Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Po co komu szkoła? - Pedagogiczne koncepcje pracy nauczyciela

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500-PL-PS-SP305-19
Kod Erasmus / ISCED: 14.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0313) Psychologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Po co komu szkoła? - Pedagogiczne koncepcje pracy nauczyciela
Jednostka: Wydział Psychologii
Grupy: Psychologia wychowawcza stosowana
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Kurs poświęcony będzie poznaniu wybranych modeli nauczania i wynikającej z nich roli nauczyciela i jego zadań w procesie dydaktycznym. Postaramy się poddać różnorodne idee nauczania krytycznej analizie z perspektywy wiedzy psychologicznej oraz zidentyfikować obszary współpracy nauczyciela i psychologa w celu wspierania procesu dydaktycznego w placówkach edukacyjnych.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- Student potrafi opisać wybrane koncepcje pedagogiczne, zdefiniować ich cele oraz wskazać wynikające z nich sposoby oddziaływania wychowawcy na wychowanka.

- Student potrafi wskazać jakie konsekwencje dla procesu wychowawczego oraz procesu uczenia, z perspektywy psychologicznej, mają wybrane koncepcje pedagogiczne, w odniesieniu zarówno do osoby ucznia, jak i nauczyciela, odwołując się do pojęć samo skuteczności i nastawienia wzrostowego/skupionego na

osiągnięciach(C. Dweck), a także osiągania efektów kształcenia wg taksonomii Blooma.

Kompetencje:

- Student potrafi rozpoznać stosowane metody wychowawcze/nauczania stosowane przez nauczyciela w odniesieniu do omawianych modeli

- Student potrafi zaproponować koncepcję i kierunek zmian w oddziaływaniach systemowych/ nauczycielskich, sprzyjających rozwojowi zarówno uczniów, jak i nauczycieli

- Student potrafi krytycznie ocenić aktualnie stosowane/proponowane zmiany i interwencje w procesie kształcenia uczniów

Kompetencje społeczne:

- Student komunikuje się w sposób facylitujący porozumienie i współpracę.

- Student dostrzega i obdarza szacunkiem pola ekspertyzy nauczyciela.

- Student poddaje krytycznej refleksji stosowane metody dydaktyczne, uwzględniając złożoność kontekstu edukacyjnego

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Karolina Małek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

"Stworzone na gruncie pedagogiki modele funkcjonowania zawodowego nauczyciela stanowią ważny element wykształcenia również dla psychologów pracujących w szkole czy innych instytucjach oświatowych – bursach szkolnych, domach dziecka, poradniach. Proces kształcenia nauczycieli umocowany jest bowiem w pedagogice i dydaktykach szczegółowych i bez ich znajomości trudno jest psychologowi odnieść się do wartości, priorytetów, przekonań czy sposobu pracy nauczycieli i wychowawców, których ma za zadanie wspierać.

Zajęcia poświęcone będą przejrzeniu podstawowych osiągnięć pedagogiki (w szczególności pedeutologii), próbie sformułowania ich oceny z punktu widzenia psychologii, wreszcie określeniu, w jaki sposób psycholog może pracować z nauczycielami wykształconymi (przy ich większej lub mniejszej świadomości tego faktu) w omawianych nurtach.

"

Literatura:

1. Kwiatkowska H. (2008) Pedeutologia.

2. B. Rogoff, E. Matusov, C. (1998) White Models of Teaching and Learning: Participation in a Community of Learners. w: Handbook of education and human development. Oxford

3. Turska D.(2012) ""Teorie"" inteligencji Carol Dweck i ich edukacyjne implikacje. Psychologia Wychowawcza 1 - 2, 44 - 54.

4. Anderson L.W, Kratchwol D.R. (2001)A Taxonomy for Learning, Teaching, and Assessing: A Revision of Bloom's Taxonomy of Educational Objectives. Longman

5. Tschannen – Moran M, Woolfolk Hoy A., Hoy W.K. (1998) Teacher efficacy : Its Meaning and Measure. Review of Educational Research 68, 2, 202-24

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-4922c32fb (2024-03-04)