Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Statystyka II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500-PL-PS-OB2Z-5
Kod Erasmus / ISCED: 14.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0313) Psychologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Statystyka II
Jednostka: Wydział Psychologii
Grupy: Zajęcia obligatoryjne
Zajęcia obligatoryjne Psychologia 2 rok
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Założenia (opisowo):

W grupach zdalnych konieczne jest posiadanie dostępu do internetu.

W trakcie zajęć obowiązkowo należy włączać kamerę.

Skrócony opis:

Zajęcia będą prowadzone w laboratorium komputerowym z wykorzystaniem pakietu statystycznego SPSS. Studenci nauczą się operowania na zbiorach danych oraz samodzielnego analizowania zależności za pomocą podstawowych testów statystycznych.

Omówiony zostanie interfejs programu SPSS oraz sposoby wprowadzania i importowania danych. Ćwiczenia będą dotyczyły:

statystycznego opisu zmiennej, standaryzacji wyników, przekształcania danych w programie, analiz na wybranych grupach oraz analiz w podziale na podzbiory.

W dalszej części omówione będą: testy t Studenta, jednoczynnikowa analiza wariancji, wybrane testy nieparametryczne, test chi-kwadrat oraz miary współzmienności.

Studenci nauczą się także interpretacji wyników analiz statystycznych oraz ich opisu wg standardów APA.

Pełny opis:

Zajęcia będą prowadzone w laboratorium komputerowym z wykorzystaniem pakietu statystycznego SPSS. Studenci nauczą się operowania na zbiorach danych oraz samodzielnego analizowania zależności za pomocą podstawowych testów statystycznych.

Zakres tematyczny zajęć:

• Zajęcia 1: Omówienie programu SPSS. Przygotowanie zbioru danych do analiz w SPSS – wpisywanie i opisywanie danych, wczytywanie danych z pliku tekstowego, import danych, opisywanie zmiennych.

• Zajęcia 2: Skale pomiarowe i odpowiednie dla nich statystyki opisowe; miary tendencji centralnej (średnia, mediana, modalna) i miary rozproszenia (minimum, maksimum, rozstęp, wariancja i odchylenie standardowe).

Rozkłady procentowe – częstości, tabele krzyżowe.

Graficzna prezentacja danych.

• Zajęcia 3: Tworzenie nowych zmiennych – rekodowanie, rangowanie, zliczanie odpowiedzi i obliczanie nowych wartości.

• Zajęcia 4: Analizy danych w podziale na podzbiory, wybieranie określonej grupy przypadków do analizy.

• Zajęcia 5: Standaryzacja wyników i jej zastosowanie.

• Zajęcia 6: Porównywanie średnich – testy t Studenta (dla jednej próby, dla prób zależnych, dla prób niezależnych) – założenia, odczytywanie średnich, wartości statystyki t, poziomów istotności. Interpretacja wydruków; prawidłowy zapis wyników, opis, ilustracja graficzna.

• Zajęcia 7: Testy t studenta (c.d.) Pojęcie istotności statystycznej. Miara wielkości efektu d-Cohena

• Zajęcia 8: Testy chi-kwadrat – założenia, interpretacja wydruków; opis, prawidłowy zapis wyników, ilustracja graficzna.

• Zajęcia 9: Miary współzmienności – korelacja. Założenia, interpretacja wydruków; opis, prawidłowy zapis wyników, ilustracja graficzna

• Zajęcia 10: Jednoczynnikowa analiza wariancji – założenia, zastosowanie. Interpretacja wydruku; prawidłowy zapis wyników, opis, ilustracja graficzna. Miara wielkości efektu eta-kwadrat

• Zajęcia 11: Jednoczynnikowa analiza wariancji – porównania planowane i porównania a posteriori (testy post-hoc i kontrasty).

• Zajęcia 12: Wybrane testy nieparametryczne (test U Manna-Whitneya, test Wilcoxona, test Kruskala-Wallisa, test Mediany, test znaków, test Friedmana) – założenia, interpretacja wydruków; prawidłowy zapis wyników, opis, ilustracja graficzna.

• Zajęcia 13: Dobieranie odpowiednich testów do problemów badawczych – rozwiązywanie zadań, opis wyników.

• Zajęcia 14: Zadania powtórkowe – praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy

• Zajęcia 15: Kolokwium zaliczeniowe

Literatura:

Bedyńska, S. i Cypryańska, M. (red.). (2012). Statystyczny drogowskaz 1. Praktyczne wprowadzenie do wnioskowania statystycznego. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Sedno Spółka z o.o.

Bedyńska, S. i Cypryańska, M. (red.). (2013). Statystyczny drogowskaz 2. Praktyczne wprowadzenie do analizy wariancji. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Sedno Spółka z o.o.Ferguson G.A. i Takane Y. (1997). Analiza statystyczna w psychologii i pedagogice. Warszawa: PWN.

Efekty uczenia się:

Student umie sprawdzić założenia,+ policzyć za pomocą pakietu IBM SPSS, zinterpretować i opisać wyniki podstawowych testów statystycznych: testy t, jednoczynnikowa analiza wariancji, analiza korelacji, testy nieparametryczne, korelacje nieparametryczne.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą oceny końcowej będzie kolokwium z zadaniami praktycznymi (75%), praktyczne prace domowe, polegające na zrobieniu analizy statystycznej i opisaniu wyników (15%) i krótkie sprawdziany (10%).

Zaliczenie od 60%.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Irena Zinserling
Prowadzący grup: Krzysztof Fronczyk, Maciej Górecki, Mateusz Jaworski, Paulina Olszak, Daniel Pankowski, Dominik Puchała, Andrzej Rynkiewicz, Adrianna Wielgopolan, Irena Zinserling
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Irena Zinserling
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-2b06adb1e (2024-03-27)