Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Badanie kultury organizacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500-PL-PS-SP3-F3
Kod Erasmus / ISCED: 14.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0313) Psychologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Badanie kultury organizacji
Jednostka: Wydział Psychologii
Grupy: Psychologia organizacji i pracy
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Kultura organizacji jest zjawiskiem szalenie złożonym, zarówno jako konstrukt teoretyczny jak i obiekt pomiaru. Zostaną omówione różne definicje i podejścia do kultury organizacyjnej oraz wypływające z nich propozycje opisu i/lub pomiaru. Szczegółowo będzie omówione podejście jakościowe E.H. Scheina i proponowane w tym podejściu sposoby badania kultury. Na końcowych zajęciach analizowane będą opisy realnie istniejących kultur różnych organizacji.

Efekty uczenia się:

Wiedza: Studentka/student po skończeniu kursu zna podejścia badawcze do kultury organizacji. Orientuje się, jakie są najważniejsze koncepcje teoretyczne.

Postawy: Studentka/student po skończeniu kursu ocenia nabytą wiedzę, zachowując postawę rozumiejącą i wrażliwą na dobro jednostki.

Umiejętności: Studentka/student potrafi samodzielnie zebrać dane i przeprowadzić analizę kultury organizacji dowolnej firmy. Umie dostosować stosowane metody i podejście do zapotrzebowania organizacji. Potrafi przygotować raport z badania i analizy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Czarnota-Bojarska
Prowadzący grup: Joanna Czarnota-Bojarska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Kultura organizacji jest zjawiskiem szalenie złożonym, zarówno jako konstrukt teoretyczny jak i obiekt pomiaru. Zostaną omówione różne definicje i podejścia do kultury organizacyjnej oraz wypływające z nich propozycje opisu i/lub pomiaru. Szczegółowo będzie omówione podejście jakościowe E.H. Scheina i proponowane w tym podejściu sposoby badania kultury. Na końcowych zajęciach analizowane będą opisy realnie istniejących kultur różnych organizacji.

Literatura:

"Sikorski, Cz., (1999) Zachowania ludzi w organizacji. PWN Warszawa, 231-272 (rozdz. 7: Kultura organizacyjna)

Denison, D.R. (1996) What is the difference between organizational culture and organizational climate? A native’s point of view on a decade of paradigms wars. Academy of Management Review, 21(3), 619-654

Schein, E.H. (2010) Organizational Culture and Leadership (4th ed.). Jossey-Bass, San Francisco"

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-2b06adb1e (2024-03-27)