Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Redakcja tekstów naukowych w języku hiszpańskim II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3305-RTNH2-31W Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Redakcja tekstów naukowych w języku hiszpańskim II
Jednostka: Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich
Grupy: Plan hispanistyki stosowanej 3 rok 1 stopnia wiecz.
Przedmioty podstawowe dla 1 roku studiów 1 stopnia, hispanistycznych wieczorowych
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: hiszpański
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Zajęcia mają na celu wsparcie procesu redakcji prac licencjackich.

Skrócony opis:

Zajęcia poświęcone będą rozpoznawaniu i wykorzystywaniu praktyk dyskursywnych właściwych dla dyskursu naukowego, rozumianego jako struktura umożliwiająca odnoszenie się do zjawisk dwojako: jako odmiennych na sposób inny, niż dychotomiczny, oraz jako poddających się procedurom łączenia w spójną całość. Nauka posługiwania się językiem naukowym będzie więc polegała na dostrzeganiu i próbie uchwycenia w tekstach, także własnych, relacji między wartościami odrębnymi w sposób nieredukowalny.

Pełny opis:

Podczas zajęć Studenci będą przedstawiać fragmenty swoich prac, ich tematykę, plan, bibliografię oraz metody badawcze. W odniesieniu do nich, wspólnie będziemy omawiali następujące kwestie:

1. Możliwe sposoby ujęcia badanego zagadnienia. Jaką funkcję pełni metoda badawcza?

2. Porządkowanie w sposób logiczny całości zebranego materiału.

3. Strategie rozwoju argumentacji, z zastosowaniem elementów analizy semiotycznej. Weryfikacja stopnia, w jakim poszczególne zdania pomagają odnieść się do sensu opisywanych zjawisk oraz logiki cechującej sposób ich uporządkowania w ramach akapitu, podrozdziału i rozdziału.

4. Poprawność zastosowania instrumentarium narzędziowego właściwego danemu przedmiotowi badań oraz przynależnego do dyskursu nauki.

5. Etyczny wymiar pisania prac naukowych: krytyka i korekta jako wskazywanie potencjału pracy.

Studenci otrzymają konkretne wskazówki dotyczące możliwości wzbogacenia swoich prac i nadania im klarowności.

Literatura:

Studenci będą przedstawiali źródła leżące u podstaw ich prac badawczych. Pozostali uczestnicy zajęć oraz nauczyciel prowadzący będą mogli zaproponować dodanie do nich harmonizujących z tematem pracy pozycji.

Poniższa lista lektur, o charakterze wyłącznie orientacyjnym, zawiera opracowania mogące posłużyć ugruntowaniu argumentacji prowadzonej w ramach badań humanistycznych.

1. Barańczak, Stanisław, "Tablica z Macondo : osiemnaście prób wytłumaczenia, po co i dlaczego się pisze", Londyn, 1995, Aneks.

2. Berger, Peter L., "Zaproszenie do socjologii", Warszawa, 1998, Wydawnictwo Naukowe PWN.

3. Berne, Eric, "W co grają ludzie : psychologia stosunków międzyludzkich", Warszawa, 1994, Wydawnictwo Naukowe PWN.

4. Didi-Huberman, Georges, "Obrazy mimo wszystko", Kraków, 2008, Universitas.

5. Eco, Umberto, "Semiotyka życia codziennego", Warszawa, 1998, Czytelnik.

6. Foucault, Michel, "Szaleństwo i literatura: powiedziane, napisane", Warszawa, 1999, Fundacja Aletheia.

7. Godlewski, Grzegorz, Mencwel, Andrzej, Sulima, Roch, "Antropologia słowa: zagadnienia i wybór tekstów", Warszawa, 2003, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

8. Huizinga, Johan, "Jesień średniowiecza", Warszawa, 1996, Państwowy Instytut Wydawniczy.

9. Jankowicz, Grzegorz, "Blizny", Wrocław, 2019, Ossolineum.

10. Kuhn, Thomas S., "Struktura rewolucji naukowych", Warszawa, 2009, Aletheia.

11. Nycz, Ryszard, "Kultura jako czasownik: sondowanie nowej humanistyki", Warszawa, 2017, Instytut Badań Literackich PAN.

Efekty uczenia się:

Student zna i rozumie:

K_W01 w podstawowym stopniu powiązania hispanistyki z innymi dyscyplinami nauk humanistycznych, zwłaszcza z językoznawstwem;

K_W03 podstawową terminologię, przedmiot i kierunki badań obejmujące wybrane obszary dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiów iberystycznych;

K_W09 podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego;

Student potrafi:

K_U01czytać ze zrozumieniem teksty w języku hiszpańskim;

K_U08 posługiwać się językiem hiszpańskim na poziomie C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, tj. posiada kompetencję językową czynną i bierną w zakresie języka hiszpańskiego, potrafi z łatwością zrozumieć wszystkie rodzaje tekstów języka pisanego i mówionego, posługiwać się wyrażeniami idiomatycznymi i kolokwializmami oraz posiada znajomość reguł pragmatyki komunikacji językowej;

K_U05 napisać oraz zredagować pracę pisemną w języku hiszpańskim (semestralną, roczną, a także licencjacką) z zastosowaniem odpowiednich metod oraz właściwych źródeł właściwych dziedzinom nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiów hispanistycznych;

Student jest gotów do:

K_K01 krytycznej oceny własnej wiedzy i umiejętności, samodzielnej i autonomicznej pracy oraz rozumie potrzebę doskonalenia i uczenia się przez całe życie;

Metody i kryteria oceniania:

Zastosowane zostaną następujące kryteria:

Ocena bardo dobra: duża aktywność na zajęciach, przygotowanie prezentacji co najmniej dwóch fragmentów pracy licencjackiej, lub (w wypadku braku aktywności) bardzo wysoka jakość prezentacji.

Ocena dobra plus: duża aktywność na zajęciach, przygotowanie prezentacji fragmentu pracy licencjackiej, lub (w wypadku braku aktywności) wysoka jakość prezentacji.

Ocena dobra: umiarkowana aktywność, przygotowanie prezentacji fragmentu pracy licencjackiej, lub (w wypadku braku aktywności) dobra jakość prezentacji.

Ocena dostateczna plus: niewielka aktywność, przygotowanie prezentacji fragmentu pracy licencjackiej.

Ocena dostateczna: aktywność na zajęciach lub przygotowanie prezentacji fragmentu pracy licencjackiej.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Brykczyńska
Prowadzący grup: Magdalena Brykczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.