Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Psychoprofilaktyka zachowań problemowych młodzieży

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500-PL-PS-SP305-12
Kod Erasmus / ISCED: 14.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0313) Psychologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Psychoprofilaktyka zachowań problemowych młodzieży
Jednostka: Wydział Psychologii
Grupy: Psychologia wychowawcza stosowana
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Kryteria naboory

1) lata IV-V

2) kolejność zapisów


Skrócony opis:

Podejmowanie tego typu działań wymaga od psychologa:

- wiedzy na temat rozwoju w okresie dorastania;

- znajomości teorii i koncepcji kryzysów rozwojowych i zaburzeń zachowania w adolescencji;

- wiedzy o oddziaływaniach i programach profilaktycznych i interwencyjnych;

oraz

- umiejętności kreowania wzorców rozwoju promujących zdrowie psychiczne;

- umiejętności wspomagania rozwoju;

- umiejętności diagnozy czynników istotnych dla powstawania zaburzeń zachowania i czynników chroniących przed nimi;

- umiejętności identyfikacji grup ryzyka i doboru odbiorców oddziaływań profilaktycznych i interwencyjnych;

- umiejętności planowania, realizowania oraz ewaluacji programów profilaktycznych;

- umiejętności planowania, realizowania i ewaluacji programów wczesnej interwencji.

Efekty uczenia się:

Student powinien umieć:

- rozpoznawać pierwsze symptomy problemów wychowawczych na terenie szkoły

- przeprowadzić diagnozę środowiska wychowawczego i diagnozę rozwojową zagrożeń zachowaniami problemowymi uczniów,

- znać techniki i testy potrzebne w procesie diagnozy zachowań ryzykownych uczniów,

- tworzyć ankiety wśród uczniów, i pedagogów na temat czynników ryzyka,

- znać i różnicować poziomy profilaktyki

- opracować szeroko zakrojony oddziaływań profilaktycznych oraz scenariusze cyklu zajęć warsztatowych w ramach danego projektu,

- zaplanować współpracę z nauczycielami i ją zainicjować,

znać podstawy ewaluacji programów profilaktycznych,

- opanować podstawowe koncepcje rozwoju zawodowego i podstawy poradnictwa zawodowego,

- przeprowadzać diagnozę zainteresowań i predyspozycji zawodowych,

- sformułować zalecenia w zakresie indywidualnego doradztwa zawodowego.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Grażyna Katra
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Proponowane ćwiczenia mają na celu przygotowanie psychologa do pracy w zakresie szeroko ujmowanej psychoprofilaktyki zachowań problemowych i ryzykownych młodzieży.

Podejmowanie tego typu działań wymaga od psychologa:

- wiedzy na temat rozwoju w okresie dorastania;

- znajomości teorii i koncepcji kryzysów rozwojowych i zaburzeń zachowania w adolescencji;

- wiedzy o oddziaływaniach i programach profilaktycznych i interwencyjnych;

oraz

- umiejętności kreowania wzorców rozwoju promujących zdrowie psychiczne;

- umiejętności wspomagania rozwoju;

- umiejętności diagnozy czynników istotnych dla powstawania zaburzeń zachowania i czynników chroniących przed nimi;

- umiejętności identyfikacji grup ryzyka i doboru odbiorców oddziaływań profilaktycznych i interwencyjnych;

- umiejętności planowania, realizowania oraz ewaluacji programów profilaktycznych;

- umiejętności planowania, realizowania i ewaluacji programów wczesnej interwencji.

Przygotowanie cyklu oddziaływań profilaktycznych pod kątem wybranego problemu w zachowaniu młodzieży.

Opracowanie szczegółowego scenariusza jednego spotkania i przeprowadzenie go w grupie studentów i z grupą uczniów.

Dokonanie ewaluacji przeprowadzonych zajęć ? analiza i wnioski.

Literatura:

literatura obowiązkowa:

Bartosz B. (1992). Znaczenie społecznego wsparcia w przezwyciężaniu problemów. W: B. Janda ?Dębek (red.), Psychologia ukierunkowania życiowego. Wrocław: Wyd. U Wr, Prace Psychologiczne XXVIII.

Elliott J., Place M. (2000). Dzieci i młodzież w kłopocie. Poradnik nie tylko dla psychologów. Warszawa: WSiP.

Gaś Z. B. (1993). Profilaktyka uzależnień. Warszawa: WSiP.

Gaś Z. B. (1995). Współczesne koncepcje profilaktyki uzależnień. W: Z. Gaś (red.), Psychologia Wychowawcza Stosowana. Wybrane zagadnienia. Lublin: Wyd. UMCS.

Gaś Z. B. (1998). Psychoprofilaktyka. Procedury konstruowania programów wczesnej interwencji. Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Gordon T. (1991). Wychowanie bez porażek. Rozwiązywanie konfliktów między rodzicami a dziećmi. Warszawa: PAX.

Grzelak, J.Ł., Sochocki, M.J. (red) (2001). Ewaluacja profilaktyki problemów dzieci i młodzieży. Warszawa: Pracownia Profilaktyki Problemowej.

Grzelak, S. (2000). Seksualność a alkohol. W: Biblioteka Remedium. Wybór artykułów z lat 1998-2000 (s. 54-61). Warszawa: Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Grzelak, S. (2006). Profilaktyka ryzykownych zachowań seksualnych młodzieży. Aktualny stan badań na świecie i w Polsce. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Hawkins, J.D., Nederhood, B. (1994). Podręcznik ewaluacji programów profilaktycznych. Warszawa: IPiN i PTP.

Kamińska-Buśko B. (1997). Zapobieganie uzależnieniom uczniów. Warszawa: Centrum Metodyczne Pomocy Psychologicznej MEN.

Kendall, Ph. (2004). Zaburzenia okresu dzieciństwa i adolescencji. Mechanizmy zaburzeń i techniki terapeutyczne. Gdańsk: GWP

Kosińska E. (2002). Mądrze i skutecznie. Zasady konstruowania szkolnego programu profilaktyki. Kraków: Wydawnictwo Rubikon.

Makowski A. (1994). Niedostosowanie społeczne młodzieży i jej resocjalizacja. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.

McWhirter, J.J., McWhirter, B.T., McWhirter, A.M., McWhirter, E.H. (2001). Zagrożona młodzież. Warszawa: Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Olweus D. (1998). Mobbing - fala przemocy w szkole. Jak ją powstrzymać? Warszawa:: J. Santorski & CO.

Ostaszewski, K. (2003). Skuteczność profilaktyki używania substancji psychoaktywnych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Paluchowski W. J. (2001). Diagnoza psychologiczna. Podejście ilościowe i jakościowe. Warszawa: Wydawnictwo naukowe ?Scholar?.

Paź, B., Paź, G. (2002). Szkoła, która ochrania. Szkolny program profilaktyki. Kraków: Rubikon.

Pruitt D.B. (2001). Twój nastolatek. Poznań: Dom Wydawniczy REBIS Sp. z o.o.

Rylke H. (1993). W zgodzie z sobą i z uczniem. Warszawa: WSiP

Szymańska J. (2000). Programy profilaktyczne. Podstawy profesjonalnej psychoprofilaktyki. Warszawa: Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno ? Pedagogicznej MEN.

Szymańska. Diagnoza i wczesna pomoc dla dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniem w warunkach poradni oświatowej.

Templ H. (1997). Relaks w nauczaniu. Warszawa: WSiP.

Wojcieszek, K. A. (2005). Na początku była rozpacz? Antropologiczne podstawy profilaktyki. Kraków: Wydawnictwo Rubikon.

Wojcieszek, K.A. (2002). Wygrać życie. Szkolny program profilaktyki. Kraków: Rubikon.

literatura uzupełniająca:

Dimoff T., Carper S. (1993). Jak rozpoznać, czy dziecko sięga po narkotyki. Warszawa: Elma Books.

Elliott J., Place M. (2000). Dzieci i młodzież w kłopocie. Poradnik nie tylko dla psychologów. Warszawa: WSiP.

Gordon T. (1991). Wychowanie bez porażek. Rozwiązywanie konfliktów między rodzicami a dziećmi. Warszawa: PAX.

Jędrzejewski M. (1999). Młodzież a subkultury. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie "żak".

Kimmel D. C., Weiner I. B. (1995). Adolescence: A Developmental Transition. New York, Chichester, Brisbane, Toronto, Singapore: John Wiley & Sons, Inc.

Machela H., Wszeborowski K. (1999). Psychospołeczne uwarunkowania zjawisk dewiacyjnych wśród młodzieży w okresie transformacji ustrojowej w Polsce. Gdańsk: Wydawnictwo U Gdańskiego.

Makowski A. (1994). Niedostosowanie społeczne młodzieży i jej resocjalizacja. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.

M

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-4922c32fb (2024-03-04)