Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

SOCIAL RESEARCH METHODS

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-ZEWW761
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: SOCIAL RESEARCH METHODS
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Anglojęzyczna oferta zajęć WNE UW
Przedmioty kierunkowe dla Data Science
Przedmioty kierunkowe do wyboru - studia II stopnia IE - grupa 2 (2*30h)
Przedmioty wyboru kierunkowego dla studiów licencjackich FIM
Przedmioty wyboru kierunkowego dla studiów licencjackich IE
Przedmioty wyboru kierunkowego dla studiów licencjackich MSEM
Przedmioty wyboru kierunkowego dla studiów licencjackich MSEMen
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Skrócony opis:

The main course objective is a presentation of most common social research methods, both of qualitative and quantitative nature. The most important expected result of instruction is getting basic skills of planning and conducting own empirical research as well as getting knowledge useful for critical assessment of other authors' researches. Those skills can be useful not only while conducting own scientific research (e.g. as a part of master thesis) but also in business practice, both in private and public sector (market research, tools for strategic management in organization, preparation and evaluation of public policies). The course covers a review of different research approaches and their applications, issues connected with preparing questionnaires, survey data analysis and a discussion of the possibility to combine quantitative and qualitative methods. The course is conducted as e-learning.

Pełny opis:

The course consists of 30 hours of on-line seminar focused on presenting basic methodological knowledge followed by individual and team exercises aimed to enable to get some practice in conducting social research, supported by e-learning platform. Each of twelve topics start with a video conference which is followed by additional e-learning material and practical exercises based on acquired knowledge. Additionally, during the

whole term, around 40 hours of home working is expected to read required texts and do homework.

The course is constructed according the following schedule:

Part 1 Introduction: qualitative and quantitative research. Design thinking as a method enhancing learning, carrying out projects and generating ideas & solutions.

Part 2 A review of methods and their applications. Inductive and deductive reasoning. The logic of sampling. Issues of inference and causality.

Part 3 Qualitative field research – observing and interviewing. Qualitative data analysis -basics of grounded theory. Using in-depth interviews as a part of EMPATHY STAGE in the design thinking.

Part 4 Generating research ideas and hypotheses based on qualitative field research.

BRAINSTORMING and PROTOTYPE BUILDING as a way to prepare a research concept.

Part 5 Survey research I. Planning a research. Building a questionnaire and preparing questions. TESTING PROTOTYPES.

Part 6 Survey research II. Conducting surveys. Sampling. Strengths and weaknesses of survey research. The role of pilot research.

Part 7 Theoretical and empirical variables. Measurement. Latent variables. Building aggregated indicators. Basics of factor analysis and IRT.

Part 8 Introduction to survey data analysis. Dealing with ordinal and binary variables. Using survey data in exploratory and confirmatory researches. TESTING ideas for the research report.

Part 9 Case study. Strengths and weaknesses. Non-probability sampling. Research methods applied. Building theory on the basis of case study. Ethical dilemmas.

Part 10 Experimental research. Strengths and weaknesses. Participants assignment and control of variables. Ethical dilemmas. Issues of inference and hypotheses testing.

Part 11 Experimental economics. What are the differences between economic experiments and other social sciences’ experiments? Applications of experiments to economics.

Part 12 Introduction to Social Network Analysis - visualization and network measures.

Applications of the elements of social network analysis to the economical researches.

Literatura:

1. Earl Babbie: The Practice of Social Research

2. Kethleen M. Eisenhardt, Building Theories from Case Study Research, The Academy of Management Review, vol. 14 (1989), no. 4: 532-550

3. Bent Flyvbjerg, "Five Misunderstandings About Case-Study Research," Qualitative Inquiry, vol. 12, no. 2, April 2006, pp. 219-245.

4. Abdelmonem Afifi, Virginia Clark, Susanne May, Computer-Aided Multivariate Analysis, Chapman & Hall/CRC, New York 2004

5. Lawrence C. Hamilton, Statistics with Stata, Thomson Brooks/Cole, Toronto 2006

6. Glaser Barney and Anselm L. Strauss. 1967. Discovery of Grounded Theory: Strategies for Qualitative Research.

7. Uskali Mäki, Models are experiments, experiments are models, Journal of Economic Methodology, 12 (2005), p. 3003-315

8. Matthew B. Miles, A. Michael Huberman: Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook

9. Lawrence W. Neuman, Social Research Methods. Qualitative and quantitative approaches.Sixth edition. PearsonEducation, Inc, USA 2006

10. John P. Scott, Social Network Analysis: A Handbook, Sage Publications Ltd, London, Great Britain 2000

11. David Silverman, Interpretating qualitative research

12. Chris Starmer, Experiments in economics: Should we trust the dismal scientists in white coats?, Journal of Economic Methodology, 6 (1999), p. 1-30

13. Stanley Wasserman, Katherine Faust, Social Network Analysis: Methods and Applications, Cambridge University Press, New York 2008

14. Robert K. Yin, Case study research. Design and Methods, Sage Publications, Newbury Park 2003

15. Stephen P Borgatti, Martin G. Everett, Jeffrey C. Johnson, Analyzing social networks. London:Sage 2013

16. Christina Prell, Social Network Analysis: history, theory, methodology. London: Sage 2012

Efekty uczenia się:

1. Expertise and cognizance

Upon the course completion a student has a general knowledge about different social research methods, both of quantitative and qualitative character, as well as knows which method is suitable for a particular research objective. A student has an orientation where to find more advanced information about the specific methods of his interest. A student understands the problems of conceptualization, measurement, data analyses and interpretation of social researches’ results.

2. Skills

A student is able to recognize and choose a proper research method, adequate to the research problem. A student is able to critically evaluate existing researches, both quantitative and qualitative. A student is able to provide an interpretation of his/her empirical researches’results and is able to make conclusions.

3. Other competences

A student understands ethical dilemmas connected with conducting social researches. A student is aware that available empirical researches should be assessed critically with a special regard to the methodology applied and a proper interpretation of the results achieved. A student understands a need to develop knowledge and skills regarding research methods chosen for deployment. A student is aware of weak and strong sides of quantitative and qualitative methods and perceives them as complementary. A student has an ability to work in team. A student is familiar with design thinking approach and knows how to apply it to designing research ideas.

Metody i kryteria oceniania:

A condition to obtain a credit is to get minimum 50 points. 100 points can be obtained for completing tasks on the e-learning platform (practical assignments to practice new skills and tests checking knowledge from the readings). Additional 10 points can be obtained for active participation in video-conferences. Participation in video-conferences is necessary, as they give guidance for assignments and team tasks are started during the videoconferences.

50-59 points - 3

60-69 points - 3+

70-79 points - 4

80-89 points - 4+

90-110 points – 5, 5!

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Łopaciuk-Gonczaryk
Prowadzący grup: Beata Łopaciuk-Gonczaryk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-2b06adb1e (2024-03-27)