Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Technologia informacyjna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2900-HJS-L-TI
Kod Erasmus / ISCED: 08.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Technologia informacyjna
Jednostka: Wydział Historii
Grupy: Przedmioty Historii I stopnia, I roku
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Podstawowa umiejętność obsługi komputera.

Pełny opis:

Zajęcia służą rozwojowi umiejętności w zakresie komputerowego przetwarzania tekstów; znajomości edytorów tekstowych (Microsoft Word, OpenOffice Writer), arkuszy kalkulacyjnych (MS Excel, OO Calc), programów prezentacyjnych (MS Powerpoint, OO Impress), edytorów graficznych (OO Draw, GIMP), student zapoznaje się z metodami i narzędziami eksploracji, wykorzystania i współtworzenia zasobów internetowych, w szczególności związanych z kierunkiem studiów (rodzaje, wyszukiwanie, wykorzystanie).

Literatura:

Zob. sylabusy poszczególnych zajęć.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu zajęć student posiada umiejętność komputerowego przetwarzania tekstów; zaawansowaną umiejętność obsługi edytorów tekstowych (Microsoft Word, OpenOffice Writer), arkuszy kalkulacyjnych (MS Excel, OO Calc), programów prezentacyjnych (MS Powerpoint, OO Impress), edytorów graficznych (OO Draw, GIMP), a także samodzielnego prowadzenia kwerend internetowych, w szczególności związanych z historią, potrafi wykorzystywać narzędzia cyfrowe w komunikacji naukowej.

Metody i kryteria oceniania:

Test.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Błachnio, Janusz Jabłonowski
Prowadzący grup: Jacek Bednarz, Sebastian Gęgotek, Ewa Madalińska-Bugaj, Marta Wiśniewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-2b06adb1e (2024-03-27)