Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wiedza o kulturze

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3002-P1A1WK
Kod Erasmus / ISCED: 14.7 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Wiedza o kulturze
Jednostka: Instytut Kultury Polskiej
Grupy: Minimum programowe specjalności: Literatura i kultura polska w perspektywie europejskiej i światowej
Przedmioty obowiązkowe dla I roku specjalności LiKPwPEiŚ - stacjonarne 1-go stopnia
Wszystkie przedmioty polonistyczne - oferta ILP (3001...) , IJP (3003...) i IPS (3007...)
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem wykładu jest zaznajomienie słuchaczy z genezą i rozwojem nauk o kulturze, w szczególności etnografii i antropologii kultury, a także najważniejszymi nurtami klasycznych i współczesnych teorii kultury.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Wykład prezentuje zarys dziejów nauk o kulturze, zwłaszcza etnografii, antropologii kultury, z uwzględnieniem najważniejszych klasycznych i współczesnych koncepcji teoretycznych, w tym także tych, które powstały poza tymi dziedzinami wiedzy, ale miały na myśl kulturoznawczą wielki wpływ. Geneza i rozwój naukowych zainteresowań badaniem różnych kultur zostanie ukazana w związku ze społecznymi i politycznymi dziejami nowożytnej i współczesnej Europy.

Pełny opis:

1. Potoczne i antropologiczne rozumienie kultury

2. Atrybutywne i dystrybutywne rozumienie kultury

3. Początki refleksji nad różnorodnością kultur

4. Mit kultury pierwotnej i dobrego "dzikiego"

5. Antropologia kultury i narodziny nowoczesnych narodów

6. Kolonializm, wystawy światowe i początki instytucjonalnej etnografii

7. Prekursorzy nauk o kulturze

8. Główne nurty klasycznej antropologii kultury: materializm historyczny, ewolucjonizm, dyfuzjonizm, psychoanaliza, funkcjonalizm, strukturalizm

9. Antropologia i dekolonizacja

10. Wybrane współczesne teorie kultury: poststrukturalizm, dekonstrukcja, teoria pól symbolicznych, postkolonializm, subaltern studies, teoria aktora-sieci, feminizm, nowy materializm, gender studies, future studies

Literatura:

• Chymkowski Roman, Nietożsamości. Tillion, Fanon, Bourdieu, Derrida i dylematy dekolonizacji, Campidoglio, Warszawa 2019.

• Cocchiara Giuseppe, Dzieje folklorystyki w Europie, przeł. Wojciech Jekiel, wstęp i rozdz. o polskiej folklorystyce: Julian Krzyżanowski, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1971.

• Godlewski Grzegorz, Luneta i radar: szkice z antropologicznej teorii kultury, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2016.

• Herzfeld Michael, Antropologia: praktykowanie teorii w kulturze i społeczeństwie, przeł. Maria M. Piechaczek, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2004.

• Kulturologia polska XX wieku, t. I-II, red. Grzegorz Godlewski i in., wstęp: Andrzej Mencwel, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2013.

• Paluch Andrzej K., Mistrzowie antropologii społecznej: rzecz o rozwoju teorii antropologicznej, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1990.

• Szacki Jerzy, Historia myśli socjologicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.

• Turner Jonathan H., Struktura teorii socjologicznej, przeł. Grażyna Woroniecka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.

Efekty uczenia się:

Absolwent zna i rozumie:

swoistość nauk o kulturze oraz ich związki z innymi naukami humanistycznymi i społecznymi;

podstawową terminologię nauk o kulturze.

Absolwent potrafi:

interpretować zgromadzony materiał uwzględniając kontekst historyczny, społeczny i polityczny;

stale dokształcać się i rozwijać intelektualnie oraz zawodowo.

Absolwent jest gotów do:

krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści;

przyjęcia postawy szacunku i badawczej ciekawości wobec różnorodnych zjawisk kultury w tym używania zdobytej wiedzy do rozwiązywania zaobserwowanych problemów oraz zasięgania opinii ekspertów;

dostrzegania wagi refleksji kulturoznawczej dla życia społecznego i dostrzegania konieczność jej rozwoju.

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na wykładzie, zaliczenie ćwiczeń. Ocena końcowa jest oceną z ćwiczeń.

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 58 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 58 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Paulina Kwiatkowska
Prowadzący grup: Anna Hoss, Paweł Majewski, Ada Tymińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4d6609a26 (2023-02-28)