Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Między staropolszczyzną a współczesnością (moduł III)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3106-MSW-KON
Kod Erasmus / ISCED: 03.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0215) Muzyka i sztuki sceniczne Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Między staropolszczyzną a współczesnością (moduł III)
Jednostka: Instytut Muzykologii
Grupy: II rok I st. Muzykologia
Przedmioty modułowe dla II r. I st. (moduł III)
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Założenia (opisowo):

Podstawowa wiedza z zakresu historii muzyki polskiej XIX w.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia poświęcone są muzyce polskiej XIX wieku i polskim artystom, którzy wnieśli wkład zarówno w kulturę polską, jak i kulturę innych narodów.

Pełny opis:

Motywem przewodnim konwersatorium będzie twórczość wybitnych artystów polskich, wykonawców i kompozytorów, którzy w okresie zaborów działali w różnych krajach Europy i promowali polską sztukę. Ważne znaczenie w ich dorobku mają charakterystyczne dla polskiej muzyki gatunki i ideowe wątki, zaczerpnięte z polskiej literatury, filozofii, życia społecznego i reprezentujące topos narodowy. Omówione i zaprezentowane zostaną dzieła Józefa Kozłowskiego, Antoniego i Apolinarego Kątskich, Henryka i Józefa Wieniawskich, Wiktora Każyńskiego, Teodora Leszetyckiego, Emila Młynarskiego, Henryka Pachulskiego, Feliksa Blumenfelda, Witolda Maliszewskiego i innych. Zagadnienia te zostaną ukazane na tle szerszej panoramy twórczości muzycznej epoki romantyzmu.

Literatura:

E. Chamczyk, Podbijając muzyczne centrum Europy: paryska dekada Apolinarego Kątskiego (1838-1848), „Muzyka” nr 4 (2018), s. 65-87.

Z. Chechlińska, Historia Muzyki Polskiej, t. V, cz. 1: Romantyzm 1795 – 1850, Warszawa 2013

H. Dorabialska, Polonez przed Chopinem, Warszawa 1938.

S. Dybowski, Słownik pianistów polskich, Warszawa 2003.

J. Mechanisz, Młynarski, Suwałki 1994.

I. Poniatowska, Romantyzm, cz. 2A: Twórczość muzyczna w drugiej połowie XIX wieku, Warszawa 2010

J. W. Reiss, Muzyka i muzycy polscy: Statkowski – Melcer – Młynarski – Stojowski, Łódź 1949.

R. Suchowiejko, Henryk Wieniawski: kompozytor na tle wirtuozowskiej tradycji skrzypcowej XIX wieku, Poznań 2005.

E. Szczepańska-Lange, Emil Młynarski życie i działalność w Warszawie i Wielkiej Brytanii do 1916 roku, Warszawa 2013.

S. Świerzewski, J. I. Kraszewski i polskie życie muzyczne XIX wieku, Kraków 1963.

Lista lektur będzie uzupełniana w trakcie zajęć.

Efekty uczenia się:

Zajęcia realizowane w formule konwersatoryjnej mają za zadanie nie tylko zaznajomienie studentów z ważnymi zjawiskami polskiej kultury muzycznej XIX wieku, ale także zachęcenie ich do podjęcia w przyszłości badań nad wypełnianiem wciąż licznych białych plam w jej historii i animowania przedsięwzięć mających na celu jej popularyzację.

Metody i kryteria oceniania:

– obecność;

– aktywny udział w zajęciach, w tym przygotowanie krótkiego referatu na podstawie wskazanej literatury przedmiotu;

– końcowe zaliczenie na ocenę: test pisemny.

W przypadku większej liczby nieobecności wymagane jest opracowanie dodatkowego materiału wskazanego przez prowadzącego (minimum 4 strony znormalizowane, przypisy oraz bibliografia).

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Spurgjasz
Prowadzący grup: Katarzyna Spurgjasz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zajęcia będą dotyczyły wybranych zagadnień historii muzyki polskiej XVIII i XIX wieku.

Pełny opis:

Celem zajęć jest przybliżenie wybranych zagadnień historii muzyki polskiej XVIII i XIX wieku. W sposób szczególny chcemy skupić się na zagadnieniach warsztatowych w badaniu muzyki i kultury muzycznej tego okresu – dlatego pojawią się m.in. elementy źródłoznawstwa (muzycznego i nie tylko), archiwistyki, neografii, genealogii, prasoznawstwa. Część zajęć odbędzie się w bibliotekach, archiwach i muzeach (m.in. w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie, Bibliotece Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego, Muzeum Fryderyka Chopina).

Literatura:

literatura zostanie podana na zajęciach

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)