Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia Myśli Ekonomicznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-PP1HE
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Historia Myśli Ekonomicznej
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Przedmioty do wyboru jako 'Rozszerzenie Ekonomii' dla specjalności MSEM
Przedmioty obowiązkowe dla I r. studiów licencjackich (Ekonomia) - Rozszerzenie Ekonomii
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):


Wymagania wstępne

Pożądane, lecz nie obowiązkowe, zaliczenie przedmiotu: Wstęp do ekonomii.


Założenia wstępne

Pożądane zainteresowania historią idei ekonomicznych, podejściem interdyscyplinarnym w naukach społecznych.


Skrócony opis:

W nauczaniu ekonomii podstawowe znaczenie ma zrozumienie ekonomicznego punktu widzenia. Studia nad rozwojem koncepcji ekonomicznych od A. Smitha i ekonomii klasycznej do teorii J.M. Keynesa i M. Friedmana dają szczególną sposobność zrozumienia tego, przez jakie "okulary" patrzą ekonomiści na procesy społeczno-gospodarcze. Zajęcia będą mieć charakter problemowo-warsztatowy. Studenci poznają podstawowe pojęcia, koncepcje i teorie wybitnych ekonomistów, a także sposoby analizy i interpretacji tekstów, pisania referatów i przygotowywania prezentacji naukowych. Warunkiem zaliczenia konwersatorium jest aktywność na zajęciach (w tym przedstawienie prezentacji), napisanie referatu i zdanie końcowego egzaminu.

Pełny opis:

I. WPROWADZENIE

1. Ekonomia, historia ekonomii i ekonomiczny punkt patrzenia

2. Początki myśli ekonomicznej, pierwsze systemy ekonomiczne

(i) Pierwsze pojęcia, terminy i koncepcje ekonomiczne: Ksenofont, Arystoteles i ekonomia tomistyczna (ii) Pierwsze systemy ekonomiczne: Merkantylizm i Fizjokratyzm.

II. EKONOMIA KLASYCZNA

3. Ekonomia Adama Smitha: bogactwo i czynniki bogactwa; teoria wartości; teoria podziału; teoria produkcji; filozofia społeczna "Bogactwa narodów"; "niewidzialna ręka" rynku.

4. Rozdział i wzrost bogactwa: D. Ricardo

(i) Przedmiot ekonomii ricardiańskiej: podział bogactwa. Teoria wartości wymiennej; podstawowe prawa dystrybucji; akumulacja kapitału i wzrost gospodarczy. (ii) Debata o stabilności gospodarki: Ricardo vs. Malthus.

5. Kanoniczne prawa ekonomii klasycznej

J.St.Mill i ekonomia instytucji liberalnych: rola państwa, własność prywatna i konkurencja. Kanoniczne prawa ekonomii klasycznej. Koncepcja homo-economicusa.

III. REAKCJA NA EKONOMIĘ KLASYCZNĄ

6. Ekonomia jako teoria rozwoju społeczno-gospodarczego: K. Marks

(i) Socjalizm utopijny; starsza szkoła historyczna. (ii) Dialektyka rozwoju społecznego. Wartość, wartość wymienna i dodatkowa. Sprzeczność pomiędzy pracą a kapitałem. Prawa ruchu kapitalizmu.

IV. EKONOMIA NEOKLASYCZNA

7. Rewolucja marginalistyczna: gospodarowanie jako wybór

(i) Pojawienie się analizy marginalistycznej: C. Menger, W.St. Jevons, L. Walras. Krytyka klasycznej teorii wartości i ceny. Teoria użyteczności krańcowej. Teoria wymiany. (ii) Rozwój analizy marginalistycznej: teoria produkcyjności krańcowej, postępowanie firmy, teoria dystrybucji.

8. Teoria równowagi ogólnej: L. Walras

Zarys modelu równowagi ogólnej. Przesłanki formalizacji modelu. Model w ujęciu matematycznym.

9. Równowagi cząstkowe i neoklasyczny program badawczy: A. Marshall

Teoria wartości i cen: użyteczność i koszty. Teoria wartości. Czynniki produkcji, podaż i koszty. Rynek: popyt - podaż - cena; cena bieżąca, cena krótkookresowa normalna, cena długookresowa normalna, teoria dystrybucji.

V. INSTYTUCJONALIZM I SZKOŁA HISTORYCZNA

10. Instytucje i ujęcie historyczne: T. Veblen i M. Weber

(i) Instytucjonalizm T. Veblen'a: krytyka ekonomii neoklasycznej, instytucjonalna analiza kapitalizmu, teoria klasy próżniaczej. (ii) Młodsza szkoła historyczna: M. Weber: protestantyzm a powstanie kapitalizmu.

VI. EKONOMIA WSPÓŁCZESNA

11. Makroekonomia: rewolucja keynesowska

Krytyka postulatów ekonomii klasycznej. Zasada popytu efektywnego. Teoria zatrudnienia. Teoria preferencji płynności. Zasady polityki ekonomicznej. Filozofia społeczna keynesizmu.

12. Makroekonomia: kontrewolucja monetarystyczna

Neoklasyczne źródła monetaryzmu. M. Friedmana teoria popytu na pieniądz. Inflacja i bezrobocie w perspektywie monetarystycznej. Teoria naturalnej stopy bezrobocia. Zasady polityki ekonomicznej.

13. Dominacja ekonomii neoklasycznej

(i) Rozwój mikroekonomii: teoria konkurencji niedoskonałej i monopolistycznej. Teoria równowagi ogólnej. Imperializm ekonomiczny. (ii) Rewolucja formalistyczna w ekonomii: Zastosowania matematyki w ekonomii. Narodziny i rozwój ekonometrii. Teoria gier.

14. Szkoła austriacka i nowa ekonomia instytucjonalna

(i) Popodstawy metodologiczne szkoły austriackiej: indywidualizm i subiektywizm; ekonomiczna analiza instutucji; koordynacja i proces rynkowy; teoria spontanicznego porządku F.A. Hayek'a. (ii) Instytucjonalizm od Veblena do Galbraitha. (iii) Nowa ekonomia instytucjonalna: R. Coase i O. Williamson.

15. Ewolucja ekonomicznego punktu widzenia: programy badawcze ekonomii

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

H. Landreth i D.C. Colander, Historia myśli ekonomicznej, Wyd. Naukowe PWN, Wydanie II, uzupełnione, Warszawa 2005.

Ponadto, studentów będzie obowiązywać literatura źródłowa. Informacja o materiałach źródłowych zostanie przekazana studentom na pierwszych zajęciach. Materiały źródłowe będą dostępne na stronie internetowej zajęć.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student rozumie kontekst, w jakim powstawały i były formułowane teorie ekonomiczne, które poznaje m.in. na zajęciach z mikro- i makroekonomii.

Student wie, jak przebiegały procesy rozwoju idei ekonomicznych w perspektywie historycznej, rozumie znaczenie kontekstu w rozwoju teorii ekonomii.

Student zna najważniejsze systemy ekonomiczne, w tym m.in. merkantylizm, fizjokratyzm, ekonomię klasyczną i neoklasyczną, jak też różne szkoły heterodoksyjne (instytucjonalizm, niemiecką szkołę historyczną, czy też ekonomię austriacką). Student rozumie przyczyny najważniejszych zmian teoretycznych w ekonomii (m.in. rewolucji subiektywno-marginalistycznej i rewolucji keynesowskiej).

Umiejętności:

Student nabywa umiejętności pracy nad tekstem, formułowania hipotez badawczych, wyszukiwania i porządkowania wiedzy, informacji, analizy i interpretacji danych.

Student potrafi przeprowadzić analizę porównawczą wybranych teorii ekonomicznych, z uwzględnieniem kontekstu ich powstania.

Kompetencje społeczne:

Studenci potrafią samodzielnie wyszukiwać informacje w literaturze przedmiotu. Studenci potrafią wyszukiwać dane i je odpowiednio przetwarzać. Student potrafi samodzielnie sformułować problem badawczy a następnie przygotować pracę na zadany temat.

Studenci potrafią zorganizować zespół badawczy i zaplanować pracę w tym zespole. Potrafią wyszukiwać informacje i je analizować.

KW01, KW02, KW03, KU01, KU02, KU03, KU04,

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę końcową składają się dwa elementy - egzamin (60%) oraz zaliczenie zajęć (40%)

1. Egzamin

Pisemny egzamin składa się z eseju oraz krótkich pytań (testowych lub opisowych) punktowanych każde po 50% ogólnej oceny z egzaminu. W przypadku eseju studenci mają opracować jeden temat spośród trzech zaproponowanych przez egzaminatora. Zdanie egzaminu jest warunkiem koniecznym zaliczenia przedmiotu. Progiem zaliczającym jest uzyskanie 50% punktów.

2. Zajęcia

Zaliczenie zajęć (referat, prezentacja, aktywność podczas zajęć, obecność) jest obok egzaminu drugim warunkiem koniecznym zaliczenia przedmiotu. Ocena zajęć składa się z dwóch części: oceny z referatu oraz oceny prezentacji i aktywności na zajęciach

Aby uzyskać pozytywną ocenę z przedmiotów z grupy Rozszerzenie Ekonomii student musi uzyskać pozytywną ocenę zarówno z referatu, jak i z prezentacji i aktywności.

Z 40% przypisanych do zaliczenia zajęć, na referat przypada 25%, a na prezentację i aktywność 15%.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Hardt, Katarzyna Peryt-Kowalska
Prowadzący grup: Łukasz Baszczak, Łukasz Hardt, Katarzyna Peryt-Kowalska, Dariusz Standerski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Hardt, Katarzyna Peryt-Kowalska
Prowadzący grup: Katarzyna Peryt-Kowalska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)