Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praca psychologa z grupą

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500-PL-PS-SP305-08
Kod Erasmus / ISCED: 14.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0313) Psychologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Praca psychologa z grupą
Jednostka: Wydział Psychologii
Grupy: Psychologia wychowawcza stosowana
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Kurs obowiązkowy, I rok specjalizacji

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem zajęć jest:

• zapoznanie studentów z zasadami i technikami pracy z małą grupą metodami aktywnymi;

• przekazanie wiedzy nt. projektowania zajęć;

• zapoznanie ze specyfiką pracy w grupach dzieci, młodzieży, nauczycieli i rodziców;

• rozwijanie umiejętności prowadzenia zajęć metodami aktywnymi;

• nabywanie umiejętności radzenia sobie z trudnymi sytuacjami podczas prowadzenia zajęć dla uczniów w różnym wieku, dla nauczycieli i dla rodziców;

• zdobycie doświadczeń w roli trenera.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu kursu/ćwiczeń studenci powinni:

- udoskonalić swoje umiejętności prowadzenia zajęć psychologicznych w szkole

- umieć przygotować scenariusz zajęć dla wybranej grupy (uczniowie, nauczyciele lub rodzice).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Monika Gregorczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Celem zajęć jest:

• zapoznanie studentów z zasadami i technikami pracy z małą grupą metodami aktywnymi;

• przekazanie wiedzy nt. projektowania zajęć;

• zapoznanie ze specyfiką pracy w grupach dzieci, młodzieży, nauczycieli i rodziców;

• rozwijanie umiejętności prowadzenia zajęć metodami aktywnymi;

• nabywanie umiejętności radzenia sobie z trudnymi sytuacjami podczas prowadzenia zajęć dla uczniów w różnym wieku, dla nauczycieli i dla rodziców;

• zdobycie doświadczeń w roli trenera.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Chełpa S., Witkowski T. 1999. Psychologia konfliktów. Oficyna Wydawnicza UNUS.

Covey S. 1997. Zasady działania skutecznego przywódcy. Warszawa. Medium.

Czwartosz E. 2003. Negocjacje i mediacje konfliktów w edukacji. Psychologiczna analiza celowości kształcenia umiejętności rozwiązywania konfliktów. W: A. Jurkowski (red.). Z zagadnień współczesnej psychologii wychowawczej. Warszawa. Wyd. Instytutu Psychologii PAN.

Ghazal M. 1995. Zjedz zupkę i ...bądź cicho. Nowe spojrzenie na konflikty rodzice-dzieci. W-wa. PWN.

Gordon T. 1996. Wychowanie bez porażek szefów, liderów, przywódców. W-wa. PAX

Hammer H. 1999. Rozwój umiejętności społecznych - jak skuteczniej dyskutować i pracować. W-wa. Wydawnictwo VEDA

Hartley P. 2000. Komunikacja w grupie. Poznań. Zysk i s-ka.

Jak żyć z ludźmi. Program profilaktyczny dla młodzieży. 1999. Wyd. MEN

Stewart J. (red). 2000. Mosty zamiast murów. Rozdz. XIV. s. 490-512

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-4922c32fb (2024-03-04)