ORP-L-D1PERP
Kod Erasmus / ISCED: 14.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0310) Nauki społeczne i psychologiczne Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Polityka edukacyjna a rynek pracy
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: ORGANIZOWANIE RYNKU PRACY - DZIENNE I STOPNIA 1 semestr 1 rok -przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

brak

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest ukazanie studentom związków pomiędzy systemem edukacji a sytuacją jednostki (w szczególności absolwenta) na rynku pracy. Podstawowym zagadnieniem rozpatrywanym w trakcie kursu jest próba odpowiedzi na pytanie o możliwość dostosowania form i treści kształcenia młodzieży i dorosłych do zmieniających się potrzeb rynku pracy.

Pełny opis:

Treści kształcenia:

Charakterystyka związków istniejących pomiędzy polityką edukacyjną i systemem edukacji a sytuacją jednostek na rynku pracy, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji absolwentów.

Przedstawienie wiedzy teoretycznej oraz wyników analiz empirycznych na temat możliwości dostosowania form i treści kształcenia młodzieży i dorosłych do zmieniających się potrzeb rynku pracy.

Analiza krajowych i międzynarodowych uwarunkowań w zakresie: struktur systemów edukacyjnych, modeli oraz reform kształcenia zawodowego, wyższego oraz kształcenia ustawicznego.

Znaczenie instytucji rynku pracy we wspieraniu procesu przejścia ze szkoły do pierwszej pracy, analizy uwarunkowań wyborów edukacyjnych oraz świadczenia poradnictwa edukacyjno-zawodowego dla młodzieży.

W trakcie kursu realizowane będą następujące tematy:

1. Rola edukacji w społeczeństwie cyfrowym – związki pomiędzy edukacją i polityką edukacyjną a rynkiem pracy w gospodarce cyfrowej i społeczeństwie cyfrowym. Trendy przyszłości na rynku pracy i ich wpływ na edukację.

2. Edukacja i polityka edukacyjna - definicje, wskaźniki, podstawy teoretyczne i prawne.

3-4. Wybrane aspekty porównań międzynarodowych w obszarze edukacji - modele kształcenia obowiązkowego (Niemcy, Francja, Finlandia, Korea), badanie PISA.

5. Struktura, organizacja i finansowanie polskiego systemu oświaty - główne reformy po 1989 r. i stan obecny.

6-7. Modele kształcenia zawodowego – szkolny i dualny system kształcenia zawodowego, kształcenie modułowe. Kształcenie zawodowe w Polsce z perspektywy potrzeb rynku pracy.

8-9. Kształcenie wyższe - upowszechnienie, modele, finansowanie, jakość kształcenia, umiędzynarodowienie.

10. Uwarunkowania wyborów edukacyjnych młodzieży. Poradnictwo edukacyjno-zawodowe dla młodzieży w systemie oświaty i szkolnictwie wyższym.

11. Kształtowanie kompetencji przyszłości i kształcenie ustawiczne

12. Edukacja w pandemii i post-pandemii - wnioski dla polityki edukacyjnej.

13-15. Jak kształtować kompetencje przyszłości? Jak wspomóc proces przejścia ze szkoły/uczelni na rynek pracy? Diagnoza stanu obecnego i propozycje rozwiązań systemowych dla wybranych instytucji systemu edukacji - Prezentacje projektów studenckich i dyskusja nad zaproponowanymi rozwiązaniami.

Literatura:

1. Godlewska-Szyrkowa J. (2015). Zmiany w wykształceniu Polaków [w:] C. Żołędowski, B. Rysz-Kowalczyk, M. Duszczyk, Dekada członkostwa w Unii Europejskiej. Perspektywa polityki społecznej, Warszawa.

2. Hardy W. (2023). Przewodnik po AI w edukacji, czyli wszystko co musisz wiedzieć (na start), https://www.delab.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2023/04/delab_ainauczelni-1.pdf

3. Kamieniecka, M. (2015). Decyzje edukacyjno-zawodowe uczniów szkół gimnazjalnych. Raport podsumowujący. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych; http://eduentuzjasci.pl/images/stories/publikacje/IBE-Raport-Decyzje-edukacyjno-zawodowe-uczniow-szkol-gimnazjalnych.pdf

4. Mazur J. (2021). Nauczanie zdalne. Oswojenie (nie)znanego. Wpływ pandemii COVID-19 na szkolnictwo wyższe., DELab UW, https://www.delab.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2021/01/PL-Raport_Nauczanie-zdalne-Oswojenie-nieznanego-Wplyw-pandemii-COVID-19-na-szkolnictwo-wyzsze.pdf

5. "PISA 2018. Czytanie, rozumienie, rozumowanie", https://pisa.ibe.edu.pl/wp-content/uploads/2020/03/PISA_2018_wyniki_raport.pdf

6. Podwójcic K. (2015). Diagnoza stanu doradztwa edukacyjno-zawodowego w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych w relacjach dyrektorów szkół i osób realizujących doradztwo, http://eduentuzjasci.pl/images/stories/publikacje/ibe-diagnoza-stanu-doradztwa.pdf

7. Śledziewska K., Włoch R. (2020), Gospodarka cyfrowa. Jak nowe technologie zmieniają świat, Warszawa: WUW, rozdziały:1, 2, 5, zakończenie, https://www.delab.uw.edu.pl/gospodarka-cyfrowa-e-book-i-audiobook/

8. Uwarunkowania decyzji edukacyjnych. Raport tematyczny z badania, IBE, 2014, w szczególności s. 9-25, http://eduentuzjasci.pl/images/stories/publikacje/ibe-raport-UDE.pdf

9. Uwarunkowania decyzji edukacyjnych. Raport tematyczny z badania (druga tura badania), IBE, 2015, http://eduentuzjasci.pl/images/stories/publikacje/ibe-raport-uwarunkowania-decyzji-edukacyjnych-druga-tura-skrot.pdf

10. Włoch R., Śledziewska K. (2019), Kompetencje przyszłości. Jak je kształtować w elastycznym ekosystemie edukacyjnym?, DeLab UW, https://www.delab.uw.edu.pl/publikacje/kompetencje-przyszlosci-jak-je-ksztaltowac-w-elastycznym-ekosystemie-edukacyjnym/

11. World Economic Forum, "The Future of Jobs Report 2023", https://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs_2023.pdf

Efekty uczenia się:

Student/ka po zakończeniu kursu:

1) ma wiedzę o związkach zachodzących pomiędzy systemem edukacji a sytuacją absolwenta na rynku pracy - KW03, KW05;

2) potrafi analizować i interpretować przemiany w obszarze edukacji i polityki edukacyjnej w kontekście ich powiązań z rynkiem pracy - KU01, KU02;

3) potrafi prognozować konsekwencje przemian w obszarze systemu edukacji dla sytuacji absolwenta na rynku pracy - KU03;

4) potrafi publicznie zaprezentować wyniki przeprowadzonych przez siebie analiz z zakresu wybranych zagadnień w obszarze powiązań edukacji i rynku pracy - KU06;

5) rozumie znaczenie edukacji ustawicznej dla rozwoju zawodowego - KU09.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia zajęć jest pozytywna ocena projektu zespołowego (temat do wyboru):

1) „Jak kształtować kompetencje przyszłości w polskiej szkole i uczelni? Diagnoza stanu obecnego i propozycje rozwiązań systemowych dla wybranych instytucji systemu edukacji";

2) "Jak wspomóc proces przejścia ze szkoły/uczelni na rynek pracy? Diagnoza stanu obecnego i propozycje rozwiązań systemowych dla wybranych instytucji systemu edukacji".

Projekt należy przedstawić grupowo na dedykowanych zajęciach oraz przesłać wersję pisemną do dnia 28.01.2024.

W ocenie końcowej równe wagi przypisano prezentacji ustnej i wersji pisemnej projektu.

Dodatkowa aktywność - prezentacje wybranych zagadnień podczas zajęć - w przypadku pozytywnej oceny, możliwość podwyższenia oceny końcowej z przedmiotu o 0,5 lub 1 stopień.

Kontrola obecności - dopuszczalne dwie nieobecności; 3-4 nieobecności: konieczność przygotowania dodatkowej pracy zaliczeniowej na temat wskazany przez prowadzącego; powyżej czterech nieobecności: brak możliwości zaliczenia przedmiotu.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Godlewska-Szyrkowa
Prowadzący grup: Justyna Godlewska-Szyrkowa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Celem zajęć jest ukazanie studentom związków pomiędzy systemem edukacji a sytuacją jednostki (w szczególności absolwenta) na rynku pracy. Podstawowym zagadnieniem rozpatrywanym w trakcie kursu jest próba odpowiedzi na pytanie o możliwość dostosowania form i treści kształcenia młodzieży i dorosłych do zmieniających się potrzeb rynku pracy.

Pełny opis:

Treści kształcenia:

Charakterystyka związków istniejących pomiędzy polityką edukacyjną i systemem edukacji a sytuacją jednostek na rynku pracy, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji absolwentów.

Przedstawienie wiedzy teoretycznej oraz wyników analiz empirycznych na temat możliwości dostosowania form i treści kształcenia młodzieży i dorosłych do zmieniających się potrzeb rynku pracy.

Analiza krajowych i międzynarodowych uwarunkowań w zakresie: struktur systemów edukacyjnych, modeli oraz reform kształcenia zawodowego, wyższego oraz kształcenia ustawicznego.

Znaczenie instytucji rynku pracy we wspieraniu procesu przejścia ze szkoły do pierwszej pracy, analizy uwarunkowań wyborów edukacyjnych oraz świadczenia poradnictwa edukacyjno-zawodowego dla młodzieży.

W trakcie kursu realizowane będą następujące tematy:

1. Rola edukacji w społeczeństwie cyfrowym – związki pomiędzy edukacją i polityką edukacyjną a rynkiem pracy w gospodarce cyfrowej i społeczeństwie cyfrowym. Trendy przyszłości na rynku pracy i ich wpływ na edukację.

2. Edukacja i polityka edukacyjna - definicje, wskaźniki, podstawy teoretyczne i prawne.

3-4. Wybrane aspekty porównań międzynarodowych w obszarze edukacji - modele kształcenia obowiązkowego (Niemcy, Francja, Finlandia, Korea), badanie PISA.

5. Struktura, organizacja i finansowanie polskiego systemu oświaty - główne reformy po 1989 r. i stan obecny.

6-7. Modele kształcenia zawodowego – szkolny i dualny system kształcenia zawodowego, kształcenie modułowe. Kształcenie zawodowe w Polsce z perspektywy potrzeb rynku pracy.

8-9. Kształcenie wyższe - upowszechnienie, modele, finansowanie, jakość kształcenia, umiędzynarodowienie.

10. Uwarunkowania wyborów edukacyjnych młodzieży. Poradnictwo edukacyjno-zawodowe dla młodzieży w systemie oświaty i szkolnictwie wyższym.

11. Kształtowanie kompetencji przyszłości i kształcenie ustawiczne

12. Edukacja w pandemii i post-pandemii - wnioski dla polityki edukacyjnej.

13-15. Jak kształtować kompetencje przyszłości? Jak wspomóc proces przejścia ze szkoły/uczelni na rynek pracy? Diagnoza stanu obecnego i propozycje rozwiązań systemowych dla wybranych instytucji systemu edukacji - Prezentacje projektów studenckich i dyskusja nad zaproponowanymi rozwiązaniami.

Literatura:

1. Godlewska-Szyrkowa J. (2015). Zmiany w wykształceniu Polaków [w:] C. Żołędowski, B. Rysz-Kowalczyk, M. Duszczyk, Dekada członkostwa w Unii Europejskiej. Perspektywa polityki społecznej, Warszawa.

2. Hardy W. (2023). Przewodnik po AI w edukacji, czyli wszystko co musisz wiedzieć (na start), https://www.delab.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2023/04/delab_ainauczelni-1.pdf

3. Kamieniecka, M. (2015). Decyzje edukacyjno-zawodowe uczniów szkół gimnazjalnych. Raport podsumowujący. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych; http://eduentuzjasci.pl/images/stories/publikacje/IBE-Raport-Decyzje-edukacyjno-zawodowe-uczniow-szkol-gimnazjalnych.pdf

4. Mazur J. (2021). Nauczanie zdalne. Oswojenie (nie)znanego. Wpływ pandemii COVID-19 na szkolnictwo wyższe., DELab UW, https://www.delab.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2021/01/PL-Raport_Nauczanie-zdalne-Oswojenie-nieznanego-Wplyw-pandemii-COVID-19-na-szkolnictwo-wyzsze.pdf

5. "PISA 2018. Czytanie, rozumienie, rozumowanie", https://pisa.ibe.edu.pl/wp-content/uploads/2020/03/PISA_2018_wyniki_raport.pdf

6. Podwójcic K. (2015). Diagnoza stanu doradztwa edukacyjno-zawodowego w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych w relacjach dyrektorów szkół i osób realizujących doradztwo, http://eduentuzjasci.pl/images/stories/publikacje/ibe-diagnoza-stanu-doradztwa.pdf

7. Śledziewska K., Włoch R. (2020), Gospodarka cyfrowa. Jak nowe technologie zmieniają świat, Warszawa: WUW, rozdziały:1, 2, 5, zakończenie, https://www.delab.uw.edu.pl/gospodarka-cyfrowa-e-book-i-audiobook/

8. Uwarunkowania decyzji edukacyjnych. Raport tematyczny z badania, IBE, 2014, w szczególności s. 9-25, http://eduentuzjasci.pl/images/stories/publikacje/ibe-raport-UDE.pdf

9. Uwarunkowania decyzji edukacyjnych. Raport tematyczny z badania (druga tura badania), IBE, 2015, http://eduentuzjasci.pl/images/stories/publikacje/ibe-raport-uwarunkowania-decyzji-edukacyjnych-druga-tura-skrot.pdf

10. Włoch R., Śledziewska K. (2019), Kompetencje przyszłości. Jak je kształtować w elastycznym ekosystemie edukacyjnym?, DeLab UW, https://www.delab.uw.edu.pl/publikacje/kompetencje-przyszlosci-jak-je-ksztaltowac-w-elastycznym-ekosystemie-edukacyjnym/

11. World Economic Forum, "The Future of Jobs Report 2023", https://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs_2023.pdf

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-2b06adb1e (2024-03-27)