Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Psychologia rozwoju człowieka I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500-PL-PS-OB2Z-2
Kod Erasmus / ISCED: 14.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0313) Psychologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Psychologia rozwoju człowieka I
Jednostka: Wydział Psychologii
Grupy: Zajęcia obligatoryjne
Zajęcia obligatoryjne Psychologia 2 rok
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

psychologia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

zaliczenie pierwszego roku studiów

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Wykład Psychologia Rozwoju Człowieka I przedstawia mechanizmy, obszary oraz konteksty rozwoju od okresu prenatalnego do wieku 6 lat. Omawiane są główne teorie rozwoju oraz najnowsze dane empiryczne odnoszące się do rozwoju człowieka w pierwszych latach życia.

Efekty uczenia się:

Efekty nauczania - wiedza

Student/Studentka

1. przywołuje najważniejsze badania, teorie i osiągnięcia w psychologii rozwoju człowieka, szczególnie w odniesieniu do okresu niemowlęctwa oraz wczesnego i średniego dzieciństwa.

2. wskazuje podstawowe mechanizmy i obszary rozwoju oraz wpływające na rozwój konteksty, szczególnie w odniesieniu do pierwszych lat życia człowieka i przywołuje wyniki najnowszych badań w tym zakresie.

3. odnosi się do teorii rozwoju ruchowego oraz identyfikuje kamienie milowe w rozwoju motorycznym w pierwszych latach życia.

4. identyfikuje etapy rozwoju wczesnodziecięcego przywiązania, wskazuje jego ewolucyjne podstawy i określa różnice indywidualne w zakresie przywiązania.

5. wskazuje prawidłowości rozwoju percepcji i działania w świecie przedmiotów i w świecie społecznym oraz przywołuje wyniki najważniejszych badań w tym zakresie.

6. wskazuje główne teorie rozwoju językowego, identyfikuje kamienie milowe w rozwoju językowym, odnosi się do uwarunkowań tego rozwoju oraz przywołuje wyniki badań dotyczących dwujęzyczności.

7. definiuje terminy poczucia siebie i pojęcia Ja, wskazuje mechanizmy ich rozwoju oraz identyfikuje kamienie milowe w tym rozwoju.

8. identyfikuje kamienie milowe w rozwoju emocjonalnym w pierwszych latach życia.

9. rozróżnia najważniejsze koncepcje samoregulacji we wczesnym okresie rozwoju oraz określa źródła powstawania i utrzymywania się zachowań agresywnych terminach samoregulacji.

10. rozróżnia podstawowe terminy stosowane w podejściu systemowym, określa cykl życia rodziny i wskazuje zadania rozwojowe rodziny z dzieckiem w wieku przedszkolnym.

11. identyfikuje domeny socjalizacji i efekty rozwojowe w każdej z domen we wczesnym dzieciństwie.

12. wskazuje najważniejsze kontekstualne uwarunkowania rozwoju we wczesnym okresie życia.

13. identyfikuje podstawowe zasady etyczne prowadzenia badań i pracy klinicznej z dzieckiem i rodziną.

Efekty nauczania - umiejętności

Student/Studentka

1. odwołuje się do mechanizmów, obszarów i kontekstów rozwoju, aby wyjaśnić przebieg i efekty rozwoju dziecka do ukończenia szóstego roku życia.

2. krytycznie analizuje wybrane teorie i badania nad rozwojem we wczesnym okresie życia człowieka.

Efekty nauczania - kompetencje społeczne

Student/studentka

1. jest uwrażliwiony/a na specyfikę potrzeb rozwojowych człowieka w pierwszych latach życia.

2. jest świadomy/a złożoności mechanizmów rozwoju człowieka.

3. dostrzega etyczne aspekty badań naukowych z udziałem dzieci ich rodzin oraz interwencji psychologicznych kierowanych do dzieci i ich rodzin.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Cierpka, Katarzyna Lubiewska
Prowadzący grup: Anna Cierpka, Ewa Haman, Katarzyna Lubiewska, Andrzej Tarłowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Kierunek podstawowy MISMaP:

psychologia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Pełny opis:

Wykład Psychologia Rozwoju Człowieka I przedstawia mechanizmy, obszary oraz konteksty rozwoju od okresu prenatalnego do wieku 6 lat. Omawiane są główne teorie rozwoju oraz najnowsze dane empiryczne odnoszące się do rozwoju człowieka w pierwszych latach życia.

Koordynacja: dr hab. Katarzyna Lubiewska, dr hab. Anna Cierpka

Prowadzący: dr hab. dr hab. Anna Cierpka, dr hab. Katarzyna Lubiewska, prof. Ewa Haman, dr Andrzej Tarłowski

Literatura:

1. Bloom, P. (2015). To tylko dzieci. Narodziny dobra i zła. Smak Słowa.

2. Brzezińska, A., Appelt, K., Ziółkowska B. (2021). Psychologia rozwoju człowieka. Gdańsk: GWP. Rozdziały: 1, 2, 4, 5.

3. Cierpka, A. (2003). Systemowe rozumienie funkcjonowania rodziny. W: A. Jurkowski (red.). Z zagadnień współczesnej psychologii wychowawczej. Warszawa: Wyd. PAN.

4. Gopnik, A. (2004). Naukowiec w Kołysce. Czego o umyśle uczą nas małe dzieci. Media Rodzina.

5. Johnson, M. H., de Haan, M. (2018). Neurokognitywistyka rozwoju. Wprowadzenie. Gdańsk: Harmonia Universalis. Rozdziały: 1, 6, 7.

6. Lubiewska, K. (2019). Przywiązanie w kontekście wrażliwości rodzicielskiej, socjalizacji oraz wpływów kulturowych. Warszawa: PWN. Rozdziały 3.2 i 3.3

7. Lubiewska K. (2019). Socjalizacja rodzicielska w kontekście opieki, rodzicielstwa i

wychowania. Psychologia Wychowawcza, nr 16, s. 85–97

8. Schaffer, D. R., Kipp, K. (2015). Psychologia rozwoju. Od dziecka do dorosłości. Gdańsk: Harmonia Universalis. Rozdziały 1-6, 9-11.

9. Wodniecka, Z., Mieszkowska, K., Durlik, J., Haman, E. (2018). Kiedy 1+ 1≠ 2, czyli jak dwujęzyczni przyswajają i przetwarzają język(i): When 1+ 1≠ 2: how bilinguals acquire and process language(s). W: E. Czaplewska (red.), Logopedia międzykulturowa (str. 92-131. Gdańsk: Harmonia Universalis.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Cierpka, Katarzyna Lubiewska
Prowadzący grup: Anna Cierpka, Ewa Haman, Katarzyna Lubiewska, Andrzej Tarłowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Kierunek podstawowy MISMaP:

psychologia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Pełny opis:

Wykład Psychologia Rozwoju Człowieka I przedstawia mechanizmy, obszary oraz konteksty rozwoju od okresu prenatalnego do wieku 6 lat. Omawiane są główne teorie rozwoju oraz najnowsze dane empiryczne odnoszące się do rozwoju człowieka w pierwszych latach życia.

Koordynacja: dr hab. Katarzyna Lubiewska, dr hab. Anna Cierpka

Prowadzący: dr hab. dr hab. Anna Cierpka, dr hab. Katarzyna Lubiewska, prof. Ewa Haman, dr Andrzej Tarłowski

Literatura:

1. Bloom, P. (2015). To tylko dzieci. Narodziny dobra i zła. Smak Słowa.

2. Brzezińska, A., Appelt, K., Ziółkowska B. (2021). Psychologia rozwoju człowieka. Gdańsk: GWP. Rozdziały: 1, 2, 4, 5.

3. Cierpka, A. (2003). Systemowe rozumienie funkcjonowania rodziny. W: A. Jurkowski (red.). Z zagadnień współczesnej psychologii wychowawczej. Warszawa: Wyd. PAN.

4. Gopnik, A. (2004). Naukowiec w Kołysce. Czego o umyśle uczą nas małe dzieci. Media Rodzina.

5. Johnson, M. H., de Haan, M. (2018). Neurokognitywistyka rozwoju. Wprowadzenie. Gdańsk: Harmonia Universalis. Rozdziały: 1, 6, 7.

6. Lubiewska, K. (2019). Przywiązanie w kontekście wrażliwości rodzicielskiej, socjalizacji oraz wpływów kulturowych. Warszawa: PWN. Rozdziały 3.2 i 3.3

7. Lubiewska K. (2019). Socjalizacja rodzicielska w kontekście opieki, rodzicielstwa i

wychowania. Psychologia Wychowawcza, nr 16, s. 85–97

8. Schaffer, D. R., Kipp, K. (2015). Psychologia rozwoju. Od dziecka do dorosłości. Gdańsk: Harmonia Universalis. Rozdziały 1-6, 9-11.

9. Wodniecka, Z., Mieszkowska, K., Durlik, J., Haman, E. (2018). Kiedy 1+ 1≠ 2, czyli jak dwujęzyczni przyswajają i przetwarzają język(i): When 1+ 1≠ 2: how bilinguals acquire and process language(s). W: E. Czaplewska (red.), Logopedia międzykulturowa (str. 92-131. Gdańsk: Harmonia Universalis.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)