Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praca psychologa z nauczycielami

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500-PL-PS-SP305-05
Kod Erasmus / ISCED: 14.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0313) Psychologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Praca psychologa z nauczycielami
Jednostka: Wydział Psychologii
Grupy: Psychologia wychowawcza stosowana
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Założenia (opisowo):

Kryteria naboru:

Specjalizacja wychowawcza 5 rok (pierwszeństwo), poza tym studenci 4/5 roku

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- Student potrafi opisać złożoność roli zawodowej nauczyciela ze szczególnym uwzględnieniem obciążeń wynikających ze specyfiki pracy

- Student potrafi opisać kolejne stopnie rozwoju zawodowego nauczycieli oraz rozpoznać jego uwarunkowania

- Student potrafi zidentyfikować obszary współpracy nauczyciel - psycholog

- Student potrafi rozpoznać zadania psychologa, jako osoby wspierającej nauczycieli w określonych obszarach

- Student rozpoznaje czynniki ryzyka wypalenia zawodowego nauczycieli i czynniki przed nim chroniące.

Umiejętności

- Student potrafi przeprowadzić rozmowę diagnostyczną z nauczycielem,

- Student potrafi zaplanować oddziaływania skierowane do nauczycieli w obszarze profilaktyki, interwencji, promocji.

- Student potrafi adekwatnie korzystać z różnorodnych form pracy z nauczycielami (rozmowa indywidualna, rozmowa w zespole, aktywności grupowe)

Kompetencje społeczne:

- Student komunikuje się w sposób facylitujący porozumienie i współpracę.

- Student dostrzega i obdarza szacunkiem pola ekspertyzy nauczyciela.

- Student odnosi się do nauczyciela jako potencjalnego współpracownika/odbiorcę oddziaływań psychologicznych, obdarzając go szacunkiem i wsparciem.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Karolina Małek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Kurs poświęcony jest specyfice pracy nauczycieli i roli, jaką pełnić może dla nich różnego rodzaju psychologiczne wsparcie . Nauczyciele, stanowiący jeden z filarów sysytemu szkolnego, powinni być koniecznie włączani w obręb zainteresowania psychologa, jako adresaci oddziaływań i interwencji psychologicznych.

Zajęcia podzielone zostały na trzy bloki tematyczne. Pierwszy z nich poświęcony jest specyfice zawodu - charakterystykom środowiska pracy, roli zawodowej, a także patologii profesji. Kolejny blok zajęć prezentuje różnorodne formy pracy psychologa z nauczycielem (indywidualne, grupowe) oraz poświęcony jest rozpoznaniu obszarów , w których współpraca psycholog – nauczyciel wydaje się być szczególnie ważna. Tematyka trzeciej części zajęć skupia się wokół umiejętności potrzebnych psychologowi w pracy z gronem nauczycielskim. Jest to część praktyczna, ćwiczeniow część kursu, podczas której uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z rzeczywistymi szkolnymi sytuacjami i zaplanować adekwatne interwencje.

Literatura:

Przykładowa bibliografia:

1. Katra G. , Sokołowska E. (2010) Rola i zadania pychologa we współczesnej szkole. Wolters Kluwer

2. Rupar B. (2006). Superwizja jako metoda wspierania rozwoju zawodowego nauczycieli. Kierowanie Szkołą 6, 94.

3. Gonzales J.,E., Nelson R., Gutkin T., B., Shwery C. (2004) Teacher resistance to school – based consultatin with school psychologist a: a survey of teacher perceptions. Journal of emotional ad behavioral disorders, 12, 1, 30 – 37.

4.Farber B., A., Miller J. (1981) Teacher burnout: a psychoeducational perspective. Teacher Collge Record 83, 235 – 244

5. Friedman I.,A. (1991) High and low – burnout schools: school culture aspects of teacher burnout. Journal of Educational Research, 84, 6, 325 – 333.

6.Maslash C. Leiter M. (2011) Prawda o wypaleniu zawodowym. PWN

7. Luftenegger M, Schrober B. Milatz A (2015) Teachers' Relationship Closeness with Students as a Resource for Teacher Wellbeing: A Response Surface Analytical Approach. Frontiers in Psychology, Vol 6, 1-16.

8.Verschueren, K (2015) Middle childhood teacher – child relationships: insights from an attachment perspective and remaining challenges. New directions for child and adolescent development, Vol. 15, 148, 77-91.

9. Bergin, C., Bergin, D. (2009) Attachement in the classroom. Educational Psychology Review. Vol. 21, 2, 141-170.


Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-4922c32fb (2024-03-04)