Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wybrane formy pracy terapeutycznej z rodzinami, część I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500-PL-PS-SP305-10
Kod Erasmus / ISCED: 14.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0313) Psychologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Wybrane formy pracy terapeutycznej z rodzinami, część I
Jednostka: Wydział Psychologii
Grupy: Psychologia wychowawcza stosowana
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

psychologia

Założenia (opisowo):

pierwszeństwo dla specjalizacji 305 (Kurs obowiązkowy, I rok specjalizacji)

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

W ramach zajęć studenci zapoznają się z zasadami i wybranymi formami pracy z rodzinami w ujęciu teorii systemowej. Omówione zostaną wybrane techniki pracy z systemem rodzinnym, ze szczególnym zwróceniem uwagi na konfliktowe, trudne sytuacje oraz problemy wychowawcze. Uczestnicy zajęć zdobędą także umiejętności z zakresu diagnozy rodziny, stawiania hipotez dotyczących mechanizmów funkcjonowania systemów rodzinnych oraz formułowania zaleceń (propozycji dla rodzin).

Zajęcia trwają dwa semestry.

Pełny opis:
Efekty uczenia się:

Student:

- opisuje funkcjonowanie rodziny, posługując się terminologią teorii systemowej

- formułuje hipotezy odnośnie mechanizmów funkcjonowania systemu rodzinnego

- zna wybrane metody służące diagnozie systemu rodzinnego

- integruje wiedzę na temat systemu rodzinnego pochodzącą z różnych źródeł (techniki diagnostyczne, wywiad środowiskowy, opinie członków rodziny)

- tworzy plan oddziaływań terapeutycznych

- udziela informacji zwrotnej rodzinie (zalecenia)

Postawy.

Student:

- interpretuje zachowania członków rodziny w kategoriach powiązań systemowych

- argumentuje wybór określonych technik diagnozy oraz metod pracy terapeutycznej w danym systemie rodzinnym

- przewiduje możliwe trudności w pracy z rodziną

- ocenia efekty wspierania rozwoju systemu rodzinnego

Umiejętności.

Student:

- analizuje dane zebrane w wyniku zastosowania wybranych technik diagnostycznych

- potrafi zaplanować szczegółowo strukturę spotkania z rodziną

- sporządza szczegółowe zalecenia dla rodziny, mające na celu wsparcie jej naturalnego potencjału rozwojowego

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Anna Cierpka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

W ramach zajęć studenci zapoznają się z zasadami i wybranymi formami pracy z rodzinami w ujęciu teorii systemowej. Omówione zostaną podstawowe pojęcia dotyczące rozumienia rodziny jako systemu dynamicznie zmieniającego się w czasie oraz zaprezentowane wybrane techniki pracy z rodzinami, z uwzględnieniem możliwości ich zastosowania na terenie placówki oświatowej.

Literatura:

1-2. Praszkier, R.(1992). Zmieniać nie zmieniając. Warszawa: WSiP

de Barbaro, B. (red). (1999). Wprowadzenie do systemowego rozumienia rodziny. Kraków: Collegium Medicum UJ.

Cierpka, A. (2003). Systemowe rozumienie funkcjonowania rodziny. W: A. Jurkowski (red.) Z zagadnień współczesnej psychologii wychowawczej. Warszawa: Wyd. PAN

3. Cierpka, A. (2002). Tożsamość jednostki wśród rodzinnych narracji. W: J. Trzebiński (red.) Narracja jako sposób rozumienia świata. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

Cierpka, A. (2013). Tożsamość i narracje w relacjach rodzinnych. Rozdział 5: Specyfika funkcjonowania rodziny a tożsamość narracyjna osoby – przegląd badań (str. 59-71). Warszawa: Wydawnictwo Psychologii I Kultury ENETEIA

4. Margasiński, A. (2006). Rodzina w Modelu Kołowym i FACES IV Davida H. Olsona. Nowiny Psychologiczne, 4, 69-87.

5. Ostoja-Zawadzka, K. (1994). Cykl życia rodzinnego. W: de Barbaro B. (red.): Wprowadzenie do systemowego rozumienia rodziny. Kraków: Collegium Medicum UJ

Cierpka, A. (2013). Tożsamość i narracje w relacjach rodzinnych. Rozdziały 9-12 (część czwarta) (str. 149-171). Warszawa: Wydawnictwo Psychologii i Kultury ENETEIA

6. Weber T., McDaniel S.: "Przewodnik" dla początkujących terapeutów - pierwszy wywiad z rodziną. Nowiny Psychologiczne, 1987/1.

Chrząstowski, Sz. (2014). Nie tylko schemat. Warszawa: Wydawnictwo Paradygmat (rozdział 2, str. 41-49)

7. Chrząstowski, Sz. (2014). Nie tylko schemat. Warszawa: Wydawnictwo Paradygmat (rozdział 2, str. 49-67)

8. Grzesiuk L. (red.): Psychoterapia. PWN, Warszawa 1994. (rozdział III, pkt.3 - Zawieranie kontraktu psychoterapeutycznego, s.123)

Chrząstowski, Sz. (2014). Nie tylko schemat. Warszawa: Wydawnictwo Paradygmat (rozdział 4)

9-11. Schier, K. (2005). Bez tchu i bez słowa. Więź psychiczna i regulacja emocji u osób chorych na astmę oskrzelową. Rozdział 6 (str.128-148). Gdańsk: GWP

12-13. Chrząstowski, Sz. (2014). Nie tylko schemat. Warszawa: Wydawnictwo Paradygmat (rozdział 3)

14. podręczniki do wymienionych technik projekcyjnych, Laboratorium Technik Diagnostycznych;

materiały umieszczone na classroom

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-4922c32fb (2024-03-04)