Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Standardowe techniki diagnostyczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500-PL-PS-OB2L-5
Kod Erasmus / ISCED: 14.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0313) Psychologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Standardowe techniki diagnostyczne
Jednostka: Wydział Psychologii
Grupy: Zajęcia obligatoryjne
Zajęcia obligatoryjne Psychologia 2 rok
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Założenia (opisowo):

tryb zajęć: hybrydowy

Skrócony opis:

 Celem kursu jest zapoznanie studentów z podstawowymi typami standardowych technik diagnostycznych oraz standardami stosowania tych technik w diagnozie psychologicznej.

 Zajęcia będą poświęcone: analizie zasad konstrukcji narzędzi diagnostycznych; omówieniu reguł posługiwania się podręcznikami do testów; treningowi elementarnych umiejętności w zakresie stosowania i interpretowania wybranych narzędzi psychometrycznych.

 Uczestnicy zapoznają się z najczęściej stosowanymi w praktyce psychologicznej narzędziami – wybrane testy będą sami wykonywać w trakcie zajęć.

 Zadaniem uczestników będzie także znalezienie osoby badanej, przygotowanie kontraktu diagnostycznego, przeprowadzenie trzech testów wraz z ich interpretacją oraz przygotowaniem krótkiej diagnozy ogólnej oraz informacji zwrotnych dla osoby badanej.

 Zasady prowadzenia i zaliczenia zajęć są takie same dla wszystkich grup ćwiczeniowych. Dobór omawianych technik ( i literatury z nimi związanej) zależy od prowadzącego grupę.

Pełny opis:

Celem kursu jest zapoznanie studentów z podstawowymi typami standardowych technik diagnostycznych (testy, kwestionariusze, skale ocen). Zajęcia będą poświęcone: analizie zasad konstrukcji narzędzi diagnostycznych; omówieniu reguł posługiwania się podręcznikami do testów; treningowi elementarnych umiejętności w zakresie stosowania i interpretowania wybranych narzędzi psychometrycznych, najczęściej wykorzystywanych w praktyce psychologicznej.

Efekty uczenia się:

Student zna:

1. pojęcia inteligencji, temperamentu i osobowości w ujęciu teorii cech

2. główne sposoby pomiaru właściwości psychicznych

3. definicje rzetelności i trafności testu oraz zna sposoby wyznaczania odpowiednich współczynników

4. standardy etyczne niezbędne w procesie realizacji diagnozy psychologicznej

Student umie:

5. wyznaczyć i zinterpretować przedział ufności dla wyniku otrzymanego w teście psychologicznym

6. wyznaczyć i nadać interpretację wynikowi znormalizowanemu na każdej skali

7. przygotować kompletną pracę pisemną przedstawiającą wyniki diagnozy testowej

8. sformułować i przedstawić informację zwrotną z badania testem psychologicznym

9. nawiązać kontakt diagnostyczny z osobą badaną

Metody i kryteria oceniania:

1. Sprawdzian pisemny z wiedzy i umiejętności nabytych podczas ćwiczeń

2. Prace pisemne podlegające ocenie

- raporty z trzech badań diagnostycznych

- zintegrowana diagnoza ogólna wykonana na podstawie przeprowadzonych badań

- informacja zwrotna dla osoby badanej

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zuzanna Toeplitz
Prowadzący grup: Michał Chruszczewski, Krzysztof Fronczyk, Piotr Kałowski, Agnieszka Łyś, Paulina Olszak, Małgorzata Pięta-Lendzion, Marcin Rzeszutek, Małgorzata Sobol, Wojciech Waleriańczyk, Dominika Żarnecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Hornowska, E. (2001) Testy psychologiczne. Teoria i praktyka. Warszawa:

Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, str. 41-72, 8-111, 128-154, 205-217

Messick, S. (2005) Trafność testu a etyka oceny (diagnozy). W: J. Brzeziński (red.) Trafność i rzetelność testów psychologicznych.

Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, str. 460-482

Strelau, J. , Zawadzki, B. (2008) . Psychologia różnic indywidualnych.

Inteligencja. W; J. Strelau, D. Doliński (red.)

Psychologia. Podręcznik akademicki. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, str. 816-829

Zawadzki, B. (2006). Kwestionariusze osobowości. Strategie i procedura konstruowania . Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, str. 13-49

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)