Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zrozumieć operę (moduł II)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3106-ZO-KON
Kod Erasmus / ISCED: 03.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zrozumieć operę (moduł II)
Jednostka: Instytut Muzykologii
Grupy: II rok I st. Muzykologia
Przedmioty modułowe dla II r. I st. (moduł II)
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia poświęcone operze XVII-XIX wieku. Poruszone zostaną wybranezagadnienia dotyczące m.in. impresariatu operowego; śpiewaków;librecistów i librett; kompozytora, a także rozumienia dzieła i teatruoperowego przez współczesnych reżyserów. Wybrane zagadnieniazostaną omówione na podstawie analizy wybranych dzieł, tekstów zepoki i literatury przedmiotu.

Pełny opis:

Zajęcia poświęcone operze XVII - XIX wieku. Podczas zajęć, w oparciu oteksty źródłowe i literaturę przedmiotu zostaną poruszone wybranekwestie dotyczące rozumienia i funkcjonowania dzieła operowego i teatru muzycznego. W pierwszej kolejności omówione zostaną kwestierozumienia dzieła operowego przez współczesnych, w kolejności współczesne metody jego badania. Wśród ważnych zagadnień znajdąsię też: rola impresariatu operowego; narodziny wokalnych gwiazd czyli śpiewaków, ze szczególnym uwzględnieniem kastratów jako grupy artystów dominującej w operze XVII i XVIII wieku; librettologia; wybrani

kompozytorzy muzyki operowej; teatr reżyserski

Literatura:

Literatura zostanie podana przez prowadzącego przed rozpoczęciem semestru.

Efekty uczenia się:

Student zyskuje świadomość najważniejszych problemów dotyczących powstania, funkcjonowania i wykonania dzieła operowego w XVII i XVIII wieku.

Metody i kryteria oceniania:

zaliczenie przedmiotu odbywa się na podstawie:

1/ obecności na zajęciach i aktywnego w nich uczestnictwa

2/ przyswojenia zadanych lektur

3/ przedłożenia na zakończenie pracy pisemnej zgodnej z wymogami prac akademickich na zadany temat (maksymalnie 5 stron maszynopisu).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Aneta Markuszewska
Prowadzący grup: Aneta Markuszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-03d50b88b (2024-02-19)