Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Polityka zagraniczna Indii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2104-MON-PZI-OG
Kod Erasmus / ISCED: 14.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Polityka zagraniczna Indii
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie społeczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Założenia (opisowo):

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z głównymi uwarunkowaniami, koncepcjami i kierunkami polityki zagranicznej Indii. W pierwszej części zajęć (1-6) zostaną przedstawione główne uwarunkowania historyczne, strategiczne i zostaną omówione cechy charakteryzujące politykę zagraniczną Indii. Druga część (7-15) zostanie poświęcona analizie studiów przypadku: relacji Indii z poszczególnymi regionami i państwami.

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

1. Polityka zagraniczna Indii – uwarunkowanie kulturowo-cywilizacyjne i historyczne

2. Polityka zagraniczna Indii w okresie zimnej wojny

3. Ewolucja systemu polityczne i liberalizacja gospodarki po 1991 r.: implikacje dla polityki zagranicznej

4. Indie jako mocarstwo Indo-Pacyfiku: debata strategiczna

5. Ewolucja doktryny wojskowej i polityki nuklearnej Indii po 1991.

6. Dyplomacja indyjska: proces decyzyjny, styl negocjacyjny

7. Kaszmir i czynnik afgańsko-pakistański w polityce zagranicznej Indii

8. Indii w Azji Południowej

9. Stosunki polityczne i gospodarcze Indii z Chinami po 1991 r.

10. Polityka Indii wobec Azji Południowo-Wschodniej i wobec Azji Wschodniej i Pacyfiku (partnerstwo strategiczne z Australią i Japonią)

11. Polityka zagraniczna Indii wobec Rosji i państw Azji Środkowej

12. Stosunki polityczne i gospodarcze Indii z USA po 1991 r.

13. Indie jako lider państw Południa:

14. Bliski Wschód w polityce zagranicznej Indii

15. Stosunki Indii z UE i Polską

Pełny opis:

1. Polityka zagraniczna i mocarstwowość w tradycji politycznej Indii – uwarunkowanie kulturowo-cywilizacyjne i historyczne:

a) koncepcja państwa i porządku międzynarodowego w tradycji indyjskiej

b) zasada ahinsy i militaryzm hinduski w indyjskiej myśli politycznej

c) dziedzictwo indyjskiego ruchu narodowego

2. Polityka zagraniczna Indii w okresie zimnej wojny – uwarunkowania, założenia, kierunki:

a) kształtowanie się państwa i założeń polityki zagranicznej po uzyskaniu niepodległości (m.in. zasada niezaangażowania)

b) relacje Indii z państwami Azji Południowej

c) główne założenia polityki zagranicznej wobec mocarstw i państw Południa

3. Ewolucja systemu polityczne i liberalizacja gospodarki po 1991 r.: implikacje dla polityki zagranicznej:

a) Ewolucja systemu partyjnego i jego wpływ na politykę zagraniczną Indii

b) wzrost znaczenia partii regionalnych w polityce Indii a polityka zagraniczna

c) znaczenie nacjonalizmu hinduskiego i komunalizmu w kształtowaniu polityki zagranicznej Indii

d) ekonomizacja polityki zagranicznej (znaczenie BIZ, strefy wolnego handlu z państwami regionu i innymi państwami)

4. Indie jako mocarstwo Indo-Pacyfiku: debata strategiczna, główne założenia polityki zagranicznej:

a) region Indo-Pacyfiku w głównych nurtach strategicznych

b) konceptualizacja polityki zagranicznej Indii wobec regionu Indo-Pacyfiku

5. Ewolucja doktryny wojskowej i polityki nuklearnej Indii po 1991:

a) debata strategiczna na temat polityki nuklearnej – główne nurty

b) założenia i kierunki polityki nuklearnej;

c) ewolucja doktryny wojskowej Indii: siły lądowe, morskie, powietrzne;

d) modernizacja sił zbrojnych Indii

6. Dyplomacja indyjska: struktura, proces decyzyjny, styl negocjacyjny:

a) proces podejmowania decyzji w polityce zagranicznej Indii, struktury i instytucje,

b) znaczenia grup nacisku - charakterystyka

c) ewolucja stylu negocjacyjnego (studium przypadku ugrupowania regionalne, WTO)

7. Kaszmir i czynnik afgańsko-pakistański w polityce zagranicznej Indii w Azji Południowej:

a) podział Kaszmiru – uwarunkowania historyczne; status Kaszmiru w Indiach – regulacje prawno-konstytucyjne,

b) kompleks bezpieczeństwa Af-Pak i Kaszmiru,

c) polityka zagraniczna Indii wobec Afganistanu

8. Polityka zagraniczna Indii wobec państw Azji Południowej: Sri Lanka, Nepal, Bhutan, Malediwy, Pakistan:

a) założenia polityki zagranicznej Indii (doktryna Gujrala);

b) relacje polityczne, gospodarcze i kulturalne z państwami regionu;

c) Indie wobec procesów współpracy regionalnej

9. Stosunki polityczne i gospodarcze Indii z Chinami po 1991 r.:

a) charakterystyka głównych problemów i sporów politycznych i gospodarczych z Chinami (m.in. spór graniczny)

b) współpraca gospodarcze i ograniczenia

c) stosunki polityczne

10. Polityka Indii wobec Azji Południowo-Wschodniej i wobec Azji Wschodniej i Pacyfiku (partnerstwo strategiczne z Australią i Japonią);

a) omówienie relacji bilateralnych z państwami regionu Azji Południowo-Wschodniej

b) współpraca Indii z instytucjami regionalnymi (m.in. ASEAN)

c) partnerstwo strategiczne Indii z Japonią i Australią

11. Polityka zagraniczna Indii wobec Rosji i państw Azji Środkowej:

a) relacje polityczne i gospodarcze z Rosją,

b) region Azji Środkowej w strategii Indii i koncepcjach tzw. rozszerzonego sąsiedztwa

12. Stosunki polityczne i gospodarcze Indii z USA po 1991 r.:

a) etapy rozwoju relacji Indii z USA po 1991 r.;

b) współpraca polityczna i gospodarcza

c) Indie, USA i porządek światowy

13. Indie jako lider państw Południa:

a) ewolucja relacji Indii z państwami Afryki i Ameryki Łacińskiej,

b) Indie i państwa Południa na forum instytucji międzynarodowych (WTO, ONZ),

c) współpraca wielostronna (IBSA, BRIC)

14. Bliski Wschód w polityce zagranicznej Indii;

a) stosunki polityczne i gospodarcze z państwami arabskimi Bliskiego Wschodu;

b) znaczenie diaspory indyjskiej w polityce zagranicznej Indii wobec regionu

c) relacje Indie - Izrael

15. Stosunki polityczne i gospodarcze Indii z UE i Polską:

a) dziedzictwo historyczne relacji Polski i Europy z Indiami;

b) stosunki Polski i WE z Indiami w okresie zimnej wojny,

c) Indie-UE po 1991;

d) polityka zagraniczna Polski wobec Indii po 2004 r.

Literatura:

1. J. Zajączkowski, Indyjska strategia równoważenia w regionie Azji i Pacyfiku po 2014 r. „Rocznik Strategiczny 2018/19”, Warszawa 2019, s. 388-401;

2. J. Zajączkowski, Indie-mocarstwo regionu Indo-Pacyfiku, “Stosunki Międzynarodowe-International Relations” 2015, nr 2, s. 37-70;

3. J. Zajączkowski, Strategie morskie Indii, Chin, USA w regionie Oceanu Indyjskiego: analiza w kategoriach realizmu ofensywnego, “Stosunki Międzynarodowe-International Relations” 2015, nr 2, s. 37-70;

4. J. Zajączkowski, Wybory parlamentarne w Indiach w 2014 r.: znaczenie dla polityki wewnętrznej i zagranicznej, „Stosunki Międzynarodowe-International Relations” 2015, nr 1, s. 187-212;

5. J. Zajączkowski, Indie – jak długo emerging? Nowy premier – nowa szansa, „Rocznik Strategiczny 2014/2015”, 2015, tom 20, s. 345-361;

6. J. Zajączkowski, Indie – studium przypadku geoekonomicznego działania mocarstwa wschodzącego , (w:) E. Haliżak (red.) Geoekonomia, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2012, s. 620-669;

7. J. Zajączkowski, Czynnik amerykański w indyjskiej strategii międzynarodowej u progu XXI wieku – w kierunku strategicznego partnerstwa? , (w:) J. Nakonieczna, J. Zajączkowski (red.), Azja Południowa i Azja Wschodnia w stosunkach międzynarodowych. Bezpieczeństwo-gospodarka-cywilizacja, Wydawnictwa Uniwersyteu Warszawskiego, Warszawa 2011, s. 487-508;

8. J. Zajączkowski, Indie w stosunkach międzynarodowych, Warszawa 2008, s. 47-75, 145-258

9. A. Jaskólska, Liberalna teoria polityki zagranicznej – studium przypadku partii regionalnych w Indii, “Stosunki Międzynarodowe” 2018, nr 4, s. 145-168;

10. A. Jaskólska, Sekularyzm versus hinduski nacjonalizm w systemie politycznym Indii, (w) M.F. Gawrycki, E. Haliżak, R. Kuźniar, G. Michałowska, D. Popławski, J. Zajączkowski, R. Zięba (red.), Tendencje i procesy rozwojowe współczesnych stosunków międzynarodowych, Warszawa 2016, s. 569-582.

11. A. Łuszczykiewicz, Kulturowe dziedzictwo w Pięciu Zasadach Pokojowego Współistnienia i jego rola w relacjach chińsko-indyjskich, Kraków 2020, s. 35-121.

12. A. Burakowski, K. Iwanek, Indie: Od kolonii do mocarstwa 1857–2013, Warszawa, 2013, s. 230-250, 254-255, s. 271-276, 308-311, 317-318, 359-365, 381-386, 402-404, 407-436;

13. T. Okraska, Słoń w pogoni za smokiem. Stosunki indyjsko-chińskie w zmieniającym się świecie, Toruń 2019, s. 170-334.

14. A. W. Ziętek, K. Żakowski, O. Pietrzyk, Polityka zagraniczna Japonii, Lublin 2018, s. 206-219.

15. A. Kuszewska, Indie i Pakistan w stosunkach międzynarodowych, Warszawa 2013, s. 123-188, s.261-277.

16. T. Łukaszuk, Normative powers in maritime affairs: India-EU cooperation in the Indian Ocean Region, “The Copernicus Journal of Political Studies” 2020, s. 63-81

17. T. Łukaszuk, The evolution of India-Central Europe relations after the Cold War, “Studia Politologiczne” 2020, vol.56, s. 231-254.

18. T. Łukaszuk, S. Set, L. Klossek, Breaking Glass Ceiling? Mapping EU-India Security Cooperation, Nowe Delhi 2020, ORF Research Papers, October 2020, Issue No. 410, s.1-20.

19. S. Domżalski, Indie w gospodarce światowej. Słoń, który pragnął latać, Warszawa 2016, s.278-295

Efekty uczenia się:

Absolwent zna i rozumie:

-specyfikę polityki zagranicznej Indii, zwłaszcza uwarunkowania kulturowo-cywilizacyjne, gospodarcze, regionalne

- główne koncepcje i założenie polityki zagranicznej Indii

-w pogłębionym zakresie kierunki polityki zagranicznej Indii, przejawy współpracy politycznej, wojskowej i gospodarczej z innymi państwami i regionami

Absolwent potrafi:

-wykorzystać wiedzę teoretyczną i faktograficzną do pogłębionej analizy działań Indii w stosunkach międzynarodowych; zidentyfikować i dokonać analizy głównych wyzwań i problemów na poziomie regionalnym i globalnym w polityce zagranicznej Indii, ukazać ich współzależności

Absolwent jest gotów do:

-krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści, potrafi krytycznie ocenić swoje działania badawcze

Metody i kryteria oceniania:

praca zaliczeniowa (ok. 6-8 stron)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Jaskólska
Prowadzący grup: Aleksandra Jaskólska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Skrócony opis:

1. Polityka zagraniczna Indii – uwarunkowanie kulturowo-cywilizacyjne i historyczne

2. Polityka zagraniczna Indii w okresie zimnej wojny

3. Ewolucja systemu polityczne i liberalizacja gospodarki po 1991 r.: implikacje dla polityki zagranicznej

4. Indie jako mocarstwo Indo-Pacyfiku: debata strategiczna

5. Ewolucja doktryny wojskowej i polityki nuklearnej Indii po 1991.

6. Dyplomacja indyjska: proces decyzyjny, styl negocjacyjny

7. Kaszmir i czynnik afgańsko-pakistański w polityce zagranicznej Indii

8. Indii w Azji Południowej

9. Stosunki polityczne i gospodarcze Indii z Chinami po 1991 r.

10. Polityka Indii wobec Azji Południowo-Wschodniej i wobec Azji Wschodniej i Pacyfiku (partnerstwo strategiczne z Australią i Japonią)

11. Polityka zagraniczna Indii wobec Rosji i państw Azji Środkowej

12. Stosunki polityczne i gospodarcze Indii z USA po 1991 r.

13. Indie jako lider państw Południa:

14. Bliski Wschód w polityce zagranicznej Indii

15. Stosunki Indii z UE i Polską

Pełny opis:

1. Polityka zagraniczna i mocarstwowość w tradycji politycznej Indii – uwarunkowanie kulturowo-cywilizacyjne i historyczne:

a) koncepcja państwa i porządku międzynarodowego w tradycji indyjskiej

b) zasada ahinsy i militaryzm hinduski w indyjskiej myśli politycznej

c) dziedzictwo indyjskiego ruchu narodowego

2. Polityka zagraniczna Indii w okresie zimnej wojny – uwarunkowania, założenia, kierunki:

a) kształtowanie się państwa i założeń polityki zagranicznej po uzyskaniu niepodległości (m.in. zasada niezaangażowania)

b) relacje Indii z państwami Azji Południowej

c) główne założenia polityki zagranicznej wobec mocarstw i państw Południa

3. Ewolucja systemu polityczne i liberalizacja gospodarki po 1991 r.: implikacje dla polityki zagranicznej:

a) Ewolucja systemu partyjnego i jego wpływ na politykę zagraniczną Indii

b) wzrost znaczenia partii regionalnych w polityce Indii a polityka zagraniczna

c) znaczenie nacjonalizmu hinduskiego i komunalizmu w kształtowaniu polityki zagranicznej Indii

d) ekonomizacja polityki zagranicznej (znaczenie BIZ, strefy wolnego handlu z państwami regionu i innymi państwami)

4. Indie jako mocarstwo Indo-Pacyfiku: debata strategiczna, główne założenia polityki zagranicznej:

a) region Indo-Pacyfiku w głównych nurtach strategicznych

b) konceptualizacja polityki zagranicznej Indii wobec regionu Indo-Pacyfiku

5. Ewolucja doktryny wojskowej i polityki nuklearnej Indii po 1991:

a) debata strategiczna na temat polityki nuklearnej – główne nurty

b) założenia i kierunki polityki nuklearnej;

c) ewolucja doktryny wojskowej Indii: siły lądowe, morskie, powietrzne;

d) modernizacja sił zbrojnych Indii

6. Dyplomacja indyjska: struktura, proces decyzyjny, styl negocjacyjny:

a) proces podejmowania decyzji w polityce zagranicznej Indii, struktury i instytucje,

b) znaczenia grup nacisku - charakterystyka

c) ewolucja stylu negocjacyjnego (studium przypadku ugrupowania regionalne, WTO)

7. Kaszmir i czynnik afgańsko-pakistański w polityce zagranicznej Indii w Azji Południowej:

a) podział Kaszmiru – uwarunkowania historyczne; status Kaszmiru w Indiach – regulacje prawno-konstytucyjne,

b) kompleks bezpieczeństwa Af-Pak i Kaszmiru,

c) polityka zagraniczna Indii wobec Afganistanu

8. Polityka zagraniczna Indii wobec państw Azji Południowej: Sri Lanka, Nepal, Bhutan, Malediwy, Pakistan:

a) założenia polityki zagranicznej Indii (doktryna Gujrala);

b) relacje polityczne, gospodarcze i kulturalne z państwami regionu;

c) Indie wobec procesów współpracy regionalnej

9. Stosunki polityczne i gospodarcze Indii z Chinami po 1991 r.:

a) charakterystyka głównych problemów i sporów politycznych i gospodarczych z Chinami (m.in. spór graniczny)

b) współpraca gospodarcze i ograniczenia

c) stosunki polityczne

10. Polityka Indii wobec Azji Południowo-Wschodniej i wobec Azji Wschodniej i Pacyfiku (partnerstwo strategiczne z Australią i Japonią);

a) omówienie relacji bilateralnych z państwami regionu Azji Południowo-Wschodniej

b) współpraca Indii z instytucjami regionalnymi (m.in. ASEAN)

c) partnerstwo strategiczne Indii z Japonią i Australią

11. Polityka zagraniczna Indii wobec Rosji i państw Azji Środkowej:

a) relacje polityczne i gospodarcze z Rosją,

b) region Azji Środkowej w strategii Indii i koncepcjach tzw. rozszerzonego sąsiedztwa

12. Stosunki polityczne i gospodarcze Indii z USA po 1991 r.:

a) etapy rozwoju relacji Indii z USA po 1991 r.;

b) współpraca polityczna i gospodarcza

c) Indie, USA i porządek światowy

13. Indie jako lider państw Południa:

a) ewolucja relacji Indii z państwami Afryki i Ameryki Łacińskiej,

b) Indie i państwa Południa na forum instytucji międzynarodowych (WTO, ONZ),

c) współpraca wielostronna (IBSA, BRIC)

14. Bliski Wschód w polityce zagranicznej Indii;

a) stosunki polityczne i gospodarcze z państwami arabskimi Bliskiego Wschodu;

b) znaczenie diaspory indyjskiej w polityce zagranicznej Indii wobec regionu

c) relacje Indie - Izrael

15. Stosunki polityczne i gospodarcze Indii z UE i Polską:

a) dziedzictwo historyczne relacji Polski i Europy z Indiami;

b) stosunki Polski i WE z Indiami w okresie zimnej wojny,

c) Indie-UE po 1991;

d) polityka zagraniczna Polski wobec Indii po 2004 r.

Literatura:

1. J. Zajączkowski, Indyjska strategia równoważenia w regionie Azji i Pacyfiku po 2014 r. „Rocznik Strategiczny 2018/19”, Warszawa 2019, s. 388-401;

2. J. Zajączkowski, Indie-mocarstwo regionu Indo-Pacyfiku, “Stosunki Międzynarodowe-International Relations” 2015, nr 2, s. 37-70;

3. J. Zajączkowski, Strategie morskie Indii, Chin, USA w regionie Oceanu Indyjskiego: analiza w kategoriach realizmu ofensywnego, “Stosunki Międzynarodowe-International Relations” 2015, nr 2, s. 37-70;

4. J. Zajączkowski, Wybory parlamentarne w Indiach w 2014 r.: znaczenie dla polityki wewnętrznej i zagranicznej, „Stosunki Międzynarodowe-International Relations” 2015, nr 1, s. 187-212;

5. J. Zajączkowski, Indie – jak długo emerging? Nowy premier – nowa szansa, „Rocznik Strategiczny 2014/2015”, 2015, tom 20, s. 345-361;

6. J. Zajączkowski, Indie – studium przypadku geoekonomicznego działania mocarstwa wschodzącego , (w:) E. Haliżak (red.) Geoekonomia, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2012, s. 620-669;

7. J. Zajączkowski, Czynnik amerykański w indyjskiej strategii międzynarodowej u progu XXI wieku – w kierunku strategicznego partnerstwa? , (w:) J. Nakonieczna, J. Zajączkowski (red.), Azja Południowa i Azja Wschodnia w stosunkach międzynarodowych. Bezpieczeństwo-gospodarka-cywilizacja, Wydawnictwa Uniwersyteu Warszawskiego, Warszawa 2011, s. 487-508;

8. J. Zajączkowski, Indie w stosunkach międzynarodowych, Warszawa 2008, s. 47-75, 145-258

9. A. Jaskólska, Liberalna teoria polityki zagranicznej – studium przypadku partii regionalnych w Indii, “Stosunki Międzynarodowe” 2018, nr 4, s. 145-168;

10. A. Jaskólska, Sekularyzm versus hinduski nacjonalizm w systemie politycznym Indii, (w) M.F. Gawrycki, E. Haliżak, R. Kuźniar, G. Michałowska, D. Popławski, J. Zajączkowski, R. Zięba (red.), Tendencje i procesy rozwojowe współczesnych stosunków międzynarodowych, Warszawa 2016, s. 569-582.

11. A. Łuszczykiewicz, Kulturowe dziedzictwo w Pięciu Zasadach Pokojowego Współistnienia i jego rola w relacjach chińsko-indyjskich, Kraków 2020, s. 35-121.

12. A. Burakowski, K. Iwanek, Indie: Od kolonii do mocarstwa 1857–2013, Warszawa, 2013, s. 230-250, 254-255, s. 271-276, 308-311, 317-318, 359-365, 381-386, 402-404, 407-436;

13. T. Okraska, Słoń w pogoni za smokiem. Stosunki indyjsko-chińskie w zmieniającym się świecie, Toruń 2019, s. 170-334.

14. A. W. Ziętek, K. Żakowski, O. Pietrzyk, Polityka zagraniczna Japonii, Lublin 2018, s. 206-219.

15. A. Kuszewska, Indie i Pakistan w stosunkach międzynarodowych, Warszawa 2013, s. 123-188, s.261-277.

16. T. Łukaszuk, Normative powers in maritime affairs: India-EU cooperation in the Indian Ocean Region, “The Copernicus Journal of Political Studies” 2020, s. 63-81

17. T. Łukaszuk, The evolution of India-Central Europe relations after the Cold War, “Studia Politologiczne” 2020, vol.56, s. 231-254.

18. T. Łukaszuk, S. Set, L. Klossek, Breaking Glass Ceiling? Mapping EU-India Security Cooperation, Nowe Delhi 2020, ORF Research Papers, October 2020, Issue No. 410, s.1-20.

19. S. Domżalski, Indie w gospodarce światowej. Słoń, który pragnął latać, Warszawa 2016, s.278-295

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)