Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Stosunki Międzynarodowe - DZIENNE II STOPNIA 2 semestr 2 rok - przedmioty wszystkie (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych)

Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Stosunki Międzynarodowe - DZIENNE II STOPNIA 2 semestr 2 rok - przedmioty wszystkie
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023L - Semestr letni 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023L
2104-M-D4BAZJ-SRG
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs stanowi przegląd aspektów prawnych, kulturowych i logistycznych prowadzenia działalności gospodarczej w wybranych krajach Azji Płn. i Płd.-Wschodniej (Chiny, Indonezja, Japonia, Singapur, Tajlandia, Wietnam).

Strona przedmiotu
2100-MON-DTBW-OG
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest ukazanie identyfikacji kulturowej i narodowej jako czynnika w stosunkach międzynarodowych w kontekście Bliskiego Wschodu i Afryki; scharakteryzowanie specyfiki tzw. ”wielopoziomowej tożsamości Bliskiego Wschodu” i określenie wpływu identyfikacji kulturowych i narodowych na przemiany społeczno-polityczne w obliczu kształtowania się nowego ładu na Bliskim Wschodzie i Afryce.

Studenci zostaną wyposażeni w wiedzę i umiejętności pozwalające im analizować wpływ tak zwanej „wielopoziomowej tożsamości Bliskiego Wschodu” na stabilność systemów państwowych, percepcję bądź mispercepcję wydarzeń i procesów lokalnych, regionalnych i globalnych, a tym samym na eskalację napięć w regionie.

Strona przedmiotu
2104-M-D4DTBW-SRG
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest ukazanie identyfikacji kulturowej i narodowej jako czynnika w stosunkach międzynarodowych w kontekście Bliskiego Wschodu i Afryki; scharakteryzowanie specyfiki tzw. ”wielopoziomowej tożsamości Bliskiego Wschodu” i określenie wpływu identyfikacji kulturowych i narodowych na przemiany społeczno-polityczne w obliczu kształtowania się nowego ładu na Bliskim Wschodzie i Afryce.

Studenci zostaną wyposażeni w wiedzę i umiejętności pozwalające im analizować wpływ tak zwanej „wielopoziomowej tożsamości Bliskiego Wschodu” na stabilność systemów państwowych, percepcję bądź mispercepcję wydarzeń i procesów lokalnych, regionalnych i globalnych, a tym samym na eskalację napięć w regionie.

Strona przedmiotu
2104-M-D4DYEK-MPH
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia poświęcone są analizie problematyki nowoczesnej dyplomacji ekonomicznej, jej przedmiotowego i podmiotowego aspektu. Obejmują analizę zadań i narzędzi dyplomacji handlowej i ekonomicznej oraz działalność nowych podmiotów w międzynarodowych powiązaniach gospodarczych w tym korporacji międzynarodowych, organizacji pozarządowych czy think-thanków. Rozważania teoretyczne poszerzone zostaną o studium przypadku i obejmą analizę modeli i narzędzi dyplomacji gospodarczej Polski, Unii Europejskiej, USA oraz Chin.

Strona przedmiotu
2104-M-D4DPUE-DW
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia poświęcone są analizie wymiarów dyplomacji Polski w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej. Omawiane są zagadnienia teoretyczne oraz aspekty praktyczne podejmowanych tematów. Ponadto studenci nabywają umiejętność wymiany poglądów i argumentów metodą debaty, opracowują studia przypadków i pracują z tekstami źródłowymi oraz zapoznają się z literaturą przedmiotu. Tematykę zajęć podzielono na następujące obszary: (1) wprowadzenie, (2) wymiary dyplomacji Polski w UE, (3) służba zagraniczna w warunkach członkostwa Polski w UE.

Strona przedmiotu
2104-M-D4GPMS-BSS
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Analiza głównych problemów myśli strategicznej przez pryzmat dzieł głównych, klasycznych przedstawicieli myśli strategicznej, od Sun Zi do Lawrence'a Freedmana. Przydatność dorobku myśli strategicznej do objaśniania współczesnych wyzwań polityki bezpieczeństwa.

Strona przedmiotu
2104-M-D4IZBZ-BSS
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest analiza kolektywnych interwencji zbrojnych prowadzonych przez państwa Zachodu w latach po zimnej wojnie. Interwencje Zachodu są analizowane z perspektywy: interesów i motywacji (faktycznych oraz deklarowanych) państw zachodnich; celów i skutków interwencji zbrojnej. Oceniany jest ich przebieg i efektywność. Dyskutowane są zagadnienia legalności interwencji Zachodu, a także ich mediatyzacji i ideologizacji.

Strona przedmiotu
2104-M-D4KASM-SRG
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zarysowanie specyfiki oraz najważniejszych uwarunkowań wewnętrznych polityki Kanady. Krótka historia Kanady. Polityka zagraniczna Kanady - najważniejsi aktorzy, teorie oraz przykłady aktywności międzynarodowej państwa ukazane zarówno w kontekście działalności multilateralnej, regionalnej, jak i relacji dwustronnych.

Strona przedmiotu
2104-M-D4MWGB-SRG
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach przedmiotu omówione zostaną główne mechanizmy współpracy gospodarczej państw w poszczególnych regionach i subregionach zmierzające w kierunku pogłębiania różnych form integracji. Omówione zostaną m.in.: w Afryce – Unia Afrykańska (Traktat o Afrykańskiej Wspólnocie Gospodarczej) oraz subregionalne mechanizmy współpracy (SADC, ECOWAS, ECCAS, EAC, CEN-SAD, IGAD, AMU, COMESA); na Bliskim Wschodzie – Liga Państw Arabskich, Rada Współpracy Zatoki. Wskazane zostaną główne przesłanki procesów pogłębiania współpracy oraz zagrożenia i wyzwania dla tych procesów.

Strona przedmiotu
2104-M-D4MTGO-MPH
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Pojęcie i istota transakcji w handlu zagranicznym. Podmioty działające w handluzagranicznym. Dokumenty w handlu zagranicznym. Formuły Incoterms. Pojęcie kontraktu w handlu zagranicznym. Przygotowanie i realizacja transakcji importowej. Przygotowanie i realizacja transakcji eksportowej. Reklamacje w handlu zagranicznym. Metody rozliczeń międzynarodowych. Rozliczenie transakcji importowej. Rozliczenie transakcji eksportowej. Bankowe formy zabezpieczenia płatności. Korespondencja handlowa

Strona przedmiotu
2104-M-D4OTSZ-SRG
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Teoria i praktyka dyplomacji krajów rozwijających się i rozwiniętych, procesy kreowania polityki zagranicznej w krajach Azji, różnice i cechy wspólne w organizacji służb zagranicznych w Azji Południowej, Południowo-Wschodniej i Północno-Wschodniej

Strona przedmiotu
2104-M-D4PBPO-BSS
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot dotyczy polityki bezpieczeństwa Polski, w ujęciu jej współczesnego systemu, oraz uwarunkowań.

Strona przedmiotu
2104-M-D4POUE-DW
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot koncentruje się na omówieniu głównych form aktywności UE, wybranych polityk z podziałem na kompetencje UE

Strona przedmiotu
2104-M-D4-PHGC-SRG
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Prawo gospodarcze i handlowe Indii i Chin jest przedmiotem obejmującym trzy zasadnicze bloki tematyczne: ogólną charakterystykę systemu prawnego Indii i Chin uwzględniającą zagadnienia istotne z punktu widzenia przedsiębiorców zagranicznych, ogólną charakterystykę warunków i prawnych form podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej w Indiach i Chinach oraz ogólną charakterystykę prawa kontraktów Indii i Chin. Ostatnim komponentem tego przedmiotu są podstawowe informacje o indyjskiej i chińskiej procedurze cywilnej.

Strona przedmiotu
2104-M-D4RSBA-SRG
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach przedmiotu omówione zostaną główne mechanizmy współpracy państw afrykańskich na rzecz kształtowania środowiska międzynarodowego opartego na pokoju i bezpieczeństwie. Szczególna uwaga zostanie poświęcona instytucjom regionalnym i subregionalnym działającym na tym polu w Afryce – Unii Afrykańskiej oraz mechanizmom subregionalnym (SADC, ECOWAS, ECCAS i in.). Ponadto wskazane zostaną główne zagrożenia i wyzwania dla bezpieczeństwa oraz oddziaływania zewnętrzne na stan bezpieczeństwa w regionie.

Strona przedmiotu
2104-M-D4REUE-SRG
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Omawiane będą następujące bloki zagadnień:

Uwarunkowania historyczne i geograficzne. Polityka zewnętrzna Unii Europejskiej - aspekty współpracy politycznej, gospodarczej, kulturalnej, naukowej i technologicznej. Pomoc rozwojowa Unii Europejskiej dla państw Ameryki Łacińskiej i Karaibów. Kraje AKP (Afryka, Karaiby, Pacyfik) w relacjach międzyregionalnych. Procesy integracyjne w obu regionach: stosunki z Sojuszem Pacyfiku, Mercosur, Wspólnotą Andyjską i innymi ugrupowaniami integracyjnymi. Negocjacje umów stowarzyszeniowych. Polska a Ameryka Łacińska i Karaiby. Perspektywy dalszej współpracy.

W ramach zajęć będą odbywały się też spotkania z ekspertami i dyplomatami zajmującymi się relacjami UE - Ameryka Łacińska.

Studenci przygotują swoje własne projekty; zajęcia w dużym stopniu mają formę warsztatów.

Strona przedmiotu
2104-M-D4SM22
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Projektowanie i realizacja zadania badawczego podjętego w ramach przygotowywanej pracy dyplomowej. Przygotowanie pracy magisterskiej. Praca nad projektem - z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych

Strona przedmiotu
2104-M-D4SPWD-DW
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2104-M-D4WUSK-SRG
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot ma za zadanie zapoznać studentów z zagadnieniami dotyczącymi polityki i społeczeństw USA i Kanady, zarówno w ujęciu historycznym, jak i współczesnym. Omówione zostaną zagadnienia rozwoju instytucjonalno-prawnego Stanów Zjednoczonych oraz kultury politycznej, najważniejsze aspekty historyczne oraz społeczno-demograficzne, które miały wpływ na rozwój Stanów Zjednoczonych oraz Kanady, a także rozwój systemu medialnego.

Strona przedmiotu
2104-M-D4ZNRE-MPH
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Umiędzynarodowienie i globalizacja działalności gospodarczej. Międzynarodowe otoczenie biznesowe - gospodarcze, polityczne, technologiczne, polityczne i kulturowe. Najważniejsze uwarunkowania międzynarodowego środowiska kulturowego. Rola symboli, gestów, wartości. Teorie zarządzania międzynarodowego. Kultura organizacyjna międzynarodowych przedsiębiorstw w kilku regionach. Kulturowe modele zachowań w biznesie. Kultury biznesowe poszczególnych krajów i regionów.

Strona przedmiotu
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)