Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Aplikacje Excela w przedsiębiorstwie z wykorzystaniem języka VBA cz. 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-ZEWW606
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Aplikacje Excela w przedsiębiorstwie z wykorzystaniem języka VBA cz. 1
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Przedmioty kierunkowe do wyboru - studia II stopnia EM - grupa 1 (3*30h)
Przedmioty kierunkowe do wyboru - studia II stopnia EP - grupa 1 (3*30h)
Przedmioty kierunkowe do wyboru - studia II stopnia FR - grupa 3 (4*30h)
Przedmioty kierunkowe do wyboru - studia II stopnia IE - grupa 1 (6*30h)
Przedmioty kierunkowe do wyboru- studia I stopnia EP
Przedmioty wyboru kierunkowego dla studiów licencjackich EM
Przedmioty wyboru kierunkowego dla studiów licencjackich FIR
Przedmioty wyboru kierunkowego dla studiów licencjackich IE
Przedmioty wyboru kierunkowego dla studiów licencjackich MSEM
Przedmioty wyboru kierunkowego dla studiów licencjackich MSEMen
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Założenia (opisowo):


Wymagania wstępne

Kurs ten jest dedykowany osobom, które znają podstawy takich narzędzi, jak: funkcje, wykresy, czy tabele przestawne, ale chcą nauczyć się wydajnego ich stasowania. Zajęcia prowadzone są na poziomie zaawansowanym, a zdecydowana większość z nich poświęcona jest makrom (czyli programowi VBA). Wymagania formalne


Założenia wstępne

Znajomość programu MS Excel na poziomie podstawowym


Skrócony opis:

Makra w VBA pozwalają automatyzować większość na co dzień wykonywanych czynności w Excelu (a także w innych programach pakietu MS Office), dzięki czemu nasza praca staje się bardziej wydajna oraz pozbawiona błędów. Kursy VBA kierują się dewizą „nie marnuj cennego czasu na rutynowe, powtarzane codziennie czynności”. Lepiej stworzyć aplikację, która będzie automatycznie importowała dane z Internetu do arkusza kalkulacyjnego, robiła raport graficzny i statystyczny, a następnie drukowała wyniki, bądź przesyłała je mailowo do Przełożonego/Klienta, niż wielokrotnie samemu wykonywać te same czynności. Możliwości języka VBA są ogromne, a ich wykorzystanie ograniczone jest tak naprawdę tylko ludzką wyobraźnią.

Pełny opis:

Kurs ten jest dedykowany zarówno osobom, które chcą poznać świat makropoleceń, jak i tym, którzy znają podstawy języka programowania VBA i chcą usystematyzować oraz pogłębić swoją wiedzę. Nie ma wymagań wstępnych dotyczących umiejętności informatycznych, ale wymagana jest bardzo dobra znajomość Excela. Celem kursu Automatyzacja pracy w programie MS Excel z wykorzystaniem języka VBA, jest automatyzacja codziennie wykonywanej pracy w Excelu przy użyciu makropoleceń. Cały kurs poświęcony jest nauce języka programowania Visual Basic for Applications (VBA).

Kurs składa się z 2 części.

Cześć 1 (Automatyzacja pracy w programie MS Excel z wykorzystaniem języka VBA):

1. Wprowadzenie do VBA

2. Obiekty VBA

3. Funkcje i formuły w VBA

4. Instrukcje warunkowe

5. Pętle VBA

6. Operacje na plikach

Cześć 2 (Wydajna praca w VBA w programie MS Excel):

1. Wydajne metody programowania

2. Typy procedur (Sub i Function)

3. Tabele przestawne

4. Wykresy

5. Obsługa zdarzeń

6. Obiekty typu Shapes (m.in. formatny formularza)

Uwaga 1: hybrydowa forma zajęć – studenci mogą uczestniczyć w zajęciach w formie stacjonarnej lub zdalnej (do wyboru).

Uwaga 2: kurs jest częścią ścieżki edukacyjnej pt. „Ekonomiczna analiza danych w programie Microsoft Excel i języku programowania VBA”, po ukończeniu której uczestnicy otrzymują certyfikat. Szczegóły na stronie WNE UW (Student > Ścieżki edukacyjne).

Uwaga 3: zajęcia odbywają się w blokach po 4 godziny dydaktyczne. Cały kurs ma 60 godzin.

Uwaga 4: kurs wymaga od studentów dużo pracy własnej i jest dedykowany dla osób, które chcą nauczyć się dobrze programować w VBA. Zajęcia prowadzone są na poziomie zaawansowanym i poświęcone są programowaniu w VBA.

Uwaga 5: Obowiązującą na kursie wersją oprogramowania jest Microsoft Office 2021 lub 365 (wersja językowa: polski, system operacyjny: Windows). Korzystanie z wcześniejszej wersji jest możliwe, ale będzie się wiązało z pewnymi utrudnieniami. Wersja językowa Angielska nie stanowi problemu, ale inny system operacyjny (np. Mac) może wiązać się z pewnymi utrudnieniami (inna konstrukcja Wstążki, inne działanie niektórych narzędzi Excela, inne skróty klawiaturowe). Uniwersytet Warszawski nie udostępnia uczestnikom potrzebnego sprzętu komputerowego ani oprogramowania.

Literatura:

- materiały własne

Efekty uczenia się:

Student uzyska umiejętność wydajnego posługiwania się językiem VBA i wykorzystania go do tworzenia aplikacji w programie MS Excel. Będzie potrafić stosować zaawansowane metody programowania w VBA, tworzyć raporty biznesowe, jak również pisać własne funkcje w Excelu.

Studenci, którzy ukończą ścieżkę edukacyjną Ekonomiczna analiza danych w programie Microsoft Excel i języku programowania VBA z ocenami co najmniej bardzo dobrymi, otrzymają specjalne zaświadczenia poświadczające nabytą wiedzę i umiejętności. Zaświadczenie takie stanowić może cenną pozycję w CV!

Metody i kryteria oceniania:

Na końcową ocenę składają się:

• dwie zbiorcze prace domowe, każda punktowana po 50 punktów;

• dodatkowe punkty za aktywność.

Oceny:

Punkty Ocena

[0-50) 2

[50-60) 3

[60-70) 3,5

[70-80) 4

[80-90) 4,5

[90-100) 5

od 100 5!

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Przemysław Kusztelak
Prowadzący grup: Przemysław Kusztelak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-2b06adb1e (2024-03-27)