Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Problemy wychowawcze dzieciństwa – diagnoza, zapobieganie i wczesna interwencja

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500-PL-PS-SP305-07
Kod Erasmus / ISCED: 14.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0313) Psychologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Problemy wychowawcze dzieciństwa – diagnoza, zapobieganie i wczesna interwencja
Jednostka: Wydział Psychologii
Grupy: Psychologia wychowawcza stosowana
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Założenia (opisowo):

Kryteria naboru:

specjalizacja wychowawcza 4 rok pierwszeństwo, studenci inni - powyżej 3 roku studiów

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Ćwiczenia mają na celu zapoznanie się przez studentów z powszechnie występującymi trudnościami, jakich doświadczają dzieci zmagające się z wyzwaniami i zadaniami na różnych etapach rozwoju oraz ich rodzice. Na podstawie studiów przypadków dokładniej analizowane są wybrane problemy dzieci i młodzieży (ich przejawy, przyczyny, metody rozpoznawania, interwencji oraz zapobiegania). Zadania praktyczne są okazją do rozwijania umiejętności praktycznych studentów.

Efekty uczenia się:

Wiedza

- Student potrafi podać definicję i opisać złożoność zagadnienia problemów wychowawczych w odniesieniu do podstawowych pojęć teoretycznych (wychowanie, socjalizacja)

- Student potrafi określić różnice, w tym jak omawiane podejścia teoretyczne opisują zjawisko problemów wychowawczych ( behawioralno – poznawcze, humanistyczne, interakcyjne)

- Student potrafi opisać różnorodne formy i funkcje diagnozy

- Student potrafi wymienić podstawowe kompetencje psychologa pracującego w obszarze diagnozy i interwencji wychowawczej

Umiejętności:

- Student potrafi scharakteryzować (rozpoznać) najpowszechniej występujące trudności wychowawczych dzieci w różnym wieku oraz opisać ich złożone uwarunkowania.

- Student potrafi zaplanować interwencję dla najpowszechniej występujących trudności dzieci w różnym wielu, z uwzględnieniem różnych adresatów interwencji

Kompetencje społeczne:

- Student jest w stanie formułować pytania diagnostyczne adekwatne dla wieku/kontekstu adresata

- Student odnosi się z szacunkiem do wszystkich adresatów oddziaływań (diagnozy/interwencji)

- Student zachowuje postawę ciekawości i chęci pomocy, rozpoznając obszary osobiście trudne i poruszające.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Julia Barlińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

1. Przegląd typowych trudności dzieci na poszczególnych etapach rozwoju i problemów wychowawczych ich rodziców – spojrzenie z perspektywy zadań i wyzwań rozwojowych na kolejnych etapach rozwoju.

1.1. Wiek niemowlęcy i poniemowlęcy

1.2. Wiek przedszkolny

1.3. Młodszy wiek szkolny

1.4. Starszy wiek szkolny/wczesne dorastanie

1.5. Wiek gimnazjalny/późne dorastanie

2. Analiza wybranych trudności dzieci na podstawie konkretnych przypadków: przejawy, przyczyny, rozpoznawanie, interwencja (metody pracy z dzieckiem i rodzicami), działania zapobiegawcze

2.1. Trudności w radzeniu sobie z gniewem przez dzieci

2.2. Niski poziom umiejętności wykonawczych u dzieci

2.3. Lęki, fobie (w tym fobia szkolna)

2.4. Zaburzenia uwagi i nadmierna aktywność ruchowa (ADD i ADHD)

2.5. Trudności z przystosowaniem społecznym

2.6. Inne (przypadki przygotowane przez studentów)

3. Problemy wychowawcze z dziećmi: rozbieżność między oczekiwaniami rodziców a zachowaniem

Literatura:

• Dawson, P., Guare, R. (2012). Zdolne, ale rozkojarzone. Wspieranie rozwoju dziecka za pomocą treningu umiejętności wykonawczych. Kraków: Wydawnictwa UJ.

• Dryll, E. (1995). Trudności wychowawcze: analiza interakcji matka-dziecko w sytuacjach konfliktowych. Warszawa: Oficyna Wydawnicza UW.

• Elliot, J,, Place, M. (2000). Dzieci i młodzież w kłopocie. Warszawa: WSiP.

• Golden, B. (2004). Zdrowy gniew. Jak pomagać dzieciom i nastolatkom w radzeniu sobie z gniewem. Warszawa: Świat Książki.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-4922c32fb (2024-03-04)