Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Understanding Business

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-DS2UB
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Understanding Business
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Anglojęzyczna oferta zajęć WNE UW
Przedmioty kierunkowe do wyboru - studia II stopnia IE - grupa 2 (2*30h)
Przedmioty obowiązkowe dla II roku Data Science and Business Analytics
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Teoria ekonomiczna i praktyka gospodarcza od lat badają funkcjonowanie przedsiębiorstw, wyjaśniając strategie ich działania w otoczeniu rynkowym oraz sposoby gromadzenia przez nich know-how, wspierającego podejmowanie decyzji biznesowych. Dlatego też zrozumienie funkcjonowania biznesu jest kluczowe dla swobodnego poruszania się w przestrzeni społeczno-gospodarczej. Kurs obejmuje omówienie najistotniejszych zagadnień biznesowych w gospodarce opartej na wiedzy, będących ściśle powiązanych z przedsiębiorstwami funkcjonującymi w zróżnicowanych, międzynarodowych, wielokulturowych środowiskach. Kurs prowadzony jest w ścisłej współpracy z przedsiębiorstwami, co pozwala na praktyczne omówienie użycia narzędzi wspierających działania biznesowe i daje wgląd w jedną z najdynamiczniej rozwijających się branż polskiej gospodarki - sektora nowoczesnych usług dla biznesu. Kurs przeznaczony jest dla studentów studiów drugiego stopnia (Data Science).

Pełny opis:

Kurs obejmuje następujące zagadnienia:

‒ Biznes jako interdyscyplinarna dziedzina, obejmującą wiedzę z zakresu ekonomii, socjologii, psychologii, matematyki, statystyki i prawa.

‒ Funkcjonowanie biznesu i otoczenia biznesowego współczesnych przedsiębiorstw.

‒ Znajomość determinant rozwoju nowoczesnej praktyki biznesowej.

‒ Dynamiczny rozwój sektora nowoczesnych usług dla biznesu (m.in. bankowość, finanse, telekomunikacja, informatyka, badania i rozwój oraz zarządzanie).

‒ Badanie biznesowych trendów i innowacyjnych nurtów oraz optymalnego działania w różnych typach kontekstów organizacyjnych przedsiębiorstw.

‒ Analityczne rozwiązywanie problemów biznesowych pojawiających się w przestrzeni społeczno-gospodarczej.

Kurs prowadzony jest w ścisłej współpracy z przedsiębiorstwami, co pozwala na praktyczne omówienie użycia narzędzi wspierających działania biznesowe oraz umożliwia mentoring przedstawicieli firm współpracujących przy zajęciach.

Literatura:

• Analizy przypadków (Case Studies) dostarczone przez firmy współpracujące przy zajęciach.

• Artykuły (z najlepszych czasopism naukowych) dotyczące biznesu i przestrzeni społeczno-gospodarczej.

• Książka: William Nickels, James McHugh, Susan McHugh (2016). Understanding Business. McGraw-Hill Education.

Efekty uczenia się:

‒ Student ma wiedzę na temat funkcjonowania przedsiębiorstw i ich działania w otoczeniu biznesowym.

‒ Student zna sposoby wykorzystywane przez przedsiębiorstwa w celu gromadzenia przez nich know-how, wspierającego podejmowanie decyzji biznesowych.

‒ Student potrafi wykorzystać wiedzę z powiązanych z biznesem dziedzin (ekonomia, socjologia, psychologia, matematyka, statystyka, prawo) do samodzielnego analitycznego rozwiązywania problemów biznesowych.

‒ Student samodzielnie przetwarza i analizuje dane na temat nowoczesnej praktyki biznesowej.

‒ Student samodzielnie przeprowadza analizę wybranego Case Study i przygotowuje koncepcję udoskonalenia przedstawionego w nim rozwiązania.

‒ Student potrafi pracować w grupach i współpracować z innymi.

‒ Student potrafi sformułować swój punkt widzenia i wyrazić go w dyskusji w formie pitchu końcowego.

‒ Student wyraża swoją ciekawość badawczą i otwartość na zjawiska ekonomiczne.

Metody i kryteria oceniania:

Projekt zaliczeniowy wykonywany w grupie (przygotowanie koncepcji udoskonalenia rozwiązania przedstawionego w wybranym Case Study) oraz pitch końcowy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Chlebus, Karolina Kuligowska
Prowadzący grup: Marcin Chlebus, Karolina Kuligowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)