Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy ekonomii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2103-ORP-L-D1POEK
Kod Erasmus / ISCED: 14.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy ekonomii
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: ORGANIZOWANIE RYNKU PRACY - DZIENNE I STOPNIA 1 semestr 1 rok -przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot oferowany jest dla studentów I roku studiów licencjackich i ma na celu zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami mikroekonomii i makroekonomii, a także rozwinięcie umiejętności analizy współczesnych problemów ekonomicznych. Przedmiot służy zdobyciu wiedzy na temat funkcjonowania rynku i jego uczestników, a także omówieniu tematów związanych z rolą państwa w gospodarce, rynkiem pracy, problemem nierówności, systemu finansowego i współpracy międzynarodowej.

Pełny opis:

Blok 1

Wprowadzenie do ekonomii: Definicja ekonomii, problem ekonomiczny, rzadkość zasobów i konieczność wyboru, podstawowe zasady ekonomii. Podział ekonomii na mikro i makro. Zestaw narzędziowy ekonomisty.

Popyt, podaż i rynek: Czym jest rynek? Rodzaje rynków. Popyt i wielkość popytu. Reakcje popytu na zmiany cen i dochodów. Podaż i wielkość podaży.

Równowaga rynkowa. Elastyczność i jej zastosowania.

Blok 2

Popyt a teoria wyboru konsumenta: Standardowy model ekonomiczny. Ograniczenie budżetowe. Zmiana dochodu. Zmiana ceny. Preferencje. Użyteczność.

Podaż a przedsiębiorstwa na rynkach konkurencyjnych: Koszty produkcji. Funkcja produkcji. Maksymalizacja zysku.

Konsumenci, producenci i efektywność rynków.

Zachowanie przedsiębiorstw i struktury rynkowe: Formy rynku. Struktury rynkowe. Monopol- regulacja i deregulacja. Konkurencja monopolistyczna. Oligopol.

Blok 3

Ekonomia sektora publicznego: system podatkowy i koszty opodatkowania. Podaż, popyt i polityka państwa.

Dobra publiczne, zasoby wspólne i dobra społecznie pożądane. Efekty zewnętrzne i zawodność rynku. Ekonomia informacji i ekonomia behawioralna.

Blok 4

Ekonomia rynku pracy. Nierówność dochodowa i ubóstwo.

Blok 5

Pomiar dochodu narodowego i pomiar kosztów utrzymania: Składniki produktu krajowego brutto (PKB). Różnica między realnym a nominalnym PKB. Produkt krajowy brutto a dobrobyt. Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych. Deflator PKB.

Blok 6

Produkcja, wzrost gospodarczy i bezrobocie: Teoria wzrostu gospodarczego. Efekt doganiania. Czynniki produkcyjności. Pojęcie bezrobocia i stopa bezrobocia. Naturalna stopa bezrobocia.

Blok 7

Oszczędności, inwestycje i system finansowy: Oszczędności i inwestycje w systemie rachunków narodowych. Instytucje finansowe w gospodarce. Rynek funduszy pożyczkowych. Zmiana wartości pieniądza w czasie. Wycena aktywów.

Blok 8

Pieniądz i ceny w długim okresie: System pieniężny. Funkcje pieniądza. Płynność aktywów. Rola banków centralnych. Europejski Bank Centralny i wspólna waluta. Banki i podaż pieniądza. Zmiany w bankowości i kryzys finansowy. Wzrost ilości pieniądza i inflacja. Koszty inflacji. Deflacja.

Blok 9

Krótkookresowe wahania w gospodarce: Cykle koniunkturalne. Wpływ polityki fiskalnej i pieniężnej na zagregowany popyt. Wybór między inflacją a bezrobociem w krótkim okresie. Krzywa Phillipsa.

Blok 10

Gospodarka otwarta: Korzyści z wymiany handlowej. Międzynarodowe przepływy dóbr i kapitału. Realne i nominalne kursy walutowe. Parytet siły nabywczej. Podaż i popyt na rynku funduszy pożyczkowych i rynku walutowym.

Literatura:

Mikroekonomia, Gregory N. Mankiw, Mark P. Taylor, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, 2015

Makroekonomia, Gregory N. Mankiw, Mark P. Taylor, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, 2015

Efekty uczenia się:

- Umiejętność przeprowadzenia analizy wybranego problemu z wykorzystaniem narzędzi ekonomii.

- Opanowanie podstawowych zagadnień i definicji z zakresu mikroekonomii i makroekonomii.

- Zrozumienie najważniejszych mechanizmów działania całej gospodarki, jak i poszczególnych uczestników rynku.

- Umiejętność korzystania z modeli ekonomicznych przy analizie procesów ekonomicznych.

- Rozwinięcie umiejętności krytycznego i analitycznego myślenia.

- Rozwinięcie umiejętności pracy w grupie i wspólnej analizy problemów ekonomicznych.

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_U01, K_U03, K_U04, K_K01, K_K05

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie przedmiotu odbywa się na podstawie następujących kryteriów:

- aktywnego udziału w ćwiczeniach (40% oceny końcowej),

- oceny z egzaminu końcowego (60% oceny końcowej).

Egzamin z przedmiotu odbędzie się na koniec semestru w formie pisemnej. Aby być dopuszczonym do egzaminu z przedmiotu należy mieć zaliczone ćwiczenia. Obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa, a na wykładzie - premiowana. Osoby, które regularnie uczestniczyły w wykładach i wypełniały quizy mogą otrzymać ocenę końcową podwyższoną o 0,5.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bartłomiej Moszoro
Prowadzący grup: Agata Krencik, Bartłomiej Moszoro
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Przedmiot oferowany jest dla studentów I roku studiów licencjackich i ma na celu zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami mikroekonomii i makroekonomii, a także rozwinięcie umiejętności analizy współczesnych problemów ekonomicznych. Przedmiot służy zdobyciu wiedzy na temat funkcjonowania rynku i jego uczestników, a także omówieniu tematów związanych z rolą państwa w gospodarce, rynkiem pracy, problemem nierówności, systemu finansowego i współpracy międzynarodowej.

Pełny opis:

Blok 1

Wprowadzenie do ekonomii: Definicja ekonomii, problem ekonomiczny, rzadkość zasobów i konieczność wyboru, podstawowe zasady ekonomii. Podział ekonomii na mikro i makro. Zestaw narzędziowy ekonomisty.

Popyt, podaż i rynek: Czym jest rynek? Rodzaje rynków. Popyt i wielkość popytu. Reakcje popytu na zmiany cen i dochodów. Podaż i wielkość podaży.

Równowaga rynkowa. Elastyczność i jej zastosowania.

Blok 2

Popyt a teoria wyboru konsumenta: Standardowy model ekonomiczny. Ograniczenie budżetowe. Zmiana dochodu. Zmiana ceny. Preferencje. Użyteczność.

Podaż a przedsiębiorstwa na rynkach konkurencyjnych: Koszty produkcji. Funkcja produkcji. Maksymalizacja zysku.

Konsumenci, producenci i efektywność rynków.

Zachowanie przedsiębiorstw i struktury rynkowe: Formy rynku. Struktury rynkowe. Monopol- regulacja i deregulacja. Konkurencja monopolistyczna. Oligopol.

Blok 3

Ekonomia sektora publicznego: system podatkowy i koszty opodatkowania. Podaż, popyt i polityka państwa.

Dobra publiczne, zasoby wspólne i dobra społecznie pożądane. Efekty zewnętrzne i zawodność rynku. Ekonomia informacji i ekonomia behawioralna.

Blok 4

Ekonomia rynku pracy. Nierówność dochodowa i ubóstwo.

Blok 5

Pomiar dochodu narodowego i pomiar kosztów utrzymania: Składniki produktu krajowego brutto (PKB). Różnica między realnym a nominalnym PKB. Produkt krajowy brutto a dobrobyt. Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych. Deflator PKB.

Blok 6

Produkcja, wzrost gospodarczy i bezrobocie: Teoria wzrostu gospodarczego. Efekt doganiania. Czynniki produkcyjności. Pojęcie bezrobocia i stopa bezrobocia. Naturalna stopa bezrobocia.

Blok 7

Oszczędności, inwestycje i system finansowy: Oszczędności i inwestycje w systemie rachunków narodowych. Instytucje finansowe w gospodarce. Rynek funduszy pożyczkowych. Zmiana wartości pieniądza w czasie. Wycena aktywów.

Blok 8

Pieniądz i ceny w długim okresie: System pieniężny. Funkcje pieniądza. Płynność aktywów. Rola banków centralnych. Europejski Bank Centralny i wspólna waluta. Banki i podaż pieniądza. Zmiany w bankowości i kryzys finansowy. Wzrost ilości pieniądza i inflacja. Koszty inflacji. Deflacja.

Blok 9

Krótkookresowe wahania w gospodarce: Cykle koniunkturalne. Wpływ polityki fiskalnej i pieniężnej na zagregowany popyt. Wybór między inflacją a bezrobociem w krótkim okresie. Krzywa Phillipsa.

Blok 10

Gospodarka otwarta: Korzyści z wymiany handlowej. Międzynarodowe przepływy dóbr i kapitału. Realne i nominalne kursy walutowe. Parytet siły nabywczej. Podaż i popyt na rynku funduszy pożyczkowych i rynku walutowym.

Literatura:

Mikroekonomia, Gregory N. Mankiw, Mark P. Taylor, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, 2015

Makroekonomia, Gregory N. Mankiw, Mark P. Taylor, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, 2015

Uwagi:

patrz Podstawowe informacje o przedmiocie (niezależne od cyklu)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-2b06adb1e (2024-03-27)