Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Literatura najnowsza

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3001-11B2LX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Literatura najnowsza
Jednostka: Instytut Literatury Polskiej
Grupy: Polonistyczne minimum programowe
Przedmioty obowiązkowe dla II rok filolgii polskiej od cyklu 2020 - stacjonarne 2-go stopnia
Wszystkie przedmioty polonistyczne - oferta ILP (3001...) , IJP (3003...) i IPS (3007...)
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student powinien posiadać wiedzę z zakresu historii literatury polskiej lat 1918-1989 oraz teorii literatury, umożliwiającą orientację w problematyce literaturoznawczej i kulturowej współczesności.

Skrócony opis:

Zajęcia służyć mają głębokiej i wszechstronnej problematyzacji procesów historycznoliterackich zachodzących w omawianym okresie, sprzyjać wyeksponowaniu zasadniczych przemian w liryce, epice i dramacie oraz nawiązaniu twórczego dialogu z tradycją.

Przedmiotem zainteresowania będą również problemy ewolucji idei, motywów literackich, przemian zachodzących w sferze kultury i jej instytucjonalnych przejawach.

Zajęcia mają ułatwiać nie tylko zrozumienie, porządkowanie i syntetyzowanie literatury omawianego okresu, lecz także pobudzać do refleksji, która sytuuje się na pograniczu literaturoznawstwa, antropologii i filozofii, wskazywać obszary problemowe domagające się nowych rozstrzygnięć oraz przygotować studentów do samodzielnego pogłębiania wiedzy w tym zakresie.

Pełny opis:

Zajęcia służyć mają głębokiej i wszechstronnej problematyzacji procesów historycznoliterackich zachodzących w omawianym okresie, sprzyjać wyeksponowaniu zasadniczych przemian w liryce, epice i dramacie oraz nawiązaniu twórczego dialogu z tradycją.

Przedmiotem zainteresowania będą również problemy ewolucji idei, motywów literackich, przemian zachodzących w sferze kultury i jej instytucjonalnych przejawach.

Zajęcia mają ułatwiać nie tylko zrozumienie, porządkowanie i syntetyzowanie literatury omawianego okresu, lecz także pobudzać do refleksji, która sytuuje się na pograniczu literaturoznawstwa, antropologii i filozofii, wskazywać obszary problemowe domagające się nowych rozstrzygnięć oraz przygotować studentów do samodzielnego pogłębiania wiedzy w tym zakresie.

Podczas zajęć studenci poznają przemiany życia literackiego ostatnich dekad. Analizie i problematyzacji poddane zostaną kluczowe dla najnowszej literatury zjawiska, tematy oraz ich formalne ujęcia wraz z towarzyszącym im kontekstem historycznym, filozoficznym, politycznym i społecznym. Zostaną one omówione na przykładach tekstów poetyckich, prozatorskich i dramatycznych powstałych po roku 1989. Ukazaniu przemian najnowszej prozy, poezji oraz dramatu towarzyszyć będzie również przybliżenie służących ich opisowi kategorii badawczych.

Literatura:

Pozycje wskazane przez prowadzących zajęcia oraz zamieszczone na liście lektur opublikowanej na stronie internetowej Zakładu Literatury XX i XXI wieku, m.in.:

A. Pokolenie przełomu:

1. Wybrane wiersze Marcina Świetlickiego oraz przykładowe wiersze Jacka Podsiadły, Krzysztofa Koehlera, Grzegorza Wróblewskiego lub Miłosza Biedrzyckiego

2. Wybrane wiersze Andrzeja Sosnowskiego lub Jerzego Jarniewicza

3. Wybrane wiersze Eugeniusza Tkaczyszyna-Dyckiego

4. Tom prozy Andrzeja Stasiuka

5. Powieść Manueli Gretkowskiej, Joanny Bator lub Zyty Rudzkiej

5a. Absolutna amnezja Izabeli Filipiak

6. Tom prozy Olgi Tokarczuk

7. Reportaż Wojciecha Jagielskiego, Mariusza Szczygła lub Wojciecha Tochmana

8. Wybrane dramaty Ingmara Villqista

B. Pokolenia starsze:

9. Wybór wierszy Tadeusza Różewicza z tomów wydanych po roku 1989

10. Wybrane wiersze Krystyny Miłobędzkiej lub Urszuli Kozioł z tomów wydanych po roku 1989

11. Powieść Wiesława Myśliwskiego opublikowana po roku 1989

12. Tom esejów i wybrane wiersze Jarosława Marka Rymkiewicza opublikowane po roku 1989

13. Wybrane wiersze Bohdana Zadury lub Piotra Sommera opublikowane po roku 1985

14. Tom prozy Magdaleny Tulli

15. Tom prozy Stefana Chwina, Jerzego Pilcha lub Pawła Huellego

16. Antygona w Nowym Jorku Janusza Głowackiego, Nasza klasa Tadeusza Słobodzianka lub Utwór o Matce i Ojczyźnie Bożeny Keff

C. Pokolenia młodsze:

17. Wybrane wiersze Marii Cyranowicz, Joanny Mueller lub Justyny Bargielskiej albo tom prozy Bargielskiej

18. Tom prozy Wojciecha Kuczoka, Sławomira Shutego, lub Jacka Dukaja

18a. Lubiewo Michała Witkowskiego

19. Tom prozy Ziemowita Szczerka, Szczepana Twardocha lub Wita Szostaka

20. Powieść lub dramat Doroty Masłowskiej

21. Wybrane wiersze Konrada Góry, Szczepana Kopyta, Kamili Janiak, Ilony Witkowskiej, Tomasza Bąka lub Małgorzaty Lebdy

22. Reportaż Filipa Springera lub esej Olgi Drendy

23. Wybrane wiersze Anny Adamowicz lub Patryka Kosendy

24. Tom prozy Doroty Kotas, Mateusza Górniaka lub Łukasza Barysa

4. Internetowe źródła wiedzy o współczesnym życiu literackim: „biBLioteka. Magazyn literacki”, „Dwutygodnik”, „E-Teatr”, „Iglica”, „KONTENT”, „Mały Format”, „Polscy pisarze i badacze literatury przełomu XX i XXI wieku”, „Stoner Polski”, „Trytytka”, „Wizje”, „Wakat”, „Zakład”:

https://www.biuroliterackie.pl/biblioteka/1-2024/

https://www.dwutygodnik.com/

https://e-teatr.pl/

https://pismoiglica.pl/

https://kontent.net.pl/

https://magazynwizje.pl/

http://malyformat.com/

http://www.ppibl.ibl.waw.pl/mediawiki/index.php/O_projekcie

https://stonerpolski.pl/

https://trytytkapismo.pl/

http://wakat.sdk.pl/

https://magazynwizje.pl/

https://www.zakladmagazyn.pl/

Efekty uczenia się:

Wiedza

Po zakończeniu procesu uczenia się student powinien:

- identyfikować wybrane problemy, zjawiska i tendencje rozwojowe w literaturze polskiej po 1989 roku;

- rozpoznawać autorów i dzieła literackie, które współtworzą korpus tekstów polskiej literatury najnowszej.

Umiejętności

Po zakończeniu procesu uczenia się student powinien:

- opisywać w sposób precyzyjny specyfikę problemów, zjawisk i tendencji rozwojowych w polskiej literaturze najnowszej po 1989 roku;

- analizować modyfikacje problematyki i zmiany tendencji rozwojowych w literaturze polskiej po 1989 roku w kontekście rozwiązań znanych z tradycji literackiej (między innymi dwudziestowiecznej);

- porządkować w sposób logiczny i przejrzysty teksty artystyczne na mapie współczesnych zjawisk literackich;

- dokonywać syntezy zjawisk literackich, z którymi zapoznał się podczas konwersatorium;

- zastosować zdobyte podczas konwersatorium narzędzia historycznie zorientowanej analizy tekstu do nowo powstających utworów literackich.

Kompetencje społeczne

Po zakończeniu procesu uczenia się student powinien być w stanie:

- wytłumaczyć, na czym polegają przemiany zachodzące w literaturze polskiej po 1989 roku w stosunku do rozwiązań artystycznych znanych z tradycji literackiej (między innymi dwudziestowiecznej);

- wyjaśnić, jakie jest historyczne znaczenie literatury najnowszej w procesie budowania dziedzictwa kulturowego;

- przekazać wiedzę na temat problemów, zjawisk i tendencji rozwojowych w literaturze polskiej po 1989 roku;

- wskazywać w literaturze najnowszej obszary problemowe (z zakresu tematów, form i stylów) domagające się nowych rozstrzygnięć.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 138 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Karol Hryniewicz, Jagoda Wierzejska
Prowadzący grup: Marcin Czardybon, Karol Hryniewicz, Jan Potkański, Łukasz Żurek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

w sali

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 138 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Karol Hryniewicz, Jagoda Wierzejska
Prowadzący grup: Karol Hryniewicz, Zbigniew Jazienicki, Jan Potkański, Łukasz Żurek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

w sali

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)