Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Psychologia społeczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500-PL-PS-OB2L-3
Kod Erasmus / ISCED: 14.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0313) Psychologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Psychologia społeczna
Jednostka: Wydział Psychologii
Grupy: Zajęcia obligatoryjne
Zajęcia obligatoryjne Psychologia 2 rok
Punkty ECTS i inne: 8.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Założenia (opisowo):

Warunki udziału w zajęciach zdalnych: Swobodny dostęp do Internetu oraz włączenie kamery i mikrofonu, co gwarantuje możliwość aktywnego udziału w zajęciach (kamera obowiązkowo powinna być włączona podczas całych zajęć; mikrofon podczas udzielania odpowiedzi, udziału w dyskusji). Brak możliwości aktywnego udziału w zajęciach będzie traktowany jako nieobecność na zajęciach.

Pełny opis:

WYKŁAD:

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z zagadnieniami uwarunkowań społecznego funkcjonowania jednostki i grup, reguł automatycznego i refleksyjnego funkcjonowania w świecie społecznym, relacji międzygrupowych, poznanie reguł rządzących spostrzeganiem społecznym, wpływem społecznym oraz mechanizmów stojących za zmianą ( zachowań, postaw i relacji międzygrupowych).

SEMINARIUM:

Zajęcia uzupełniają, pogłębiają i utrwalają wiedzę z psychologii społecznej na podstawowym poziomie kursu magisterskiego, łącząc treści merytoryczne z elementami metodologii oraz interpretacji wyników badań. Koncentrują uwagę na zjawiskach istotnych dla zrozumienia społecznego funkcjonowania człowieka, stwarzają ramy dla aktywności intelektualnej wokół kluczowych zagadnień teoretycznych i wynikających z nich empirycznych interpretacji. Kładą także nacisk na zrozumienie i doskonalenie umiejętności wyartykułowania specyfiki omawianych zjawisk i ich mechanizmów psychologicznych. Zajęcia łączą elementy konwersatorium (dyskusje wokół lektur, kierowane dyskusje nad istotą wybranych zjawisk psychologii społecznej i ich mechanizmami, próby syntez i porównań) z zadaniami aktywizującymi (np. demonstracje różnych efektów). Sięgamy (tam gdzie to możliwe) do oryginalnych (tłumaczonych) tekstów, aby nie powielać błędów i uproszczeń których źródłem są omówienia podręcznikowe zawierające już interpretacje.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Bilewicz, Anna Szuster-Kowalewicz
Prowadzący grup: Michał Bilewicz, Joanna Czarnota-Bojarska, Alicja Gniewek, Dorota Karwowska, Maciej Pastwa, Anna Szuster-Kowalewicz, Agnieszka Wojnarowska, Irena Zinserling
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)