Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Polska muzyka ludowa (moduł III)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3106-PML
Kod Erasmus / ISCED: 03.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0215) Muzyka i sztuki sceniczne Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Polska muzyka ludowa (moduł III)
Jednostka: Instytut Muzykologii
Grupy: II rok I st. Muzykologia
Przedmioty modułowe dla II r. I st. (moduł III)
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Celem zajęć jest pogłębienie wiedzy o tradycyjnej muzyce wiejskiej w Polsce. Zadanie to realizowane jest w toku omawiania i dyskutowania lektur i filmów poświęconych tradycyjnej muzyce wiejskiej w Polsce oraz analizie wybranych przykładów muzycznych.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest pogłębienie wiedzy o tradycyjnej muzyce wiejskiej w Polsce. Zadanie to realizowane jest w toku omawiania i dyskutowania lektur i filmów poświęconych tradycyjnej muzyce wiejskiej w Polsce oraz analizie wybranych przykładów muzycznych.

Pełny opis:

Celem zajęć jest pogłębienie wiedzy o tradycyjnej muzyce wiejskiej w Polsce. Zadanie to realizowane jest w toku omawiania i dyskutowania lektur i filmów poświęconych tradycyjnej muzyce wiejskiej w Polsce oraz analizie wybranych przykładów muzycznych. W zakresie lektur nacisk położony jest zarówno na klasyczne, najwybitniejsze artykuły problemowe badaczy polskiego folkloru muzycznego, jak i prace najnowsze. W zakresie analizy muzycznej wykorzystywane są autorskie nagrania terenowe oraz wydawnictwa płytowe. Zespół omawianych prac i nagrań jest corocznie aktualizowany.

Literatura:

Zespół omawianych prac i nagrań jest corocznie aktualizowany. Najczęściej są to prace publikowane na łamach "Muzyki", "Przeglądu Muzykologicznego", "Polskiego Rocznika Muzykologicznego" i "Etnomuzykologii Polskiej" oraz fragmenty monografii książkowych.

Efekty uczenia się:

1.zna podstawową terminologię muzykologii

2. ma uporządkowaną wiedzę szczegółową z zakresu wybranych dziedzin nauki i dyscyplin naukowych metodologii

3. ma podstawową wiedzę o powiązaniach muzykologii z innymi naukami

4. ma podstawową wiedzę o głównych kierunkach rozwoju i najważniejszych nowych osiągnięciach w muzykologii

5. zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji wytworów kultury muzycznej właściwe dla wybranych tradycji, teorii lub szkół badawczych muzykologii

6. ma świadomość kompleksowej natury języka muzycznego oraz złożoności i historycznej zmienności jego znaczeń

7. potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informację z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów

8. posiada podstawowe umiejętności badawcze, obejmujące formułowanie i analizę problemów badawczych, dobór metod i narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników, pozwalające na rozwiązywanie problemów badawczych w muzykologii

9. umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze kierując się wskazówkami opiekuna naukowego

10. potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, paradygmatami badawczymi i pojęciami właściwymi dla muzykologii w typowych sytuacjach profesjonalnych

11. potrafi rozpoznać różne rodzaje wytworów kultury muzycznej oraz przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację z zastosowaniem typowych metod, w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego, miejsca w procesie społeczno-kulturowym

12. posiada umiejętność merytorycznego argumentowania, z wykorzystaniem poglądów innych autorów, oraz formułowania wniosków

13. posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych w języku polskim, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć

14. posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w języku polskim, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych i różnych źródeł

15. potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role

16. ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego ludzkości

Metody i kryteria oceniania:

- aktywne uczestnictwo w zajęciach,

- kolokwium pisemne i audialne,

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Dahlig, Tomasz Nowak
Prowadzący grup: Piotr Dahlig, Tomasz Nowak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Nowak
Prowadzący grup: Piotr Dahlig, Tomasz Nowak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)