Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zarys dziejów muzyki staropolskiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3106-ZDMS-W
Kod Erasmus / ISCED: 03.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0215) Muzyka i sztuki sceniczne Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Zarys dziejów muzyki staropolskiej
Jednostka: Instytut Muzykologii
Grupy: II rok I st. Muzykologia
Przedmioty obowiązkowe dla II r. studiów stacjonarnych I stopnia
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem zajęć jest prezentacja najważniejszych zagadnień historii muzyki w Polsce od X do początków XVIII wieku.

Pełny opis:

1. Muzyka staropolska – między tradycją lokalną a europejskim uniwersalizmem

2. Ośrodki kultury muzycznej polskiego średniowiecza

3. Polifonia XIII – XIV wieku

4. Polifonia XV wieku: nurt ‘wysoki’ i tradycja motetowo-pieśniowa

5. Muzyka instrumentalna XIV – XVI wieku

6. Polifonia epoki renesansu

7. Polskojęzyczna twórczość pieśniowa renesansu

8. Ośrodki kultury muzycznej polskiego baroku

9. Muzyka na dworze polskich Wazów

10. Muzyka nurtu prima pratica I połowy XVII wieku

11. Muzyka nurtu seconda pratica I połowy XVII wieku

12. Muzyka instrumentalna XVII wieku

13. Muzyka religijna przełomu XVII i XVIII wieku

Literatura:

Encyklopedia Muzyczna PWM. Część biograficzna. red. E. Dziębowska, Kraków 1979-

Z dziejów polskiej kultury muzycznej. I. Kultura staropolska. red. Z. M. Szweykowski, PWM 1960

(http://www.nck.pl/kategorie/historia-muzyki-polskiej.html)

Jerzy Morawski, Historia muzyki polskiej. Średniowiecze, cz. I: Do roku 1320

Katarzyna Morawska, Historia muzyki polskiej. Średniowiecze, cz. II: 1320-1500

Katarzyna Morawska, Historia muzyki polskiej. Renesans: 1500-1600

Barbara Przybyszewska-Jarmińska, Historia muzyki polskiej: Barok, cz. I: 1595-1696

Alina Mądry, Historia muzyki polskiej: Barok, cz. II: 1697-1795

Staropolszczyzna muzyczna. Księga konferencji. Warszawa, 18-20 października 1996, Warszawa 1998

Hieronim Feicht, Studia nad muzyką polskiego średniowiecza, PWM 1975

Mirosław Perz, Fragmenty lwowskie. Źródło dzieł Dufaya, Josquina, Piotra de Domarto i Piotra z Grudziądza w Polsce z XV w., „Muzyka” 1989

Mirosław Perz, Rękopiśmienne partesy olkuskie, „Muzyka” 1969 (2)

Paweł Gancarczyk, Musica scripto. Kodeksy menzuralne II połowy XV wieku na wschodzie Europy Łacińskiej, Warszawa 2001

Jerzy Liban. Pisma o muzyce. red. Elżbieta Witkowska-Zaremba, Kraków 1984

Piotr Poźniak, Repertuar polskiej muzyki wokalnej w epoce Renesansu, Kraków 1999

Jerzy Gołos, Polskie organy i muzyka organowa, Instytut Wydawniczy PAX Warszawa 1972

Zofia Stęszewska, Tańce włoskie w Polsce i tańce polskie we Włoszech w XVI-XVII wieku, „Muzyka” 1970 (1)

Delma Brough, Polish Seventeenth-Century Church Music..., New York & London 1989

Anna i Zygmunt M. Szweykowscy, Włosi w kapeli królewskiej polskich Wazów, Kraków 1997

Barbara Przybyszewska-Jarmińska, Muzyczne dwory polskich Wazów, Warszawa 2007

Barbara Przybyszewska-Jarmińska, Muzyka pod patronatem polskich Wazów. Marcin Mielczewski, Warszawa 2011

Tomasz Jasiński, Polska barokowa retoryka muzyczna, Lublin 2006

Jerzy Kochanowicz, Geneza, organizacja i działalność jezuickich burs muzycznych, Kraków 2002

Danuta Popinigis, Muzyka Andrzeja Hakenbergera, Gdańsk 1997

Aleksandra Patalas, W kościele, w komnacie i w teatrze. Marco Scacchi. Życie, muzyka, teoria, Kraków 2010

Edycje

Antiquitates Musicae in Polonia, 1-15, ed. H. Feicht, M. Perz, Graz-Warszawa 1973-76

Piotr z Grudziądza: Petrus Wilhelmi de Grudencz Magister Cracoviensis Opera Musica, 1993

Musica Antiqua Polonica: I. Średniowiecze, red. J. Morawski Kraków 1972; III. Barok, red. Z.M.

Szweykowski, Kraków 1969.

Muzyka w dawnym Krakowie, red. Z. M. Szweykowski, Kraków 1964

Monumenta Musicae in Polonia. red. J. M. Chomiński, Kraków 1964-

Muzyka Polskiego Odrodzenia. red. J. M. Chomiński, Z. Lissa, Kraków 1955

Muzyka Staropolska, red. H. Feicht, Kraków 1966

Wydawnictwo Dawnej Muzyki Polskiej, red. A. Chybiński, H. Feicht, Z.M. Szweykowski,

Warszawa 1928-38, Kraków 1947-

Źródła do Historii Muzyki Polskiej. red. Z. M. Szweykowski, Kraków 1960

Efekty uczenia się:

Podstawowa wiedza na temat kultury muzycznej Polski w epokach średniowiecza, renesansu i baroku, znajomość najważniejszych zagadnień wiążących się z tym przedmiotem, przede wszystkim repertuaru muzycznego, wykorzystywanych w nim technik kompozytorskich i zauważalnych tam nurtów stylistycznych.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia zajęć jest egzamin ustny sprawdzający przyswojoną wiedzę.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Jeż
Prowadzący grup: Tomasz Jeż
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-03d50b88b (2024-02-19)