Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Samoregulacja

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500-PL-PS-FO8-08
Kod Erasmus / ISCED: 14.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0313) Psychologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Samoregulacja
Jednostka: Wydział Psychologii
Grupy: Fakultety ogólnoakademickie
Zajęcia Interdyscyplinarne
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Założenia (opisowo):

Kryteria naboru:

1) lata II-V

2) kolejność zapisów

Skrócony opis:

Zdolność do efektywnej samoregulacji odgrywa bardzo istotną rolę w codziennym życiu człowieka. Celem kursu jest rozwój wiedzy i umiejętności o samoregulacji przez studentów w oparciu o poznanie i zastosowanie podstawowych technik terapii poznawczo-behawioralnej.

Efekty uczenia się:

• Wiedza

- ma pogłębioną wiedzę na temat funkcjonowania poznawczego człowieka (K_W08)

- posiada rozszerzoną wiedzę na temat stanów afektywnych i ich wpływu na zachowanie (K_W09)

- ma pogłębioną wiedzę na temat uwarunkowań i konsekwencji różnic indywidualnych w zachowaniu (K_W11)

• Umiejętności

- umie nawiązać i podtrzymywać kontakt z inną osobą i grupą osób, aktywnie słuchać i udzielać informacji zwrotnych (K_U01)

• Kompetencje społeczne

- potrafi współpracować w zespole (K_K05)

- potrafi inicjować, przygotować i poprowadzić dyskusję. Potrafi w niej uczestniczyć w sposób konstruktywny; słucha wypowiedzi innych uczestników dyskusji z szacunkiem i uwagą (K_K06)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Urszula Barańczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Literatura:

• Literatura obowiązkowa

Beck, J.S. (2005). Terapia poznawcza: Podstawy i zagadnienia szczegółowe. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Popiel, A., i Pragłowska, E. (2008). Psychoterapia poznawczo-behawioralna. Paradygmat

• Literatura dodatkowa

Dobson, K.S., i Dozois, D.J.A. (2019). Handbook of Cognitive-Behavioral Therapies. Guilford Press

Leahy, R.L. (2017). Cognitive therapy techniques: A practitioner guide. Guilford Publications

Wenzel, A., Dobson, K.S., i Hays, P.A. (2016). Cognitive-behavioral therapy techniques and strategies. American Psychological Association

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-2b06adb1e (2024-03-27)