Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia literatury węgierskiej IV

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3320-LLW78
Kod Erasmus / ISCED: 09.203 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Historia literatury węgierskiej IV
Jednostka: Katedra Hungarystyki
Grupy: Przedmioty kierunkowe - literaturoznawcze
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: węgierski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Znajomość literatury starowęgierskiej do okresu Oświecenia, literatury XIX wieku oraz zjawisk kultury i literatury polskiej i światowej. Zalecane są wszelkie zajęcia literaturoznawcze z oferty UW, które ułatwiają studentowi samodzielne uprawienie refleksji komparatystycznej.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest omówienie dziejów literatury węgierskiej XX wieku, ze szczególnym uwzględnieniem najważniejszych zjawisk kulturalnych i dorobku najwybitniejszych autorów okresów modernizmu awangardy, literatury międzywojennej, powojennej aż do okresu postmodernizmu. Poprzez analizę i interpretację utworów literackich w języku oryginalnym, wymienionych w kanonie lektur obowiązkowych wskazujemy na paralelne bądź odmienne zjawiska literacko-kulturalne w odniesieniu do polskiej literatury omawianej epoki.

Pełny opis:

Przedmiot ma za zadanie zapoznać studentów IV roku hungarystyki z literaturą węgierską XX wieku.

Zakres tematów semestru letniego:

1. Proza po roku 1945: Ottlik Géza, Déry Tibor

2. Główne nurty w rozwoju poezji okresu powojennego: Pilinszky János, Nagy László

3. Dramat węgierski w okresie powojennym: Sarkadi Imre, Örkény István

4. Proza w latach 60.: Mészöly Miklós, Konrád györgy

5. Dążenia nowatorskie w rozwoju poezji w latach 70/80.: Csoóri Sándor, Tandori Dezső, Petri György

6. Postmodernizm w prozie węgierskiej w ostatnich dekadach XX wieku..: Hajnóczy József, Nádas Péter, Esterházy Péter.

Literatura:

Lista lektur obowiązkowych:

VIII. A 2. világháború utáni próza:

1. Ottlik Géza: Iskola a határon

2. Déry Tibor: Niki, Szerelem, (Képzelt riport egy amerikai pop-fesztiválról, G. A.úr X-ben - 1 kötelező)

IX. A 2. világháború utáni költészet:

1. Pilinszky János Halak a hálóban, Őszi vázlat, Trapéz és korlát, Ravensbrücki passió, Harmadnapon, Francia fogoly, Apokrif, Négysoros

2. Nagy László Ki viszi át a szerelmet? Menyegző, Himnusz minden időben, Csodafiú-szarvas

X. A 2. világháború utáni dráma:

3. Sarkadi Imre Elveszett paradicsom, (Oszlopos Simeon, A gyáva – 1 kötelező)

4. Örkény István Egyperces novellák – Az utolsó meggymag, Legmerészebb álmaink is megvalósíthatók, Információ. Dráma: Tóték, Macskajáték.

XI. Modern törekvések a 1960/70-es évek prózájában:

1. Mészöly Miklós Az atléta halála

2. Konrád György A látogató (kiválasztott részlet)

XII. A 70/80-as évek költészete:

1. Csoóri Sándor Anyám feket rózsa, Ekkora szerelem előtt, Senkid, barátod, Hosszú tél zsoltára

2. Tandori Dezső (Kortárs magyar irodalom. Szöveggyűjtemény. BBI, 2004.)

3. Petri György (Kortárs magyar irodalom. Szöveggyűjtemény. BBI, 2004.)

XIII. A posztmodern próza az 1980/90-es években:

1. Hajnóczy Péter Temetés (Jézus menyasszonya c.kötetben), A halál kilovagolt Perzsiából (ajánlott)

2. Nádas Péter Egy családregény vége

3. Esterházy Péter A szív segédigéi, Harmonia caelestis (ajánlott).

Literatura przedmiotu:

Erdődy – Magyar – Tverdota: Magyar irodalom a XX. században. Tanulmányok I., Bp., 1995.

Erdődy – Magyar – Tverdota: Magyar irodalom a XX. században.Szöveggyűjtemény II., Bp., 1995.

Gintli Tibor: Magyar Irodalom. Akadémiai K. Bpest 2010.

Grendel Lajos: A modern magyar irodalom története. Magyar líra és epika a 20. században. Pozsony, 2010.

Kulcsár Szabó Ernő: A magyar irodalom története 1945-1991. Bp., 1993.

Rónay László: Erkölcs és irodalom. A magyar irodalom rövid története. Bp., 2006.

Sz. Molnár Szilvia: Bevezetés a kortárs magyar irodalomba. Bp. 2005.

Szegedy-Maszák Mihály (szerk.): A magyar irodalom történetei. 1920-tól napjainkig, III. köt. Bp., 2007.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student:

• orientuje się w dynamice rozwoju procesu historycznoliterackiego, właściwego dla XX wieku na Węgrzech;

• posiada zdolność krytycznej analizy zjawisk literackich i kulturowych charakterystycznych dla tego okresu;

• posiada umiejętność, wyciągania wniosków, dyskutowania, formułowania sądów i argumentacji;

• interpretuje dzieła literackie tego okresu, zarówno w dyskusji, jak i pisemnie, uwzględniając kontekst historyczny i kulturowy;

• Wymienia, umiejscawia na osi czasu i przedstawia sylwetki i dorobek czołowych węgierskich twórców okresu romantyzmu

• Analizuje różnorodne języki, którymi mówi literatura XX wieku, takie jak: realizm, naturalizm, symbolizm, impresjonizm, surrealizm, ekspresjonizm, tendencyjność, groteska, absurd.

Metody i kryteria oceniania:

- Kontrola obecności,

- Ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć – przeczytanie za pomocą słownika z góry podanych przez wykładowcy utworów literackich)

- aktywność na zajęciach może podnieść końcową ocenę o 20 %,

- końcowe zaliczenia pisemne

Warunkiem zaliczenie przedmiotu na podstawie egzaminu na końcu roku akademickiego jest zaliczenie ćwiczeń na ocenę po obu semestrach.

Egzamin końcowy składa się z części pisemnej i ustnej. Warunkiem przystąpienia do egzaminu ustnego jest napisanie testu kontrolnego sprawdzającego znajomość lektur obowiązkowych z wynikiem min. 50%.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Csilla Gizińska
Prowadzący grup: Csilla Gizińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Tryb prowadzenia:

w sali

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-2b06adb1e (2024-03-27)