Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo UE I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2105-PP-L-D3PUE Kod Erasmus / ISCED: 14.6 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo UE I
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: Europeistyka - DZIENNE I STOPNIA 3 semestr 2 rok - przedmioty obowiązkowe(profil praktyczny)
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Tryb prowadzenia:

w sali

Pełny opis:

POJĘCIE PRAWA UE: Specyfika prawa unijnego oraz różnice z prawem krajowym i międzynarodowym. Katalog i hierarchia źródeł prawa UE. Zasady prawa UE.

ZASADA KOMPETENCJI PRZYZNANYCH: Kompetencje wyłączne UE, dzielone, pomocnicze (uzupełniające), dorozumiane, wyłączne państw członkowskich. Zasada poszanowania tożsamości narodowej państw członkowskich.

ZASADY STANOWIENIA PRAWA: Istota, znaczenie i skutki zasad pomocniczości i proporcjonalności.

ZASADA RÓWNOWAGI INSTYTUCJONALNEJ: Istota, znaczenie i skutki zasady równowagi instytucjonalnej. Zasada autonomii instytucjonalnej. Zasada lojalnej współpracy międzyinstytucjonalnej.

ZASADA LOJALNOŚCI: Istota, znaczenie i następstwa prawne zasady lojalności. Zasada efektywności.

ZASADA NIEDYSKRYMINACJI: Istota, znaczenie i skutki zasady niedyskryminacji.

TRAKTATY UNIJNE: Pojęcie prawa pierwotnego. Charakter prawny, budowa, obowiązywanie i stosowanie Traktatów.

KARTA PRAW PODSTAWOWYCH UE: Charakter prawny, budowa, obowiązywanie i stosowanie Karty Praw Podstawowych. Ogólne zasady prawa.

UMOWY MIĘDZYNARODOWE: Charakter prawny, budowa, obowiązywanie i stosowanie umów międzynarodowych zawieranych z państwami trzecimi i organizacjami międzynarodowymi.

ROZPORZĄDZENIA: Charakter prawny, zasięg, adresaci, budowa, treść, obowiązywanie, stosowanie i skutki rozporządzeń.

DYREKTYWY: Charakter prawny, zasięg, adresaci, budowa, treść, obowiązywanie, stosowanie i skutki dyrektyw.

DECYZJE I INNE AKTY UE: Charakter prawny, zasięg, adresaci, budowa, obowiązywanie, stosowanie i skutki decyzji, zaleceń i opinii oraz aktów soft-law. Orzecznictwo TSUE.

Literatura:

J. Barcz, M. Górka, A. Wyrozumska, Instytucje i prawo Unii Europejskiej, wyd. 5, Warszawa 2017

M. M. Kenig-Witkowska, A. Łazowski, R. Ostrihansky, Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej, wyd. 7, Warszawa 2017

J. Barcik, A. Wentkowska, Prawo Unii Europejskiej, Warszawa 2014

Zawidzka-Łojek, A. Łazowski, Instytucje i porządek prawny Unii Europejskiej, wyd. 2, Warszawa 2015

M. Zdanowicz, Wybór orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, Białystok 2007

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student w zakresie wiedzy:

- zna i rozumie rolę, jaką prawo unijne pełni w funkcjonowaniu Unii Europejskiej (S1A_W07)

- ma podstawową wiedzę o źródłach prawa unijnego i zasadach ich tworzenia (S1A_W07)

- zna i rozumie specyfikę prawa unijnego i zasady jego obowiązywania w porządkach prawnych państw członkowskich (S1A_W10)

- ma wiedzę o relacjach między instytucjami UE a państwami członkowskimi, w tym o ich wzajemnych prawa i obowiązkach (S1A_W03)

Po ukończeniu przedmiotu student w zakresie umiejętności:

- potrafi prawidłowo interpretować wpływ prawa Unii Europejskiej na państwa członkowskie (S1A_U01)

- posiada umiejętność wyszukiwania, rozumienia i analizowania źródeł prawa unijnego (S1A_U08)

- prawidłowo posługuje się zasadami prawa UE, aktami prawnymi oraz orzecznictwem sądów unijnych w celu rozwiązania problemów prawnych powstałych w procesie stosowania prawa UE przez organy krajowe (S1A_U05)

- posiada umiejętność analizowania orzecznictwa sadów UE, a w szczególności odróżniania informacji ważnych od mniej istotnych i przekazywania zdobytych informacji w sposób jasny i zwięzły (S1A_U09)

- potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną do analizowania procesów integracyjnych, konfliktów na linii państwa członkowskie - UE oraz decyzji podejmowanych przez instytucje unijne (S1A_U02)

Po ukończeniu przedmiotu student w zakresie kompetencji społecznych:

- potrafi współdziałać i pracować w grupie przyjmując w niej różne role w celu rozwiązania napotkanych problemów prawnych (S1A_K02)

- potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania (S1A_K03)

Metody i kryteria oceniania:

Metody dydaktyczne:

Analiza aktów prawnych i orzecznictwa

Dyskusja nad problematycznymi tematami

Samodzielne opracowanie i prezentacja orzeczeń

Kazusy

Symulacja

Quiz

Na ocenę końcową składają się:

Praca na zajęciach indywidualnie i w grupach (przygotowanie do zajęć + aktywność)

Kolokwium

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Tosiek
Prowadzący grup: Piotr Tosiek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Egzamin
Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu zaznajomienie Studenta z zagadnieniami wstępnymi dotyczącymi prawa UE, źródłami prawa UE, podstawowymi procedurami decyzyjnymi, systemem ochrony prawa oraz relacjami między prawem UE a prawem krajowym.

Pełny opis:

Zagadnienia wstępne

1. Struktura prawna Unii Europejskiej.

2. Międzyrządowość i ponadnarodowość w Unii Europejskiej.

3. Podmiotowość prawna Unii Europejskiej.

4. Członkostwo we Wspólnotach Europejskich i Unii Europejskiej.

5. Wartości i prawa podstawowe w Unii Europejskiej (art. 2 TUE, art. 6 TUE, KPP).

6. Uprawnienia wynikające z obywatelstwa Unii Europejskiej (art. 18-25 TFUE).

7. Kompetencje wyłączne, dzielone i inne Unii Europejskiej (art. 2-6 TFUE).

Źródła prawa

8. Prawo pierwotne pisane.

9. Prawo pierwotne niepisane.

10. Wewnętrzne prawo pochodne.

11. Zewnętrzne prawo pochodne

12. Cechy rozporządzenia (adresat, obowiązywanie, stopnie legislacji).

13. Cechy dyrektywy (adresat, obowiązywanie, stopnie legislacji).

14. Cechy decyzji (adresat, obowiązywanie, stopnie legislacji).

15. Cechy zalecenia i opinii (adresat, obowiązywanie, stopnie legislacji).

16. Publikacja i notyfikacja aktów prawa pochodnego (art. 297 TFUE).

17. Hierarchia aktów prawa pochodnego (art. 289-291 TFUE).

Podstawowe procedury decyzyjne

18. Przystąpienie do Unii Europejskiej (art. 49 TUE).

19. Wystąpienie z Unii Europejskiej (art. 50 TUE).

20. Zawieszenie państwa członkowskiego w niektórych prawach (art. 7 TUE).

21. Zasada pomocniczości.

22. Zasada przyznania.

23. Zasada proporcjonalności.

24. Procedury zmiany traktatów (art. 48 TUE).

25. Zwykła procedura ustawodawcza (art. 294 TFUE).

26. Specjalna procedura ustawodawcza.

27. Procedura zawierania umów międzynarodowych (art. 218 TFUE).

28. Odrębność proceduralna w zakresie Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa.

29. Procedura przewidziana w art. 352 TFUE.

30. Procedury uchwalania aktów delegowanych i wykonawczych.

Ochrona prawa

31. Fazy postępowania przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

32. Możliwość odwołania się od orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości.

33. Możliwość odwołania się od orzeczeń Sądu i sądów wyspecjalizowanych.

34. Legitymacja w postępowaniach przez Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

35. Skarga o naruszenie traktatu (art. 258-259 TFUE)

36. Skarga na nieważność (art. 263 TFUE).

37. Skarga na zaniechanie (art. 265 TFUE).

38. Skarga odszkodowawcza (art. 268 TFUE).

39. Orzeczenie prejudycjalne (art. 267 TFUE).

Prawo Unii Europejskiej a prawo krajowe

40. Wykonywanie bezpośrednie prawa Unii Europejskiej.

41. Wykonywanie pośrednie prawa Unii Europejskiej.

42. Bezpośrednie stosowanie prawa Unii Europejskiej.

43. Zasada pierwszeństwa prawa Unii Europejskiej.

44. Pozycja państwa członkowskiego w systemie prawnym UE

45. Orzeczenie w sprawie van Gend.

46. Orzeczenie w sprawie Costa.

47. Orzeczenie w sprawie Internationale Handelsgesellschaft.

48. Orzecznictwo konstytucyjne RFN: sprawy Solange, Maastricht, Lizbona.

49. Konstytucja RP a członkostwo w Unii Europejskiej (art. 90-91 Konstytucji).

50. Parlamenty narodowe w procesie stanowienia prawa UE.

Literatura:

1) Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej, red. M.M. Kenig-Witkowska, Warszawa 2017.

2) J. Barcz, M. Górka, A. Wyrozumska, Instytucje i prawo Unii Europejskiej. Podręcznik dla kierunków prawa, zarządzania i administracji, Warszawa 2017.

3) Teksty:

a) Traktatu o Unii Europejskiej (TUE),

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02016M/TXT-20200301&from=PL

b) Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE),

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02016E/TXT-20200301&from=PL

c) Karta Praw Podstawowych (KPP),

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:12016P/TXT&from=EN

Publikacje dostępne w Internecie:

1) K.D. Borchardt, ABC prawa Unii Europejskiej, Bruksela 2017,

http://publications.europa.eu/resource/cellar/5d4f8cde-de25-11e7-a506-01aa75ed71a1.0011.01/DOC_1

2) M. Cesarz, Porządek prawny Unii Europejskiej, [w:] Procesy integracyjne i dezintegracyjne w Europie, red. A. Pacześniak, M. Klimowicz, Wrocław 2014,

http://www.repozytorium.uni.wroc.pl/Content/60497/07_Maciej_Cesarz.pdf

3) P. Tosiek, Polityka europejska Niemiec w XXI wieku w świetle liberalnej teorii międzyrządowej, Warszawa 2013,

https://www.academia.edu/37469274/Germany_s_European_Policy_in_the_21st_Century_in_the_Light_of_Liberal_Intergovernmentalism

4) P. Tosiek, Prawne gwarancje pozycji państwa członkowskiego w systemie decyzyjnym Unii Europejskiej, [w:] Unia Europejska po Traktacie z Lizbony. Pierwsze doświadczenia i nowe wyzwania, red. P. Tosiek, Lublin 2012, s. 27-51,

https://www.academia.edu/41845010/Prawne_gwarancje_pozycji_pa%C5%84stwa_cz%C5%82onkowskiego_w_systemie_decyzyjnym_Unii_Europejskiej

5) P. Tosiek, Traktat z Lizbony w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego RP w sprawach europejskich, [w:] Unia Europejska po Traktacie z Lizbony. Pierwsze doświadczenia i nowe wyzwania, red. P. Tosiek, Lublin 2012, s. 99-127,

https://www.academia.edu/41845007/Traktat_z_Lizbony_w_%C5%9Bwietle_orzecznictwa_Trybuna%C5%82u_Konstytucyjnego_RP_w_sprawach_europejskich

6) P. Tosiek, Demokracja bezpośrednia, międzyparlamentarna czy międzyrządowa? W poszukiwaniu sposobów demokratyzacji Unii Europejskiej, [w:] Zmierzch demokracji liberalnej?, red. K.A. Wojtaszczyk, P. Stawarz, J. Wiśniewska-Grzelak, Warszawa 2018, s. 407-421,

https://www.academia.edu/41845012/Demokracja_bezpo%C5%9Brednia_mi%C4%99dzyparlamentarna_czy_mi%C4%99dzyrz%C4%85dowa_W_poszukiwaniu_sposob%C3%B3w_demokratyzacji_Unii_Europejskiej

7) Inne znalezione samodzielnie – po konsultacji z prowadzącym.

Uwagi:

Zajęcia stacjonarne. W przypadku wprowadzenia zajęć online odbywać się one będą pod adresem: meet.google.com/gdp-wesj-uor

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Boiret
Prowadzący grup: Karolina Boiret
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Egzamin
Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu zaznajomienie Studenta z zagadnieniami wstępnymi dotyczącymi prawa UE, źródłami prawa UE, podstawowymi procedurami decyzyjnymi, systemem ochrony prawa oraz relacjami między prawem UE a prawem krajowym.

Pełny opis:

Zagadnienia wstępne

1. Struktura prawna Unii Europejskiej.

2. Międzyrządowość i ponadnarodowość w Unii Europejskiej.

3. Podmiotowość prawna Unii Europejskiej.

4. Członkostwo we Wspólnotach Europejskich i Unii Europejskiej.

5. Wartości i prawa podstawowe w Unii Europejskiej (art. 2 TUE, art. 6 TUE, KPP).

6. Uprawnienia wynikające z obywatelstwa Unii Europejskiej (art. 18-25 TFUE).

7. Kompetencje wyłączne, dzielone i inne Unii Europejskiej (art. 2-6 TFUE).

Źródła prawa

8. Prawo pierwotne pisane.

9. Prawo pierwotne niepisane.

10. Wewnętrzne prawo pochodne.

11. Zewnętrzne prawo pochodne

12. Cechy rozporządzenia (adresat, obowiązywanie, stopnie legislacji).

13. Cechy dyrektywy (adresat, obowiązywanie, stopnie legislacji).

14. Cechy decyzji (adresat, obowiązywanie, stopnie legislacji).

15. Cechy zalecenia i opinii (adresat, obowiązywanie, stopnie legislacji).

16. Publikacja i notyfikacja aktów prawa pochodnego (art. 297 TFUE).

17. Hierarchia aktów prawa pochodnego (art. 289-291 TFUE).

Podstawowe procedury decyzyjne

18. Przystąpienie do Unii Europejskiej (art. 49 TUE).

19. Wystąpienie z Unii Europejskiej (art. 50 TUE).

20. Zawieszenie państwa członkowskiego w niektórych prawach (art. 7 TUE).

21. Zasada pomocniczości.

22. Zasada przyznania.

23. Zasada proporcjonalności.

24. Procedury zmiany traktatów (art. 48 TUE).

25. Zwykła procedura ustawodawcza (art. 294 TFUE).

26. Specjalna procedura ustawodawcza.

27. Procedura zawierania umów międzynarodowych (art. 218 TFUE).

28. Odrębność proceduralna w zakresie Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa.

29. Procedura przewidziana w art. 352 TFUE.

30. Procedury uchwalania aktów delegowanych i wykonawczych.

Ochrona prawa

31. Fazy postępowania przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

32. Możliwość odwołania się od orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości.

33. Możliwość odwołania się od orzeczeń Sądu i sądów wyspecjalizowanych.

34. Legitymacja w postępowaniach przez Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

35. Skarga o naruszenie traktatu (art. 258-259 TFUE)

36. Skarga na nieważność (art. 263 TFUE).

37. Skarga na zaniechanie (art. 265 TFUE).

38. Skarga odszkodowawcza (art. 268 TFUE).

39. Orzeczenie prejudycjalne (art. 267 TFUE).

Prawo Unii Europejskiej a prawo krajowe

40. Wykonywanie bezpośrednie prawa Unii Europejskiej.

41. Wykonywanie pośrednie prawa Unii Europejskiej.

42. Bezpośrednie stosowanie prawa Unii Europejskiej.

43. Zasada pierwszeństwa prawa Unii Europejskiej.

44. Pozycja państwa członkowskiego w systemie prawnym UE

45. Orzeczenie w sprawie van Gend.

46. Orzeczenie w sprawie Costa.

47. Orzeczenie w sprawie Internationale Handelsgesellschaft.

48. Orzecznictwo konstytucyjne RFN: sprawy Solange, Maastricht, Lizbona.

49. Konstytucja RP a członkostwo w Unii Europejskiej (art. 90-91 Konstytucji).

50. Parlamenty narodowe w procesie stanowienia prawa UE.

Literatura:

1) Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej, red. M.M. Kenig-Witkowska, Warszawa 2017.

2) J. Barcz, M. Górka, A. Wyrozumska, Instytucje i prawo Unii Europejskiej. Podręcznik dla kierunków prawa, zarządzania i administracji, Warszawa 2017.

3) Teksty:

a) Traktatu o Unii Europejskiej (TUE),

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02016M/TXT-20200301&from=PL

b) Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE),

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02016E/TXT-20200301&from=PL

c) Karta Praw Podstawowych (KPP),

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:12016P/TXT&from=EN

Publikacje dostępne w Internecie:

1) K.D. Borchardt, ABC prawa Unii Europejskiej, Bruksela 2017,

http://publications.europa.eu/resource/cellar/5d4f8cde-de25-11e7-a506-01aa75ed71a1.0011.01/DOC_1

2) M. Cesarz, Porządek prawny Unii Europejskiej, [w:] Procesy integracyjne i dezintegracyjne w Europie, red. A. Pacześniak, M. Klimowicz, Wrocław 2014,

http://www.repozytorium.uni.wroc.pl/Content/60497/07_Maciej_Cesarz.pdf

3) P. Tosiek, Polityka europejska Niemiec w XXI wieku w świetle liberalnej teorii międzyrządowej, Warszawa 2013,

https://www.academia.edu/37469274/Germany_s_European_Policy_in_the_21st_Century_in_the_Light_of_Liberal_Intergovernmentalism

4) P. Tosiek, Prawne gwarancje pozycji państwa członkowskiego w systemie decyzyjnym Unii Europejskiej, [w:] Unia Europejska po Traktacie z Lizbony. Pierwsze doświadczenia i nowe wyzwania, red. P. Tosiek, Lublin 2012, s. 27-51,

https://www.academia.edu/41845010/Prawne_gwarancje_pozycji_pa%C5%84stwa_cz%C5%82onkowskiego_w_systemie_decyzyjnym_Unii_Europejskiej

5) P. Tosiek, Traktat z Lizbony w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego RP w sprawach europejskich, [w:] Unia Europejska po Traktacie z Lizbony. Pierwsze doświadczenia i nowe wyzwania, red. P. Tosiek, Lublin 2012, s. 99-127,

https://www.academia.edu/41845007/Traktat_z_Lizbony_w_%C5%9Bwietle_orzecznictwa_Trybuna%C5%82u_Konstytucyjnego_RP_w_sprawach_europejskich

6) P. Tosiek, Demokracja bezpośrednia, międzyparlamentarna czy międzyrządowa? W poszukiwaniu sposobów demokratyzacji Unii Europejskiej, [w:] Zmierzch demokracji liberalnej?, red. K.A. Wojtaszczyk, P. Stawarz, J. Wiśniewska-Grzelak, Warszawa 2018, s. 407-421,

https://www.academia.edu/41845012/Demokracja_bezpo%C5%9Brednia_mi%C4%99dzyparlamentarna_czy_mi%C4%99dzyrz%C4%85dowa_W_poszukiwaniu_sposob%C3%B3w_demokratyzacji_Unii_Europejskiej

7) Inne znalezione samodzielnie – po konsultacji z prowadzącym.

Uwagi:

Zajęcia stacjonarne. W przypadku wprowadzenia zajęć online odbywać się one będą pod adresem: meet.google.com/gdp-wesj-uor

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.