Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-MSMdz2SM
Kod Erasmus / ISCED: 04.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0410) Biznes i administracja Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla 2 roku MSM dzienne sem. letni
Przedmioty obowiązkowe dla 2 roku MSM dzienne sem. zimowy
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Skrócony opis:

Seminarium obejmuje tematykę z zakresu: Zarządzanie współczesnymi przedsiębiorstwem. Zarządzanie łańcuchem dostaw.

Pełny opis:

Przykładowe tematy:

Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem,

Strategie współczesnych przedsiębiorstw,

Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa,

Budowanie przewagi konkurencyjnej w przedsiębiorstwie,

Logistyka w współczesnych przedsiębiorstwach,

Nowoczesne technologie logistyczne w współczesnych przedsiębiorstwach,

Zarządzanie procesami,

Zarządzanie innowacjami,

Zarządzanie zaopatrzeniem,

Zarządzanie produkcją,

Zarządzanie dystrybucją,

Zarządzanie obsługą klienta,

Zarządzanie transportem,

Outsourcing,

Doskonalenie organizacji,

System informacyjny w zarządzaniu współczesnym przedsiębiorstwem,

Społeczna odpowiedzialność biznesu,

Strategie logistyczne w zarządzaniu łańcuchem dostaw,

Logistyka w budowaniu przewagi konkurencyjnej łańcucha dostaw,

Zarządzanie procesami logistycznymi w łańcuchu dostaw,

Wykorzystanie nowoczesnych technologii w logistyce łańcucha dostaw,

Logistyczny system informacyjny w zarządzaniu łańcuchem dostaw,

Społeczna odpowiedzialność w łańcuchu dostaw,

Społeczna odpowiedzialność w logistyce łańcucha dostaw,

Zarządzanie ryzykiem logistycznym w łańcuchu dostaw,

Zarządzanie obsługą klienta w łańcuchu dostaw,

Zarządzanie logistyczną obsługą klienta w łańcuchu dostaw,

Zarządzanie zasobami ludzkimi w kontekście logistyki łańcucha dostaw,

Zarządzanie relacjami z dostawcami w łańcuchu dostaw,

Zarządzanie relacjami z klientami w łańcuchu dostaw,

Zarządzanie relacjami w łańcuchu dostaw,

Outsourcing w łańcuchu dostaw,

Outsourcing procesów logistycznych w łańcuchu dostaw,

Usługodawcy logistyczni w obsłudze łańcucha dostaw,

Zarządzanie innowacjami w łańcuchu dostaw,

Zarządzanie innowacjami logistycznymi w łańcuchu dostaw,

Logistyka w budowaniu przewagi konkurencyjnej łańcucha dostaw.

Literatura:

Uzależniona od tematyki pracy

Efekty uczenia się:

Student/Studentka po ukończeniu kursu:

W zakresie wiedzy:

- Zna i rozumie w pogłębionym stopniu metodologię badań i terminologię w zakresie dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości oraz w dyscyplinach uzupełniających (ekonomia i finanse, nauki prawne). (K_W01)

- Zna i rozumie złożone procesy i zjawiska zachodzące w różnych typach organizacji oraz w otaczającym ich świecie, wykorzystuje teorię zarządzania i dyscyplin uzupełniających (ekonomia i finanse, nauki prawne) do rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów związanych z kluczowymi funkcjami w organizacji (operacyjne, marketingowe, finansowe, zarządzanie personelem) i ich integracji w ramach strategii organizacji. (K_W02).

- Zna i rozumie złożone procesy i zjawiska technologiczne, społeczne, polityczne, prawne, ekonomiczne i ekologiczne oraz ich wpływ na funkcjonowanie organizacji, w tym w szczególności w odniesiemiu do zarządzania przedsiębiorstwem i zarządzania łańcuchem dostaw (K_W05)

W zakresie umiejętności:

- Potrafi wykorzystać teorię zarządzania przedsioębiorstwem i zarządzania łańcuchem dostaw do rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania złożonych i nietypowych problemów związanych z funkcjonowaniem organizacji na rynku (K¬_U01)

- Potrafi prawidłowo interpretować złożone procesy i zjawiska technologiczne, społeczne, polityczne, prawne, ekonomiczne, ekologiczne i ich wpływ na funkcjonowanie organizacji (K_U02)

- Potrafi samodzielnie i zespołowo przygotować analizy, diagnozy i raporty dotyczące złożonych i nietypowych problemów związanych z funkcjonowania organizacji, sektora i całej gospodarki oraz komunikatywnie je prezentować, wykorzystując narzędzia informatyczno-komunikacyjne (K_U03)

- Potrafi planować, organizować pracę własną i zespołową (K_U05)

- Posiada zdolność do samokształcenia się, podnoszenia zdobytych kwalifikacji i wspierania innych w tym zakresie (K_U06)

W zakresie postaw:

- Gotów jest do oceny i krytycznego podejścia do złożonych sytuacji i zjawisk związanych z funkcjonowaniem organizacji, sektora i całej gospodarki (K_K01)

- Gotów jest do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy w wymiarze krajowym i globalnym (K_K02)

- Gotów jest do przestrzegania i rozwijania zawodowych standardów etycznych(K_K03)

Metody i kryteria oceniania:

Formą zaliczenia jest zatwierdzenie konspektu pracy oraz pierwszego i drugiego rozdziału pracy po pierwszym semestrze oraz zatwierdzenie całości pracy po semestrze drugim.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Kiryło
Prowadzący grup: Grzegorz Botwina, Agnieszka Brzozowska, Witold Chmielarz, Katarzyna Dziewanowska, Tomasz Eisenbardt, Magdalena Gąsowska, Barbara Godlewska-Bujok, Waldemar Grzywacz, Agnieszka Kacprzak, Grzegorz Karasiewicz, Jarosław Klepacki, Magdalena Klimczuk-Kochańska, Paweł Kłobukowski, Michał Matuszak, Bartłomiej Michałowicz, Anna Pawłowska, Agnieszka Postuła, Michał Rogatko, Monika Skorek, Aleksandra Spik, Mariusz Trojanowski, Filip Tużnik, Krzysztof Walczak, Aleksandra Wąsowska, Andrzej Wiatrak, Agnieszka Wilczak, Agnieszka Wiśniewska, Paweł Wójcik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
seminaria magisterskie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Kiryło
Prowadzący grup: Grzegorz Botwina, Agnieszka Brzozowska, Witold Chmielarz, Katarzyna Dziewanowska, Tomasz Eisenbardt, Magdalena Gąsowska, Barbara Godlewska-Bujok, Waldemar Grzywacz, Agnieszka Kacprzak, Grzegorz Karasiewicz, Jarosław Klepacki, Magdalena Klimczuk-Kochańska, Paweł Kłobukowski, Michał Matuszak, Bartłomiej Michałowicz, Anna Pawłowska, Agnieszka Postuła, Michał Rogatko, Monika Skorek, Aleksandra Spik, Mariusz Trojanowski, Filip Tużnik, Aleksandra Wąsowska, Andrzej Wiatrak, Agnieszka Wilczak, Agnieszka Wiśniewska, Paweł Wójcik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
seminaria magisterskie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Kiryło
Prowadzący grup: Leszek Borowiec, Grzegorz Botwina, Tomasz Eisenbardt, Magdalena Gąsowska, Barbara Godlewska-Bujok, Jakub Górka, Waldemar Grzywacz, Józef Haczyński, Maria Jagielska, Grzegorz Karasiewicz, Paweł Kłobukowski, Karolina Łudzińska, Agata Niewiadomska, Agnieszka Postuła, Michał Rogatko, Aleksandra Spik, Mariusz Trojanowski, Krzysztof Walczak, Aleksandra Wąsowska, Agnieszka Wilczak, Agnieszka Wiśniewska, Paweł Wójcik, Tomasz Zalega
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
seminaria magisterskie

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)