Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo cywilne: część ogólna i rzeczowa, dobra niematerialne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1P012
Kod Erasmus / ISCED: 10.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Prawo cywilne: część ogólna i rzeczowa, dobra niematerialne
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty podstawowe dla II roku studiów prawniczych (nowy program)
Punkty ECTS i inne: 13.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Prawo cywilne część ogólna - przedmiotem zajęć jest charakterystyka prawa cywilnego jako części prawa oraz analiza zagadnień ogólnych prawa cywilnego i instytucji prawnych oraz jego systematyki.

Prawo rzeczowe - przedmiotem zajęć jest analiza instytucji prawnych w zakresie problematyki prawa rzeczowego. W trakcie zajęć zostanie przedstawione wybrane orzecznictwo Sądu Najwyższego.

Przedmiotem wykładu jest prawo na dobrach niematerialnych jako część prawa cywilnego. Zakresem wykładu objęte są przede wszystkim dobra niematerialne regulowane przepisami kodeksu cywilnego, prawa autorskiego i prawa własności przemysłowej.

Pełny opis:

Opis części ogólnej:

1. Charakterystyka prawa cywilnego. Zasady prawa cywilnego.

2. Normy prawa cywilnego.

3. Stosunek cywilnoprawny. Prawo podmiotowe.

4. Ciężar dowodu. Domniemanie prawne.

5. Normy prawa cywilnego. Zwyczaj, prawo zwyczajowe.

6. Osoby fizyczne.

7. Osoby prawne oraz jednostki niemające osobowości prawnej.

8. Przedmiot stosunku cywilnoprawnego.

9. Zdarzenia prawne.

10. Czynności prawne. Pojęcie i rodzaje.

11. Przedstawicielstwo.

12. Przedawnienie i terminy zawite

13. Ochrona praw podmiotowych.

14. Stosowanie prawa cywilnego w czasie i przestrzeni.

15. Wykładnia prawa cywilnego. Rola orzecznictwa.

Opis prawa rzeczowego:

1. Prawo rzeczowe w systemie prawa prywatnego, źródła i historia źródeł prawa rzeczowego.

2. Stosunek prawny w zakresie prawa rzeczowego, zasada numerus clausus praw rzeczowych.

3. Pojęcie własności.

4. Treść i wykonywanie prawa własności.

5. Przeniesienie własności.

6. Inne wypadki nabycia i utraty własności.

7. Współwłasność.

8. Ochrona własności.

9. Odrębna własność lokali.

10. Użytkowanie wieczyste.

11. Prawa rzeczowe ograniczone - przepisy ogólne, użytkowanie, służebności, timesharing.

12. Spółdzielcze prawa do lokali.

13. Zastaw, hipoteka i dług gruntowy.

14. Posiadanie - pojęcie, nabycie i utrata, ochrona.

15. Księgi wieczyste.

Opis na dobrach niematerialnych:

1. Zagadnienia wstępne: pojęcie dóbr niematerialnych, miejsce prawa na dobrach niematerialnych w systematyce prawa cywilnego, cechy szczególne dóbr niematerialnych w porównaniu do rzeczy, przegląd rodzajów dóbr niematerialnych i praw na tych dobrach, przegląd źródeł prawa z zakresu prawa na dobrach niematerialnych;

2. Dobra osobiste cz. 1: pojęcia dobra osobistego, rozwój koncepcji ochrony dóbr osobistych, dobra osobiste jako prawa podmiotowe, koncepcja prawa osobistości, konstytucyjne podstawy ochrony dóbr osobistych, kodeksowe przykłady dóbr osobistych;

3. Dobra osobiste cz. 2: środki ochrony dóbr osobistych, zadośćuczynienie za krzywdę powstałą w wyniku naruszenia dobra osobistego, dobra osobiste osób prawnych, nowe dobra rodzaje dóbr osobistych w orzecznictwie sądowym (więzi rodzinne, kult pamięci osoby zmarłej, poczucie przynależności narodowej i płciowej, ochrona danych osobowych, prawo do niezakłóconego wypoczynku, prawo do planowania rodziny);

4. Podstawowe pojęcia z zakresu prawa własności intelektualnej: prawo własności intelektualnej, prawo własności przemysłowej, nieuczciwa konkurencja, pojęcie praw wyłącznych i praw ochronnych, zasada terytorialności, prawa wyłączne jako prawa podmiotowe, rejestry praw i znaczenie ich dostępności, terytorialność a zasada swobodnego przepływu towarów;

5. Utwór i jego ochrona: źródła prawa autorskiego, rola prawa unijnego w rozwoju prawa autorskiego (wzmianka), pojęcie utworu, utwór jako przedmiot prawa autorskiego, katalog utworów podlegających ochronie prawa autorskiego, wyłączenia spod ochrony prawnoautorskiej, rodzaje utworów (utwór zależny, inspirowany, współautorski, zbiorowy), programy komputerowe jako przedmioty ochrony;

6. Inne dobra niematerialne pozostające pod ochroną: wynalazek, znak towarowy, wzór przemysłowy, oznaczenia geograficzne, pojęcie dóbr cyfrowych;

7. Zagadnienia podmiotowe: twórczość, współtwórczość, pierwotne i pochodne nabycie prawa, konsekwencje stworzenia dobra niematerialnego, twórca jako podmiot praw autorskich i innych praw na dobrach niematerialnych;

8. Prawa autorskie: autorskie prawa osobiste, dobra osobiste powszechnego prawa cywilnego a dobra osobiste prawa autorskiego; autorskie prawa majątkowe, pojęcie dozwolonego użytku osobistego, inne ograniczenia treści autorskich praw majątkowych;

9. Prawa własności przemysłowej cz. 1: konstrukcja prawa, treść, pojęcie, korzystanie, dozwolone korzystanie (prawa produkcyjne – patent, prawo z rejestracji wzoru, inne prawa – wzmianka);

10. Prawa własności przemysłowej cz. 2: konstrukcja prawa, treść, pojęcie, korzystanie (prawa odróżniające – znaki towarowe oznaczenie geograficzne);

11. Obrót prawami na dobrach niematerialnych: umowy o przeniesienie praw, umowy licencyjne, inne umowy dotyczące praw na dobrach niematerialnych;

12. Ochrona praw na dobrach niematerialnych: ochrona na podstawie ustaw szczególnych; środki ochrony, szczególne aspekty ochrony praw w środowisku cyfrowym, ochrona wynikająca z Kodeksu cywilnego;

13. Ustanie praw na dobrach niematerialnych: wygaśnięcie, unieważnienie.

Literatura:

Podręczniki:

1. podstawowy - A. Brzozowski, W. Kocot, E. Skowrońska-Bocian, Prawo cywilne. Część ogólna, Warszawa 2018, wyd. Wolters Kluwer Polska.

2. A. Wolter, J. Ignatowicz, K. Stefaniuk, Prawo cywilne. Zarys części ogólnej, Warszawa 2018, wyd. Wolters Kluwer Polska.

3. Z. Radwański, A. Olejniczak, Prawo cywilne – część ogólna, Warszawa 2019, wyd. C. H. Beck.

Komentarze:

1. Kodeks cywilny. Komentarz, pod red. K. Pietrzykowskiego, t. I, Warszawa 2020, wyd. C. H. Beck.

2. Kodeks cywilny. Komentarz, pod red. E. Gniewka, P. Machnikowskiego, Warszawa 2019, wyd. C. H. Beck.

3. Kodeks cywilny. Komentarz, pod red. J. Gudowskiego, t. I, Warszawa 2014, wyd. LexisNexis.

4. Kodeks cywilny. Komentarz, pod red. K. Osajdy, t. I, Warszawa 2017, wyd. C. H. Beck.

5. Kodeks cywilny. Komentarz Lex, pod red. A. Kidyby, t. I, Warszawa 2012, wyd. Wolters Kluwer Polska.

6. Kodeks cywilny. Część ogólna, pod red. M. Pyziak-Szafnickiej, P. Księżaka, Warszawa 2014, wyd. Wolters Kluwer Polska.

7. Kodeks cywilny. Tom I. Komentarz do art. 1 – 352, pod. red. M. Gutowskiego, Warszawa 2018, wyd. C. H. Beck.

Literatura pomocnicza:

1. System prawa cywilnego, red. S. Grzybowski, t. I, Warszawa 1985, wyd. Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

2. System prawa prywatnego, red. M. Safjan, t. 1, Warszawa 2012, wyd. C. H. Beck; System prawa prywatnego, red. Z. Radwański, A. Olejniczak, t. 2, Warszawa 2019, wyd. C. H. Beck.

3. P. Suski, Kodeks cywilny w orzecznictwie i piśmiennictwie. Księga pierwsza – część ogólna, Warszawa 1997, wyd. C. H. Beck.

Prawo rzeczowe:

Podręczniki:

1. podstawowy – A. Brzozowski, W. J. Kocot, W. Opalski, Prawo rzeczowe. Zarys wykładu, Warszawa 2020, wyd. Wolters Kluwer Polska.

2. J. Ignatowicz, K. Stefaniuk, Prawo rzeczowe, Warszawa 2012, wyd. LexisNexis.

3. E. Gniewek, Prawo rzeczowe, Warszawa 2020, wyd. C. H. Beck.

Komentarze:

1. Kodeks cywilny. Komentarz, pod red. K. Pietrzykowskiego, t. I, Warszawa 2020, wyd. C. H. Beck.

2. Kodeks cywilny. Komentarz, pod red. K. Osajdy, t. I, Warszawa 2017, wyd. C. H. Beck.

3. Kodeks cywilny. Komentarz, pod red. E. Gniewka, P. Machnikowskiego, Warszawa 2019, wyd. C. H. Beck.

4. Kodeks cywilny. Komentarz, pod red. J. Gudowskiego, t. II, Warszawa 2016, wyd. Wolters Kluwer Polska.

5. Kodeks cywilny. Tom I. Komentarz do art. 1 – 352, pod. red. M. Gutowskiego, Warszawa 2018, wyd. C. H. Beck.

6. Księgi wieczyste. Art. 1 – 58 (2) KWU. Art. 626 (1) – 626 (13) KPC. Komentarz, pod. red. E. Gniewka, Warszawa 2018, wyd. C. H. Beck.

Literatura pomocnicza:

1. System prawa prywatnego, Tom 3, pod red. E. Gniewka, Warszawa 2020, wyd. C.H. Beck.

2. System prawa prywatnego, Tom 4, pod red. E. Gniewka, Warszawa 2012, wyd. C.H. Beck.

3. System prawa cywilnego, t. II, pod red. J. Ignatowicza, Wrocław-Warszawa 1977, Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

4. System Prawa Handlowego, Tom 3, Prawo własności przemysłowej, red. E. Nowińska, K. Szczepanowska-Kozłowska, Warszawa 2015;

5. System Prawa Prywatnego, Tom14A, Prawo własności przemysłowej, red. R. Skubisz, Warszawa 2017;

6. System Prawa Prywatnego, Tom14B, Prawo własności przemysłowej, red. R. Skubisz, Warszawa 2017;

7. System Prawa Prywatnego, Tom14C, Prawo własności przemysłowej, red. R. Skubisz, Warszawa 2017;

8. System Prawa Prywatnego, Tom 13, Prawo autorskie, red. J. Barta, Warszawa 2017;

9. J. Barta, R. Markiewicz, Prawo autorskie i prawa pokrewne, Warszawa 2019;

10. E. Nowińska, U. Promińska, K. Szczepanowska-Kozłowska, Prawo własności przemysłowej, Warszawa 2014;

11. P. Kostański, Ł. Żelechowski, Prawo własności przemysłowej, Warszawa 2020;

12. K. Szczepanowska-Kozłowska, Umowy licencyjne w prawie własności przemysłowej, Warszawa 2012;

13. Prawo własności intelektualnej, red. J. Sieńczyło-Chlabicz, Warszawa 2018;

14. Ochrona własności intelektualnej. Zarys wykładu, red. P. Stec, Bydgoszcz–Gliwice–Opole 2011;

Źródła prawa:

1. Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej;

2. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych;

3. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny;

4. Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

5. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej;

6. Rozporządzenie Rady (WE) nr 6/2002 z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie wzorów wspólnotowych;

7. Dyrektywa 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej;

8. Dyrektywa 2001/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 maja 2001 r. w sprawie harmonizacji niektórych aspektów praw autorskich i pokrewnych w społeczeństwie informacyjnym.

Efekty uczenia się:

Po kursie obejmującym wykład i ćwiczenia student nabywa podstawowy zakres wiedzy dotyczącej zasad dwu części prawa cywilnego: części ogólnej prawa cywilnego i prawa rzeczowego, rozpoznaje je, i jest w stanie zastosować, co stanowi podstawę dalszych studiów prawa zobowiązań, prawa spadkowego i prawa rodzinnego.

Po kursie obejmującym wykład i student nabywa podstawowy zakres wiedzy dotyczącej prawa na dobrach niematerialnych. Student rozróżnia poszczególne rodzaje dóbr niematerialnych i prawa służące ich ochronie. Student potrafi również wskazać na treść tych praw oraz ich zasadnicze cechy, co pozwala na zrozumienie funkcjonowania systemu ochrony autorskoprawnej i systemu ochrony praw własności przemysłowej. Wiedza z tego zakresu, a także umiejętność właściwego identyfikowania podstawowych problemów prawnych występujących na obszarze prawa własności intelektualnej, stanowią podstawę do dalszych stadiów nauki prawa prywatnego (prawa zobowiązań i prawa handlowego).

Metody i kryteria oceniania:

Student powinien znać poszczególne instytucje i akty normatywne z działów prawa

cywilnego objętych zajęciami, posiadać wiedzę dotyczącą podstawowych konstrukcji

prawnych, z uwzględnieniem stanowiska doktryny i orzecznictwa, jak również mieć

umiejętność analizy konkretnych stanów faktycznych (kazusów).

Ćwiczenia: lista obecności, aktywność podczas zajęć, kolokwia.

Egzamin jest w formie pisemnej. Kierownik Katedry Prawa Cywilnego może w wyjątkowych

przypadkach z powodów organizacyjnych zarządzić egzamin ustny w miejsce pisemnego.

Zasady egzaminu:

test jednokrotnego wyboru, cztery odpowiedzi na pytanie, 36 pytań, następnie 6 kazusów z

odpowiedzią opisową, łączny czas egzaminu 72 minuty.

Egzaminy komisyjne będą ustne.

Uwaga: w roku akademickim 2023/24 na prośbę Samorządu Studentów WPiA UW oraz KJD przywraca się jednorazowo dotychczasową formułę egzaminu: 60 pytań testowych oraz 3 kazusy z odpowiedzią opisową.

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Wykład, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Kaliński
Prowadzący grup: Włodzimierz Bendza, Magdalena Bławat, Antonina Chłopecka, Maciej Domański, Beata Janiszewska, Lech Jaworski, Wojciech Machała, Magdalena Marucha-Jaworska, Marcin Olechowski, Jakub Turczyn, Michał Warciński, Ewa Wojtaszek-Mik, Paulina Wolszczak, Kamil Zaradkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie lub ocena
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Wykład, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Kaliński
Prowadzący grup: Włodzimierz Bendza, Magdalena Bławat, Antonina Dębska, Maciej Domański, Daniel Jakubowski, Beata Janiszewska, Lech Jaworski, Wojciech Machała, Paweł Poznański, Nikodem Rycko, Adam Stopyra, Dominik Światkowski, Ewa Wojtaszek-Mik, Kamil Zaradkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie lub ocena
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)