Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Rozwiązywanie konfliktów w szkole

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500-PL-PS-SP305-09
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Rozwiązywanie konfliktów w szkole
Jednostka: Wydział Psychologii
Grupy: Psychologia wychowawcza stosowana
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Założenia (opisowo):

Zajęcia dla 4-5 roku; pierwszeństwo - studenci specjalizacji wychowawczej 5. rok

Liczebność grupy: 15 osób

Warunkiem uczestniczenia w zajęciach semestru letniego, jest zaliczenie zajęć w semestrze zimowym.

Tryb prowadzenia:

w sali i w terenie

Skrócony opis:

Zajęcia liczą 45h (30h w semestrze zimowym i 15 w letnim). W ramach zajęć studenci zdiagnozują sytuację pod kątem w szkole, a następnie zaplanują i przeprowadzą interwencję w tym zakresie. Zajęcia będą więc podzielone na cztery etapy:

1) Nabywanie umiejętności związanych z diagnozą konfliktów i technik rozwiązywania konfliktów.

2) Diagnoza sytuacji konfliktowej w konkretnej szkole.

3) Opracowanie planu interwencji

4) Przeprowadzenie interwencji.

Pełny opis:

1. Wprowadzenie do konfliktów w środowisku szkolnym: definicje, przykłady, dynamika konfliktów.

◦ Pruitt, D., Kim, S., Rubin, J.(2004). Social conflict: Escalation, stalemate, and settlement.

Rozdział 1 (Overview) &

Rozdział 2 (Nature and Sources of Conflict)]

◦ Coleman, P; Deutsch, M. & Marcus, E. (2014). The handbook of conflict resolution. Theory and practice.

Rozdział 47: Johnson D. & Johnson R - Conflict resolution in Schools.

2. Struktura sytuacji konfliktowej – Teoria Gier

◦ Straffin, P. (1993). Game Theory and Strategy.

Rozdział 2: Matrix Games: Dominance and Saddle Points

3. Podstawowe wymiary i modele sytuacji konfliktowej

◦ Deutsch, M. & Coleman, P. (2005) Rozwiązywanie konfliktów. Teoria i praktyka.

Wprowadzenie

Rozdział 1: Współpraca i rywalizacja.

Rozdział 2: Sprawiedliwość i konflikt.

Rozdział 3: Konstruktywny spór: Wartość intelektualnej opozycji.

Rozdział 5: Konflikt a władza.

4. Możliwe źródła konfliktu i trajektorie eskalacji: koło konfliktu

◦ Moore, Ch.W. (2016). Mediacje. Praktyczne strategie rozwiązywania konfliktów.

Rozdział 4: Analiza konfliktu: Analiza konfliktu. Poszukiwanie przyczyn konfliktu i możliwości współpracy.

5. Asymetria siły w konflikcie

◦ Deutsch, M. & Coleman, P. (2005) Rozwiązywanie konfliktów. Teoria i praktyka.

Rozdział 5: Konflikt a władza.

◦ Coleman, P. & Ferguson, R. (2014). Making conflict work.

Rozdział 2: Power-Conflict Traps.

Rozdział 3: Conflict Intelligence.

6. Postrzeganie i rozwiązywanie konfliktów przez dzieci i młodzież szkolną

◦ Coleman, P; Deutsch, M. & Marcus, E. (2014) The handbook of conflict resolution. Theory and practice.

Rozdział 18: Sandy, S. - The development of conflict resolution skills. Preschool to adulthood.

Rozdział 20: Some guidelines for developing a creative approach to conflict.

Rozdział 47: Johnson D. & Johnson R - Conflict resolution in Schools

7. Podstawowe techniki rozwiązywania konfliktów – negocjacje problemowe

◦ Thompson, L. (2012). The mind and heart of the negotiator.

Rozdział 3: Distributive Negotiation: Slicing the pie.

Rozdział 4: Win-win negotiation: Expanding the pie.

8. Klasyczne mediacje i mediacje rówieśnicze

◦ Coleman, P; Deutsch, M. & Marcus, E. (2014) The handbook of conflict resolution. Theory and practice. (third edition).

Chapter 34: The mediation of conflict: context, cognition, and practice.

◦ Coleman, P. T., Kugler, K. G., Mazzaro, K., Gozzi, C., El Zokm, N., & Kressel, K. (2015). Putting the peaces together: a situated model of mediation. International Journal of Conflict Management, 26(2), 145–171.

◦ IREX. (2013). Conflict resolution and peer mediation toolkit.

https://www.irex.org/sites/default/files/node/resource/conflict-resolution-and-peer-mediation-toolkit.pdf

9. Mapowanie konfliktu i układy złożone w konfliktach szkolnych

◦ Burlow, E. (2010). How complexity leads to simplicity. TEDx talk: https://www.ted.com/talks/eric_berlow_how_complexity_leads_to_simplicity

◦ Ricigliano, R. (2012). Making peace last. A toolbox for sustainable peacebuilding.

Rozdział 6: Systems mapping: putting it all together

◦ Nowak, A., Bui-Wrzosinska, L., Coleman, P. T., Vallacher, R., Jochemczyk, L. W., & Bartkowski, W. (2010). Seeking Sustainable Solutions: Using an Attractor Simulation Platform for Teaching Multistakeholder Negotiation in Complex Cases. Negotiation Journal, 26(1), 49–68.

10. Metody diagnozowania sytuacji konfliktowych

◦ Druckman, D. (2005). Doing research: Methods of inquiry for conflict analysis. London: Sage.

Rozdział 5: Survery research.

Rozdział 11: Evaluation research.

Rozdział 12: Research for action and consulting.

11. Diagnoza sytuacji szkolnej – wizyta w szkole + przeprowadzenie diagnozy.

12. Omówienie wstępnych wyników.

13. Przygotowywania raportu.

14. Plan interwencji.

15. Podsumowanie / Prezentacja planów interwencji.

### ---- ### ---- ### DRUGI SEMESTR ### ---- ### ---- ###

16. Omówienie różnych scenariuszy interwencji + opracowanie kwestionariuszowego pomiaru przed interwencją.

17. Omówienie ze społecznością szkolną planu interwencji + zebranie informacji zwrotnych do ewentualnych zmian/ poprawek.

18. Omówienie dokładnego planu interwencji.

19. Wdrożenie interwencji

20. Wdrożenie interwencji cd. 1

21. Wdrożenie interwencji cd. 2

22. Pomiar kwestionariuszowy po interwencji.

23. Prezentacja podsumowująca interwencję

Literatura:

Literatura podana w relacji do poszczególnych zajęć

Efekty uczenia się:

1. Wiedza

◦ zna definicje konlfiktu

◦ zna wymiary kluczowe do opisu charakterystyki sytuacji konfliktowej

◦ zna trajektorie przebiegu rozwoju konfliktu – eskalacji i deeskalacji

◦ zna modele teoretyczne opisujące różne sytuacje konfliktowe

◦ zna metody analizy konfliktu

◦ zna zasady negocjacji pozycyjnych i problemowych

◦ zna zasady prowadzenia mediacji i arbitrażu

◦ zna sposoby i metody interwencji w konflictach szkolnych w zależności od czynników kontektowych

◦ zna metody diagnozowania sytuacji konfliktowych

2. Umiejętności

◦ analizuje sytuację konfliktową

◦ rozkłada strukturę konfliktu na czynniki pierwsze

◦ mapuje sytuację konfliktową

◦ stosuje metody rozwiązywania konfliktu

◦ używa narzędzi analizy konfliktu

◦ potrafi dobrać właściwy model sytuacji konfliktowej do rzeczywistej sytuacji (czyli taki, który pomoże zrozumieć naturę problemu i wskaże konstruktywne rozwiązanie)

◦ tworzy kwestionariusz diagnozy sytuacji konfliktowej

◦ dopasowuje metody i narzędzia naprawcze do specyfiki zdiagnozowanej sytuacji

◦ prowadzi działania naprawcze zaplanowane wobec konkretnej sytuacji konfliktowej

◦ umie prowadzić komunikację z osobą zdenerwowaną / negatywnie nastawioną w taki sposób, żeby ta osoba się uspokoiła.

◦ stosuje techniki aktywnego słuchania

3. Postawy

◦ Uważa, że konflikty towarzyszą zarówno negatywnym, jak i pozytywnym procesom.

◦ Uważa, że przemoc jest złym sposobem rozwiązywania problemów.

Metody i kryteria oceniania:

Test wiedzy – 20%

Prace domowe – 20%

Raporty z badań – 20 %

Ocena prowadzącego wykonywanych zadań i ćwiczeń – 20%

Ocena współpracy studentów – 10%

Ocena instytucji goszczącej – 10%

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Inga Borzęcka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Zajęcia liczą 45h (30h w semestrze zimowym i 15 w letnim). W ramach zajęć studenci zdiagnozują sytuację pod kątem istnienia konfliktu w szkole, a następnie zaplanują i przeprowadzą interwencję w tym zakresie.

Zajęcia będą podzielone na pięć etapów:

1) Nabywanie umiejętności związanych z diagnozą konfliktów i technik rozwiązywania konfliktów.

2) Analiza i diagnoza sytuacji konfliktowej, opracowanie planu interwencji i przeprowadzenie interwencji w wersji symulacyjnej.

3) Diagnoza sytuacji konfliktowej w konkretnej szkole.

4) Opracowanie planu i przygotowanie interwencji.

5) Przeprowadzenie interwencji w szkole.

Literatura:

Deutsch, M. & Coleman, P. (2005). Rozwiązywanie konfliktów. Teoria i praktyka. Kraków, Wydawnictwo UJ

Fisher, R., Ury, W., Patton, B., (2004). Dochodząc do TAK. Negocjowanie bez poddawania się. Warszawa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne

Nordhelle, G. (2010). Mediacja. Sztuka rozwiązywania konfliktów. Gdańsk, Fundacja Inicjatyw Społecznie Odpowiedzialnych

Ury, W., (2004). Odchodząc od NIE. Negocjowanie od konfrontacji do kooperacji. Warszawa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-2b06adb1e (2024-03-27)