Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wprowadzenie do mikroekonomii - część 2 (kurs internetowy)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-INTER-MIK2-OG
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie do mikroekonomii - część 2 (kurs internetowy)
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie przez Internet (platforma edukacyjna)
Przedmioty ogólnouniwersyteckie społeczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału Nauk Ekonomicznych
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Założenia (opisowo):


Wprowadzenie do mikroekonomii, część 1.

Skrócony opis:

Kurs jest kontynuacją zajęć zatytułowanych „Wprowadzenie do mikroekonomii – część 1”. Celem zajęć jest rozwinięcie pojęć z zakresu mikroekonomii. W pierwszej części kursu przedstawione zostaną koncepcje opisujące zachowanie producentów na rynkach niedoskonale konkurencyjnych. Tematem drugiego bloku jest rynek czynników produkcji. Dyskutowane będą mechanizmy funkcjonowania rynku pracy oraz rynku kapitałowego (w rozumieniu zarówno kapitału rzeczowego, jak i finansowego). Trzecia część kursu poświęcona będzie zawodności mechanizmu rynkowego oraz sposobom jej przezwyciężania.

W ostatniej części przedstawione zostanie podejście od strony równowagi ogólnej łączące analizę rynku dóbr i czynników produkcji. W tym kontekście spojrzymy na przyczyny i skutki wymiany międzynarodowej. Zaliczenie kursu na podstawie aktywności w trakcie kursu oraz egzaminu końcowego na ocenę.

Pełny opis:

Zajęcia odbywają się na platformie internetowej COME: http://www.kampus.uw.edu.pl. Po zarejestrowaniu się na przedmiot w USOS należy zarejestrować się na platformie COME i przed rozpoczęciem kursu zalogować się na platformie w celu weryfikacji dostępu do kursu.

Tygodniowy układ treści zajęć:

Tydzień 1.

Struktury niedoskonale konkurencyjne i ich skutki dla wielkości produkcji i poziomu cen. Konkurencja niedoskonała a oligopol. Teoria gier.

Tydzień 2.

Rynek pracy. Podaż pracy (indywidualna i z gospodarstwa domowego). Popyt na pracę w warunkach doskonałej konkurencji. Mechanizm równoważenia rynku pracy a bezrobocie. Przyczyny zawodności mechanizmu rynkowego na rynku pracy. Ograniczenia dla elastyczności płac. Heterogeniczność siły roboczej i problemy z tym związane

Tydzień 3.

Rynek kapitału. Podaż oszczędności (wybór międzyokresowy konsumenta). Popyt na usługi dóbr kapitałowych oraz na dobra kapitałowe. Inwestycje i rola stóp procentowych w gospodarce.

Tydzień 4.

Inwestycje finansowe i ich powiązanie z rynkiem kapitału. Realne a nominalne stopy procentowe. Problem ryzyka decyzji podmiotów gospodarczych.

Tydzień 5.

Niedoskonałości rynku: efekty zewnętrzne i dobra publiczne. Sposoby przeciwdziałania nieefektywnościom rynkowym. Oddziaływanie podatków na funkcjonowanie gospodarki.

Tydzień 6.

Wymiana w gospodarce otwartej: teoria kosztów komparatywnych. Korzyści z handlu. Zasoby czynników produkcji a handel. Nowoczesne teorie handlu i korzyści z wymiany

Tydzień 7.

Równowaga ogólna w gospodarce: powiązanie rynku towarowego oraz rynku czynników produkcji.

Literatura:

Obowiązkowa:

Begg, D., Fischer, S. i Dornbusch, R., Ekonomia, tom I: Mikroekonomia, PWE Warszawa 1999 (lub późniejsze).

Uzupełniająca:

Bednarski M., Wilkin, J. (red.), Ekonomia dla prawników i nie tylko, Wydawnictwo Prawnicze Lexis-Nexis, Warszawa 2003, rozdz. 1-8

Sloman J., Podstawy ekonomii, PWE, Warszawa 2001, rozdz. 1-6

Samuelson, P.A. i Nordhaus, W.D., Ekonomia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004. t. 1, rozdz. 1-4, 18-24 i t. 2, rozdz. 25-35

Smith, P. i Begg, D., Ekonomia, tom III: Zbiór zadań. PWE Warszawa 1999 (lub późniejsze).

Efekty uczenia się:

Studenci:

- opanują podstawowe kategorie ekonomii, w szczególności mikroekonomii

- będą w stanie dokonywać prostych analiz rynków towarowego, pracy i kapitału

- dowiedzą się w jaki sposób działa firma i jak jej działanie zależy od struktury rynku

- uzyskają podstawy do oceny, czy rynek działa efektywnie, a w jakich okolicznościach musi być uzupełniany /wspomagany

- poznają podstawy regulacji rynku, w tym pozytywne i negatywne konsekwencje takich regulacji

- uzyskają wyjściowy zasób wiedzy, pozwalającej zrozumieć istotę współpracy międzynarodowej

- nabędą umiejętność patrzenia na gospodarkę z perspektywy równowagi cząstowej i ogólnej i nauczą się rozumieć zależności pomiędzy rynkami

- zrozumieją mechanizm powstawania wielu zjawisk gospodarczych z otaczającego świata, a także uzyskają zdolność ich przewidywania (w podstawowym zakresie)

- nauczą się wypowiadać i dyskutować na tematy gospodarcze

- otrzymają podstawy do studiowania makroekonomii, finansów, ekonomicznych stosunków międzynarodowych.

Podczas kursu student nauczy się samodzielności i systematyczności pracy, rzetelności i punktualności, wymuszonych przez system pracy e-learningowej i przestrzeganie założonych zasad i terminów przez prowadzących kurs.

Metody i kryteria oceniania:

W każdym temacie zajęć studenci mogą zdobyć 20 punktów za zadania domowe. Zadania domowe mają formę quizów do rozwiązania on-line oraz pytań lub zadań problemowych obrazujących analizowane w danym temacie kwestie. Dodatkowo proponowane są w każdym temacie dyskusje na forum wybranego problemu, najczęściej dotyczącego aktualnych wydarzeń gospodarczych na świecie lub w Polsce, widzianych z perspektywy ekonomisty zajmującego się mikroekonomią. Aktywność studentów w pracach domowych jest dokumentowana punktami. Kładziemy duży nacisk na systematyczność pracy, dlatego też na każdą pracę domową jest przewidziany czas 14 dni i nie jest możliwe jednorazowe przesłanie wszystkich rozwiązań zaległych zadań po terminie. Zebranie 60% ogólnej liczby punktów warunkuje dopuszczenie do egzaminu końcowego, który stanowi weryfikację zdobytej wiedzy. Egzamin ma formę pytań testowych z możliwością korzystania z materiałów zgromadzonych w trakcie kursu, tj. własnych notatek lub wydruków prezentacji oraz podręczników. Ocena końcowa z przedmiotu jest średnią z wyników uzyskanych z prac domowych oraz egzaminu z wagami 50%.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Kurs internetowy, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Gabriela Grotkowska, Urszula Sztandar-Sztanderska, Leszek Wincenciak
Prowadzący grup: Gabriela Grotkowska, Urszula Sztandar-Sztanderska, Leszek Wincenciak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Kurs internetowy - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-17 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Kurs internetowy, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Gabriela Grotkowska, Urszula Sztandar-Sztanderska, Leszek Wincenciak
Prowadzący grup: Gabriela Grotkowska, Urszula Sztandar-Sztanderska, Leszek Wincenciak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Kurs internetowy - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)