Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Psychologia wychowania i edukacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500-PL-PS-SP305-21
Kod Erasmus / ISCED: 14.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0313) Psychologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Psychologia wychowania i edukacji
Jednostka: Wydział Psychologii
Grupy: Psychologia wychowawcza stosowana
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

psychologia

Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Kurs specjalizacyjny, obowiązkowy dla studentów IV roku studiów, realizujących specjalizację Psychologia Wychowawcza Stosowana

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem wykładu jest wprowadzenie studentów w problematykę psychologii wychowania i psychologii wychowawczej jako nauki teoretycznej i stosowanej.

Zostaną przedstawione zagadnienia dotyczące ujęcia socjalizacji i wychowania w psychologii, pedagogice i socjologii oraz dyskusja zależności pomiędzy nimi na gruncie wybranych koncepcji. Następnie zostaną omówione najnowsze ujęcia procesu wychowania i socjalizacji, rodzaje metod wychowawczych i mechanizmy psychologiczne odpowiedzialne za efekty wychowawcze.

Końcowe wykłady będą dotyczyły problematyki najważniejszych środowisk wychowawczych (rodzina, szkoła i klasa szkolna).

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- Rozumienie specyfiki psychologii wychowawczej jako dział psychologii i jej powiązań z innymi dziedzinami psychologii.

- Wiedza o socjalizacji i wychowaniu.

- Znajomość wybranych teorii i modeli wychowania.

- Rozumienie podstawowych mechanizmów wychowania.

Umiejętności:

- Porównanie ujęć socjalizacji i wychowania w psychologii i naukach pokrewnych

- Wyjaśnienie mechanizmów psychologicznych leżących u podłoża podstawowych metod wychowawczych

- Porównanie modeli wychowania

- Wyjaśnienie zależności pomiędzy wychowaniem a rozwojem podstawowych sfer funkcjonowania psychicznego

Kompetencje społeczne:

- Głębsze rozumienie zasad etyki pracy psychologa szkolnego

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Grażyna Katra
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z problematyką psychologii wychowania i edukacji oraz psychologii wychowawczej jako nauki teoretycznej i stosowanej.

Zostaną przedstawione zagadnienia dotyczące ujęcia socjalizacji i wychowania w psychologii, pedagogice i socjologii oraz dyskusja zależności pomiędzy nimi na gruncie wybranych koncepcji. Następnie zostaną omówione najnowsze ujęcia procesu wychowania i socjalizacji, rodzaje metod wychowawczych i mechanizmy psychologiczne odpowiedzialne za efekty wychowawcze.

Końcowe wykłady będą dotyczyły problematyki najważniejszych środowisk wychowawczych (rodzina, szkoła i klasa szkolna).

Literatura:

Czerniawska, E. (2021). Szkoła a nauczanie uczenia się. W: A. Burnos, K. Bargiel-Matusiewicz, G. Katra, E. Pisula (red.), Wybrane problemy psychologiczne współczesnej szkoły (s. 17-39). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar Sp. z o.o.

Czerniawska, E. (2021). Uczenie się – najważniejsze prawidłowości i ich zastosowanie. W: A. Burnos, K. Bargiel-Matusiewicz, G. Katra, E. Pisula (red.), Wybrane problemy psychologiczne współczesnej szkoły (s. 17-39). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar Sp. z o.o.

Gurycka A. (1979). Struktura i dynamika procesu wychowawczego. Warszawa: PWN. [r. II – Proces wychowawczy]

Gurycka A. (1982). Monografia klasy. Metoda badań psychopedagogicznych. Psychologia Wychowawcza, 2, 145-155.

Katra, G. (2020). Praca psychologa z nauczycielami-wychowawcami. W: H. Liberska, J. Trempała (red). Psychologia wychowawcza. Wybrane problemy (s. 330-340). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Katra, G. (2020). Socjalizacja i wychowanie na przestrzeni całego życia. W: K. Bargiel-Matusiewicz, M. Ledzińska (red.), Psychologiczne mechanizmy regulacji z perspektywy zdrowia i choroby (s. 17–45). Warszawa: Liberi Libri.

Katra, G., Bilska, A. (2021). Nauczyciel jako lider. Styl kierowania klasą a efektywność uczenia się uczniów. W: A. Burnos, K. Bargiel-Matusiewicz, G. Katra, E. Pisula (red.), Wybrane problemy psychologiczne współczesnej szkoły (s. 203-224). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar Sp. z o.o.

Katra, G., Sokołowska E. (2021). (red), The Role and Tasks of the Psychologist in a Contemporary School. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Liberska, H., Trempała, J. (2020). Psychologia wychowania. Wybrane problemy. Wydawnictwo Naukowe PWN. [część I.; 21-86)

Trusz. S. (2007). Pigmalion i Golem w szkole. Psychologia w Szkole. nr. 4 (16) (str. 85 - 99).

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-4922c32fb (2024-03-04)