Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Socjologia pracy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2103-ORP-L-D1SOPR
Kod Erasmus / ISCED: 14.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0310) Nauki społeczne i psychologiczne Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Socjologia pracy
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: ORGANIZOWANIE RYNKU PRACY - DZIENNE I STOPNIA 1 semestr 1 rok -przedmioty obowiązkowe
Strona przedmiotu: https://classroom.google.com/c/NjMzMzE1ODk1Mjk0
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami socjologii pracy. W szczególności przedstawione zostaną wybrane socjologiczne koncepcje teoretyczne dotyczące takich zagadnień jak zawód, przedsiębiorstwo i jego pracownicy, kultura organizacyjna, prekariat, relacje między pracą zawodowa a życiem prywatnym, znaczenie płci z perspektywy rynku pracy.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

W czasie konwersatorium zaprezentowane zostaną także wybrane teorie kierowania organizacją oraz segmentacji w obrębie przedsiębiorstwa jak i na rynku pracy. Poruszone będą również zagadnienia motywowanie pracowników, znaczenia uelastyczniania rynku pracy, w tym pracy zdalnej. Celem zajęć jest również zapoznanie studentów z relacjami społecznymi zachodzącymi w obrębie przedsiębiorstwa oraz mechanizmami rządzącymi zachowaniami pracowników.

Pełny opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami socjologii pracy. W szczególności przedstawione zostaną wybrane socjologiczne koncepcje teoretyczne dotyczące takich zagadnień jak zawód, przedsiębiorstwo i jego pracownicy, motywacja do pracy, prekariat, znaczenie płci z perspektywy rynku pracy. W czasie konwersatorium zaprezentowane zostaną także wybrane teorie kierowania organizacją, wynagradzania pracowników oraz segmentacji w obrębie przedsiębiorstwa jak i na rynku pracy. Poruszone będą również zagadnienia relacji pomiędzy praca zawodową a życiem prywatnym oraz zmian zachodzących na rynku pracy pod wpływem wprowadzenia technologii informatycznych. Celem zajęć jest również zapoznanie studentów z relacjami społecznymi zachodzącymi w obrębie przedsiębiorstwa oraz mechanizmami rządzącymi zachowaniami pracowników.

Literatura:

• Januszek H., Sikora J. (2000) Socjologia pracy. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, r.1

• Phelps E. (2020) Praca za płacę. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN SA, r. 1

• Schwartz B. (2018) Dlaczego pracujemy?. Warszawa: Relacja, r. 1

• http://ozkultura.pl/wpisy/273

• Budnik M. (2019) Socjologia pracy w zarysie. Warszawa: Difin, r. 3

• CBOS (2019), Komunikat z badań nr 157/2019 Które zawody poważamy?

• Budnik M. (2019) Socjologia pracy w zarysie. Warszawa: Difin, 206-212

• Januszek H., Sikora J. (2000) Socjologia pracy. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, r. 4.4.

• Świątek-Barylska (2016) Relacje w organizacji: podręcznik menedżera. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, r. 3

• Jarczewska-Gerc E., Filiciak M., Brach B. (2021) Modele pracy w nowej (nie)normalności. Co już wiemy o pracy poza biurem? Warszawa: CD Project

• Budnik M. (2019) Socjologia pracy w zarysie. Warszawa: Difin, r. 8.4

• Buckingham M., Goodall A. (2020) Dziewięć kłamstw o pracy : niekonwencjonalny poradnik dla krytycznie myślącego lidera. Warszawa : MT Biznes

• Muster M (2022) Bezrobotni z pokolenia Baby Boomers i pokolenia Z : różnice generacyjne a gotowość do funkcjonowania w realiach zmieniającego się rynku pracy - na przykładzie Rudy Śląskiej. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

• Sidor-Rządkowska M. (2020) Kształtowanie przestrzeni pracy. Praca w biurze, praca zdalna, coworking. Warszawa: Difin, s. 29-37

• Rudolph C. i inni (2021) Generations and Generational Differences: Debunking Myths in Organizational Science and Practice and Paving. New Paths Forward, Journal of Business and Psychology. 36:945–967

• Standing G. (2012) Prekariat: nowa niebezpieczna klasa, tłumaczenie polskie Zespół Praktyki Teoretycznej

• Kessler S. (2019) Fuchy, dzieła, zlecenia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN

• Gulczyński M. (2021) Przemilczane nierówności. O problemach mężczyzn w Polsce. Kraków: Klub Jagielloński, s. 26-34; 66-67

• Perez C. (2020) Niewidzialne kobiety. Jak dane tworzą świat skrojony pod mężczyzn. Kraków: Karakter, cz. II (zwłaszcza r. 3 i 4)

• Kowalewski K. Moczydłowska M. (2020) Patologie i dysfunkcje w organizacji. Warszawa: Difin

• Spadło Ż (2022) Jak oszukujemy w pracy? Badanie Polaków 2022, LiveCareer

• Śledziewska K., Włoch R. (2020) Gospodarka cyfrowa. Jak nowe technologie zmieniają świat. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, r.1, 5

• Sidor-Rządkowska M., Cyfrowy hr: organizacja w warunkach transformacji technologicznej, Warszawa : Wolters Kluwer, 2023.

• Dudek K., Koniec ery calvadosu : design i praca w późnej nowoczesności, Gdańsk : Katedra Wydawnictwo Naukowe, 2019.

• Breitbarth W., W sieci korzyści : jak wykorzystać LinkedIn w kontaktach zawodowych, Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2015.

• Chimkowska A., Linkedln w praktyce : workbook z rozwiązaniami do wdrożenia od zaraz! : nawiązuj relacje, buduj markę i sprzedawaj bez spamowania, Warszawa : MT Biznes, 2022.

• Mączyńska, E. (2021). Praca zdalna. Dobrodziejstwa i wynaturzenia. Polityka Społeczna, 566–567(5–6), 10–18.

Efekty uczenia się:

Po zaliczeniu przedmiotu studenci/studentki będą:

-potrafili zdefiniować podstawowe kategorie teoretyczne socjologii pracy (np. praca, zawód, prekariat, kultura organizacyjna);

- potrafili omówić najważniejsze teorie socjologii pracy (np. dotyczące przemian rynku pracy, kierowania organizacją, znaczenia płci, socjologicznych konsekwencji rewolucji przemysłowych);

- posiadali wiedzę oraz umieli wskazać i krytycznie omówić procesy socjologiczne zachodzące na współczesnym rynku pracy;

Zajęcia posłużą realizacji następujących efektów uczenia się określonych w programie studiów:

Wiedza: student/ka zna i rozumie:

* specyfikę nauk o polityce i administracji na tle innych nauk oraz miejsce

nauk o pracy w obrębie nauk społecznych.

* więzi społeczne budowane w kontekście wykonywanej pracy, a także

powstające na ich fundamencie normy i reguły życia społecznego.

Umiejętności: student/ka potrafi:

* publicznie prezentować prowadzone przez siebie badania, analizy i

prognozy odnoszące się do wiedzy związanej z naukami o pracy oraz

brać udział w debacie na te tematy.

Kompetencje społeczne: student/ka jest gotów/a do:

* praktycznego posługiwania się wiedzą w działalności zawodowej;

dostrzegania znaczenia wiedzy z obszaru nauk społecznych, nauk o

pracy i in. w codziennym funkcjonowaniu.

* krytycznej oceny posiadanej wiedzy oraz uwzględniania opinii ekspertów

w określaniu priorytetów w realizacji konkretnych zadań.

Metody i kryteria oceniania:

Metody i kryteria oceniania:

1. Test końcowy – test jednokrotnego wyboru (1/3 całkowitej liczby punktów).

2. Grupowa praca semestralna, polegająca na przygotowaniu wirtualnego przewodnika po współczesnym rynku pracy (2/3 całkowitej liczby punktów).

3. Do każdych zajęć wymagane jest przygotowanie – krytyczna lektura tekstów obowiązkowych, które będą podstawą do dyskusji na ćwiczeniach.

4. Do uzyskania zaliczenia konieczne jest zgromadzenie minimum 1/2 całkowitej liczny punktów.

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Łukaszewska-Bezulska
Prowadzący grup: Justyna Łukaszewska-Bezulska
Strona przedmiotu: https://classroom.google.com/c/NjMzMzE1ODk1Mjk0
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami i koncepcjami teoretycznymi współczesnej socjologii pracy.

Pełny opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami socjologii pracy. W szczególności przedstawione zostaną wybrane socjologiczne koncepcje teoretyczne dotyczące takich zagadnień jak zawód, przedsiębiorstwo i jego pracownicy, motywacja do pracy, prekariat, znaczenie płci z perspektywy rynku pracy. W czasie konwersatorium zaprezentowane zostaną także wybrane teorie kierowania organizacją, wynagradzania pracowników oraz segmentacji w obrębie przedsiębiorstwa jak i na rynku pracy. Poruszone będą również zagadnienia relacji pomiędzy praca zawodową a życiem prywatnym oraz zmian zachodzących na rynku pracy pod wpływem wprowadzenia technologii informatycznych. Celem zajęć jest również zapoznanie studentów z relacjami społecznymi zachodzącymi w obrębie przedsiębiorstwa oraz mechanizmami rządzącymi zachowaniami pracowników.

Literatura:

Lektury obowiązkowe

1. Zajęcia organizacyjne

2. Przedmiot badań socjologii pracy

• Januszek H., Sikora J. (2000) Socjologia pracy. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, r.1

• Phelps E. (2020) Praca za płacę. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN SA, r. 1

• Schwartz B. (2018) Dlaczego pracujemy?. Warszawa: Relacja, r. 1

• http://ozkultura.pl/wpisy/273

3. Zawód w ujęciu socjologii

• Budnik M. (2019) Socjologia pracy w zarysie. Warszawa: Difin, r. 3

• CBOS (2019), Komunikat z badań nr 157/2019 Które zawody poważamy?

4. Motywacja do pracy

• Budnik M. (2019) Socjologia pracy w zarysie. Warszawa: Difin, 206-212

• Januszek H., Sikora J. (2000) Socjologia pracy. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, r. 4.4.

• Świątek-Barylska (2016) Relacje w organizacji: podręcznik menedżera. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, r. 3

5. Dematerializacja i dekoncentracja pracy

• Jarczewska-Gerc E., Filiciak M., Brach B. (2021) Modele pracy w nowej (nie)normalności. Co już wiemy o pracy poza biurem? Warszawa: CD Project

6. Czas (w) pracy – work life balance

• Budnik M. (2019) Socjologia pracy w zarysie. Warszawa: Difin, r. 8.4

• Buckingham M., Goodall A. (2020) Dziewięć kłamstw o pracy : niekonwencjonalny poradnik dla krytycznie myślącego lidera. Warszawa : MT Biznes

• Kulesza M., Ozorowski M., Szurzykiewicz J. (2019) Family Balance Coaching – psychospołeczne wsparcie rodzin poszukujących balansu między życiem rodzinnym i zawodowym. Warszawa: EDU Research Polska Sp. z o.o., s. 12-30, 57-64

7. Pokolenia na rynku pracy?

• Muster M (2022) Bezrobotni z pokolenia Baby Boomers i pokolenia Z : różnice generacyjne a gotowość do funkcjonowania w realiach zmieniającego się rynku pracy - na przykładzie Rudy Śląskiej. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

• Sidor-Rządkowska M. (2020) Kształtowanie przestrzeni pracy. Praca w biurze, praca zdalna, coworking. Warszawa: Difin, s. 29-37

• Rudolph C. i inni (2021) Generations and Generational Differences: Debunking Myths in Organizational Science and Practice and Paving. New Paths Forward, Journal of Business and Psychology. 36:945–967

8. Prekariat

• Standing G. (2012) Prekariat: nowa niebezpieczna klasa, tłumaczenie polskie Zespół Praktyki Teoretycznej

• Kessler S. (2019) Fuchy, dzieła, zlecenia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN

9. Praca a płeć

• Gulczyński M. (2021) Przemilczane nierówności. O problemach mężczyzn w Polsce. Kraków: Klub Jagielloński, s. 26-34; 66-67

• Perez C. (2020) Niewidzialne kobiety. Jak dane tworzą świat skrojony pod mężczyzn. Kraków: Karakter, cz. II (zwłaszcza r. 3 i 4)

10. Zachowania patologiczne w miejscu pracy

• Kowalewski K. Moczydłowska M. (2020) Patologie i dysfunkcje w organizacji. Warszawa: Difin

• Spadło Ż (2022) Jak oszukujemy w pracy? Badanie Polaków 2022, LiveCareer

11. Przyszłość pracy

• Śledziewska K., Włoch R. (2020) Gospodarka cyfrowa. Jak nowe technologie zmieniają świat. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, r.1, 5

12. Kolokwium, podsumowanie zajęć, ocena prac zespołowych

Uwagi:

-

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-2b06adb1e (2024-03-27)