Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Postawy wobec pracy i pracodawcy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500-PL-PS-SP3-F1
Kod Erasmus / ISCED: 14.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0313) Psychologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Postawy wobec pracy i pracodawcy
Jednostka: Wydział Psychologii
Grupy: Psychologia organizacji i pracy
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Studenci pogłębiać będą wiedzę na temat postaw pracowników wobec swojej pracy i zatrudniającej ich organizacji. Omawiane będą przede wszystkim problemy związane z kształtowaniem się zadowolenia, przywiązania do organizacji, zaangażowania w pracę oraz poczucia wsparcia organizacyjnego i dopasowania człowiek - organizacja.

Efekty uczenia się:

"Wiedza:

student zna terminy i koncepcje opisujące postawy pracowników wobec organizacji i wykonywanej pracy.

Umiejętności:

student potrafi zastosować wiedzę do planowania oraz realizowania działań wspierających funkcjonowanie pracowników i organizacji;

Postawy:

student stosuje nabytą wiedzę, zachowując postawę rozumiejącą i wrażliwą na dobro jednostki;"

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Czarnota-Bojarska
Prowadzący grup: Joanna Czarnota-Bojarska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Studenci pogłębiać będą wiedzę na temat postaw pracowników wobec swojej pracy i zatrudniającej ich organizacji. Omawiane będą przede wszystkim problemy związane z kształtowaniem się zadowolenia, przywiązania do organizacji, zaangażowania w pracę oraz poczucia wsparcia organizacyjnego i dopasowania człowiek - organizacja.

Literatura:

"Chirkowska-Smolak, T. (2012). Psychologiczny model zaangażowania w pracę. Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

Czarnota-Bojarska, J., (2010). Dopasowanie człowiek – organizacja i tożsamość organizacyjna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar

Eisenberger, R., Huntington, R. (1986). Perceived Organizational Support. Journal of Applied Psychology, 71 (3), 500-507

Herzberg, F., Mausner, B., & Snyderman, B.B. (1959). The motivation to work. New York ; London : John Wiley & Sons : Chapman & Hall, cop.

Meyer, J.P., Allen, N.J. (1991). A three-component conceptualization of organizational commitment. Human resource management review. 1(1), 61-89

Schaufeli, W.B., Bakker, A.B. (2004). Job demands, job resources, and their relationship with burnout and engagement: a multi-sample study. Journal of Organizational Behavior, 25, 293-315"

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-2b06adb1e (2024-03-27)