Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Testowe metody oceny neuropsychologicznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500-PL-PS-SP301-14
Kod Erasmus / ISCED: 14.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0313) Psychologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Testowe metody oceny neuropsychologicznej
Jednostka: Wydział Psychologii
Grupy: Neuropsychologia kliniczna
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Wymagania (lista przedmiotów):

Neuropsychologia kliniczna: charakterystyka dyscypliny 2500-SP301-01
Teoria i praktyka diagnozy neuropsychologicznej 2500-SP301-02

Założenia (opisowo):

Pierwszeństwo na zajęcia mają studenci zapisani na specjalizację: Neuropsychologia kliniczna.


Wykład otwarty wyłącznie dla studentek i studentów 5 roku.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia będą miały charakter warsztatowy. Studenci poznają najpopularniejsze narzędzia oceny neuropsychologicznej. Kolejno omówimy metody oceny funkcji poznawczych: percepcji, uwagi, zdolności wzrokowo-konstrukcyjnych, pamięci, funkcji wykonawczych, funkcji językowych, rozumowania oraz inteligencji. Studenci będą mieli okazję samodzielnie przeprowadzić wybrane pomiary, ocenić ich wykonanie i zinterpretować wyniki. Każdy student zaprezentuje kilka testów, co będzie podstawą do zaliczenia zajęć. Zaliczenie końcowe będzie miało charakter testowy.

Efekty uczenia się:

Nabyta wiedza:

- student zna najważniejsze testy i próby do diagnozy percepcji, uwagi, zdolności wzrokowo-konstrukcyjnych, pamięci, funkcji wykonawczych, funkcji językowych, rozumowania oraz inteligencji

Nabyte umiejętności:

Student potrafi:

- wybrać właściwy test do oceny konkretnej funkcji poznawczej

- prawidłowo przeprowadzić wybrane testy

- prawidłowo obliczyć wyniki przeprowadzonych testów

- prawidłowo zinterpretować uzyskane wyniki

Nabyte kompetencje:

- student potrafi uważnie słuchać innych oraz śledzić ich tok myślenia

- w sytuacji ekspozycji społecznej student umie jasno, przekonująco i w zrozumiały dla innych sposób prezentować wiedzę i umiejętności

- student rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i podnoszenia kompetencji

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Agnieszka Pluta, Marta Sobańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Na zajęciach studenci będą prezentować wybrane testy i próby stosowane w praktyce neuropsychologicznej. Prezentacja polegać będzie na: (1) przeprowadzeniu testu podczas zajęć, (2) dyskusji na temat trudności, problemów związanych z przeprowadzeniem testu (zarówno ze strony eksperymentatora jak i osoby badanej), (3) dyskusji na temat zdolności angażowanych podczas wykonywania testu, (4) przedstawieniu autorów, wydawcy (wersji oryginalnej i adaptowanej) oraz podstawowej funkcji testu, (5) przedstawieniu psychometrycznych właściwości testu (trafność, rzetelność, normy), (6) omówieniu koncepcji teoretycznej, na podstawie której test został skonstruowany, (7) przedstawieniu zastosowania klinicznego testu, (8) zaprezentowaniu sposobu zapisywania wyników i obliczania wskaźników, (9) dyskusji na temat interpretacji wyników.

Omówione zostaną m.in.

Krótka Skala do Oceny Stanu Psychicznego (MMSE), Zeszyty Łuckiego, Test Pamięci Wzrokowej Bentona, Test Pamięci Chojnowskiego, Test Figury Złożonej Reya, Kalifornijski Test Uczenia się Językowego (CVLT), Wechsler Memory Scale, Bostoński Test do Diagnozy Afazji, Bateria testów do badania funkcji językowych i komunikacyjnych prawej półkuli mózgu RHLB-PL, Skala Inteligencji Wechslera WAIS-R(PL) – wybrane podtesty, Test Rozumienia Pojęć Słownych (VCAT), próby eksperymentalno-kliniczne do diagnozy zespołu pomijania stronnego, próby eksperymentalno-kliniczne do badania praksji, Test Sortowania Kart z Wisconsin, Test Płynności Figuralnej Ruffa, Kolorowy Test Połączeń, Test Rysowania Zegara, Test Fluencji Słownej, zadania Stroopa, Test Wieży Londyńskiej/Hanoi.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Lezak M. D., Howieson D. B., Bigler E. D., Tranel D. (1995, 2012). Neuropsychological Assessment. Oxford: Oxford University Press.

+ podręczniki do omawianych testów dostępne w Laboratorium Testów Psychologicznych

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-2b06adb1e (2024-03-27)