Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wybrane formy pracy terapeutycznej z rodzinami, część II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500-PL-PS-SP305-11
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wybrane formy pracy terapeutycznej z rodzinami, część II
Jednostka: Wydział Psychologii
Grupy: Psychologia wychowawcza stosowana
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Kierunek podstawowy MISMaP:

psychologia

Założenia (lista przedmiotów):

Wybrane formy pracy terapeutycznej z rodzinami, część I 2500-PL-PS-SP305-10

Założenia (opisowo):

Od uczestników zajęć wymagana jest znajomość podstawowych pojęć z zakresu psychologii rodziny oraz psychologii wychowawczej. Pożądana jest także wiedza dotycząca zasad pracy psychologicznej z pacjentami (osobami dorosłymi i dziećmi).

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

W ramach zajęć studenci zapoznają się z zasadami i wybranymi formami pracy z rodzinami w ujęciu teorii systemowej. Omówione zostaną wybrane techniki pracy z systemem rodzinnym, ze szczególnym zwróceniem uwagi na konfliktowe, trudne sytuacje oraz problemy wychowawcze. Uczestnicy zajęć zdobędą także umiejętności z zakresu diagnozy rodziny, stawiania hipotez dotyczących mechanizmów funkcjonowania systemów rodzinnych oraz formułowania zaleceń (propozycji dla rodzin).

Zajęcia trwają dwa semestry.

Efekty uczenia się:

Student:

- opisuje funkcjonowanie rodziny, posługując się terminologią teorii systemowej

- formułuje hipotezy odnośnie mechanizmów funkcjonowania systemu rodzinnego

- zna wybrane metody służące diagnozie systemu rodzinnego

- integruje wiedzę na temat systemu rodzinnego pochodzącą z różnych źródeł (techniki diagnostyczne, wywiad środowiskowy, opinie członków rodziny)

- tworzy plan oddziaływań terapeutycznych

- udziela informacji zwrotnej rodzinie (zalecenia)

Postawy.

Student:

- interpretuje zachowania członków rodziny w kategoriach powiązań systemowych

- argumentuje wybór określonych technik diagnozy oraz metod pracy terapeutycznej w danym systemie rodzinnym

- przewiduje możliwe trudności w pracy z rodziną

- ocenia efekty wspierania rozwoju systemu rodzinnego

Umiejętności.

Student:

- analizuje dane zebrane w wyniku zastosowania wybranych technik diagnostycznych

- potrafi zaplanować szczegółowo strukturę spotkania z rodziną

- sporządza szczegółowe zalecenia dla rodziny, mające na celu wsparcie jej naturalnego potencjału rozwojowego

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Anna Cierpka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Uczestnicy zajęć zdobędą umiejętności z zakresu rozumienia funkcjonowania rodziny, stawiania hipotez dotyczących mechanizmów funkcjonowania systemów rodzinnych, wspierania naturalnych zasobów rodziny oraz formułowania zaleceń (propozycji dla rodzin), z uwzględnieniem możliwości i ograniczeń oddziaływań psychologicznych na terenie placówki oświatowej.

Ćwiczenia nastawione są na kształcenie praktycznych umiejętności w zakresie pracy z systemem rodzinnym oraz zdobywanie doświadczenia w pracy z rodzinami. Zawierają zatem elementy o charakterze warsztatowym i będą wymagały od studentów aktywnego uczestnictwa (dramy, opanowanie na podstawowym poziomie wybranych technik pracy z rodziną oraz prowadzenia sesji).

Literatura:

de Barbaro, B. (red). (1999). Wprowadzenie do systemowego rozumienia rodziny. Kraków: Collegium Medicum UJ.

Cierpka, A. (2003). Systemowe rozumienie funkcjonowania rodziny. W: A. Jurkowski (red.) Z zagadnień współczesnej psychologii wychowawczej. Warszawa: Wyd. PAN

Chrząstowski, Sz. (2014/2022). Nie tylko schemat. Warszawa: Wydawnictwo Paradygmat

Katra, G., Sokołowska, E. (2010). Rola i zadania psychologa we współczesnej szkole. Warszawa: Wolters Kluwer Polska

Schier, K. (2005). Bez tchu i bez słowa. Więź psychiczna i regulacja emocji u osób chorych na astmę oskrzelową. Gdańsk: GWP

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-4922c32fb (2024-03-04)