Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Postępowanie cywilne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1B137
Kod Erasmus / ISCED: 10.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Postępowanie cywilne
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

Postępowanie cywilne jest przedmiotem przedstawiającym sądowe procedury dochodzenia praw i interesów prawnych, a także ich obrony przez zainteresowane podmioty prawa cywilnego (osoby fizyczne, osoby prawne oraz inne jednostki prawne, korzystające z podmiotowości prawa cywilnego).

*

Przedmiot ma szczególne znaczenie dla studentów, zamierzających w przyszłości wykonywać zawody prawnicze (sędziego, adwokata, radcy prawnego, komornika sądowego, a także notariusza lub prokuratora).

Pełny opis:

Zadaniem wykładu kursowego jest przedstawienie w ogólnym zarysie zainteresowanym studentom podstawowych instytucji postępowania cywilnego (czyli cywilnego prawa procesowego) i najważniejszych relacji między nimi, a także z wybranymi instytucjami karnego prawa procesowego i administracyjnego prawa procesowego.

*

Zadaniem ćwiczeń jest zapewnienie pomocy zainteresowanym studentom w zrozumieniu i opanowaniu problematyki omawianej na wykładzie kursowym. Stąd też szczególnie ważnymi metodami są: omawianie poszczególnych instytucji procesowych „z kodeksem w ręku” i obrazowanie wybranych kwestii na podstawie przykładów, zaczerpniętych z praktyki sądowej (tzw. casusy).

*

Zadaniem wykładów specjalizacyjnych i konwersatoriów jest przedstawienie zainteresowanym studentom problematyki wybranych części tematycznych postępowania cywilnego – chodzi o pogłębienie analizy w odniesieniu do wybranych instytucji procesowych. Z uwagi na liczebności grup studenckich na konkretnych zajęciach metody wykładów specjalizacyjnych są takie same jak wykładów kursowych, a metody konwersatoriów zbliżone są do metod z ćwiczeń.

*

Seminaria (IV i V roku) mają na celu przygotowanie studentów do napisania i obrony pracy magisterskiej.

Literatura:

Podręcznik (tzw. warszawski): „Postępowanie cywilne” autorzy: J. Jodłowski, Z. Resich, J. Lapierre, T. Misiuk-Jodłowska, K.Weitz (ostatnie – 6 wydanie - Warszawa 2009; LexisNexis). Prowadzący zajęcia może wskazać literaturę uzupełniającą, np. inny podręcznik do postępowania cywilnego (lub jego wybrane części).

Efekty uczenia się:

Dzięki metodycznej i systematycznej pracy w ramach uczestniczenia w zajęciach z postępowania cywilnego (wykład kursowy i ćwiczenia) student:

a) poznaje podstawy teoretyczne z zakresu tego przedmiotu, nieodzowne do prawidłowego przygotowania się do zdawania na aplikacje prawnicze (sądową, komorniczą, adwokacką, radcowską, notarialną i prokuratorską);

b) poznaje wybrane przykłady z praktyki sądowej, pozwalające prawidłowo rozpoznawać kwestie prawne występujące w sprawach cywilnych; jest to przydatne do uzyskania ogólnej orientacji co do specyfiki wykonywania zawodu prawnika;

c) dzięki powyższemu uzyskuje podstawy teoretyczne do napisania i obrony pracy magisterskiej z tego przedmiotu.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-8dd87d441 (2023-12-07)