Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Główne problemy myśli strategicznej (spec. BiSS)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2104-M-D4GPMS-BSS
Kod Erasmus / ISCED: 14.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Główne problemy myśli strategicznej (spec. BiSS)
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: Stosunki Międzynarodowe - DZIENNE II STOPNIA 2 semestr 2 rok - przedmioty dla specjalności BSS
Stosunki Międzynarodowe - DZIENNE II STOPNIA 2 semestr 2 rok - przedmioty wszystkie
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Analiza głównych problemów myśli strategicznej przez pryzmat dzieł głównych, klasycznych przedstawicieli myśli strategicznej, od Sun Zi do Lawrence'a Freedmana. Przydatność dorobku myśli strategicznej do objaśniania współczesnych wyzwań polityki bezpieczeństwa.

Pełny opis:

Przegląd krytyczny według wybranych zagadnień:

1. Jako strategia pośrednia

2. Jako relacja polityka-wojna oraz wojna absolutna

3. Jako strategia rewolucji

4. Jako strategia państwowa

5. Jako strategia globalna wielkiego (super-) mocarstwa

6. Jako współczesny klasyk oraz problemy strategiczne i dziś i jutro.

7. Jako strategia polska, powstańcza, państwa słabego, wybijającego się na niepodległość.

Literatura:

• Sun tze, Sztuka wojny, najlepiej w tłumaczeniu R. Stillera.

• Karl von Clausewitz, O wojnie, 1995. R.I, s. 2-26; R.II.2.27; s. 102-103; cz. VIII,s. 726-771.

• W.I. Lenin, Co robić, R.V,c; Zadania rewolucji z IX/X 1917; Rady człowieka postronnego (list) z 8 (21) X 1917; List do członków KC z 24 X/6 XI 1917; Państwo a rewolucja z VIII/IX 1917, r. III.

• Ch. de Gaulle, Pamiętniki nadziei, 1974, z T.I, rozdziały: Instytucje oraz Szef państwa.

• Z. Brzeziński, Wielka szachownica, R.2, pkt.1 (Geopolityka i geostrategia), R. 7 (Wnioski, p.1 Geostrategia wobec Eurazji); Strategiczna wizja, Cz. II i Podsumowanie. (dodatkowo: Power and Principle, r. 15 z Conclusions

• L. Freedman, Przyszła wojna, 2019. Cz. III koniecznie, cz. II przyda się bardzo, cz. I warto!

• J. Piłsudski, Rok 1863; Rok 1920; przemówienie w Sali Malinowej Bristolu (na odejście z wojska, 3 lipca 1923; ewent. Przemówienie na 10 rocznicę Legionów.

Efekty uczenia się:

Student zna i rozumie:

• podstawowe elementy strategii bezpieczeństwa międzynarodowego,

• procesy działania i zmian struktur oraz instytucji międzynarodowych, zwłaszcza w sferze działania strategicznego ukierunkowanego na zapewnienie szeroko rozumianego bezpieczeństwa państwa,

• metody analizy i interpretacji dokumentów w zakresie bezpieczeństwa

• międzynarodowego i strategii bezpieczeństwa państw,

• prawne i etyczne uwarunkowania działalności zawodowej w zakresie bezpieczeństwa i strategii bezpieczeństwa.

Student potrafi:

• wykorzystywać wiedzę teoretyczną i faktograficzną z zakresu nauk o bezpieczeństwie do formułowania i rozwiązywania problemów bezpieczeństwa;

• formułować i testować hipotezy związane z prostymi problemami bezpieczeństwa;

• rozwiązywać problemy z zakresu bezpieczeństwa poprzez dobór właściwych źródeł i informacji, krytyczną analizę, syntezę i interpretację tych informacji;

• komunikować się i prowadzić debatę na tematy związane z bezpieczeństwem, w tym języku obcym na poziomie B2+, posługując się specjalistyczną terminologią;

Student jest gotów do :

• uznawania znaczenia i wagi wiedzy na temat bezpieczeństwa w rozwiązywaniu problemów z zakresu bezpieczeństwa

Metody i kryteria oceniania:

Do prezentacji w poszczególnych tematach zgłaszają się ochotnicy (po 2-3 os.), lub są typowani.

Ocena na podstawie prezentacji oraz udziału w dyskusji.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Roman Kuźniar
Prowadzący grup: Roman Kuźniar
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)