Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Współczesne życie literackie - linia węgierska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3320-LMW13K-ŻL
Kod Erasmus / ISCED: 09.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Współczesne życie literackie - linia węgierska
Jednostka: Katedra Hungarystyki
Grupy: Przedmioty kierunkowe - literaturoznawcze
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: węgierski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Dla realizacji przedmiotu niezbędne jest formalne zaliczenie przedmiotu Historia literatury węgierskiej według programu studiów licencjackich. Dla studentów znających język węgierski na poziomie C1 (umożliwiającym swobodne czytanie literatury podmiotu i przedmiotu oraz analizę źródeł).


Znajomość literatury węgierskiej do okresu powojennego XX wieku oraz zjawisk kultury i literatury polskiej i światowej. Zalecane są wszelkie zajęcia literaturoznawcze z oferty UW, które ułatwiają studentowi samodzielne uprawienie refleksji komparatystycznej.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przedstawienie kształtowania się współczesnej literatury węgierskiej na przełomie XX i XXI wieku, ze szczególnym uwzględnieniem najważniejszych zjawisk i dorobku najwybitniejszych prozaików, poetów oraz dramatopisarzy omawianego okresu. Oprócz analizy i interpretacji utworów literackich w języku oryginalnym, wymienionych w kanonie lektur obowiązkowych, w ramach referatów przewidziany jest również systematyczny przegląd węgierskiej prasy literackiej (najważniejsze wydarzenia literackie - jubileuszy pisarskie, nagrody itd.). Jednocześnie studenci zapoznają się polską recepcją współczesnej literatury węgierskiej.

Pełny opis:

Przedmiot ma za zadanie zapoznać studentów I roku studiów magisterskich filologii węgierskiej ze współczesną literaturą węgierską od lat 70. XX wieku aż po dorobek ostatnich lat.

Zakres tematów semestru letniego:

I. Współczesna poezja węgierska: depoetyzacja liryki

II. Współczesna proza węgierska: parabola współczesna, literatura faktu (rozliczeniowa), proza postmodernistyczna, literatura kobieca, współczesna powieść historyczna.

III. Współczesny dramat węgierski: II generacja dramatopisarzy po Örkénya, przedstawiciele najmłodszej generacji dramatopisarzy tzw. 3 generacji po Örkénya,

I. A kortárs magyar líra

- A depoetizált költészet: Petri György, Parti Nagy Lajos, Kukorelly Endre, Térey János, Tóth Krisztina, Karafiáth Orsolya, Varró Dániel.

2. A kortárs magyar próza:

2.1. A 60-as évek prózakíséreletei:

- Modern példázatosság: Mészöly Miklós, Konrád György, Örkény István

- Fikcionált tárgyiasság, korkritika: Cseres Tibor, Sánta Ferenc, Moldova György, Galgóczi Erzsébet, Tar Sándor

2.2. A 70-es évek posztmodern prózája: Hajnóczy Péter, Esterházy Péter, Nádas Péter.

- Kertész Imre, Bodor Ádám, Krasznahorkai László, Závada Pál.

2.3. A magyar női irodalom: Szabó Magda, Rakovszky Zsuzsa, Erdős Virág, Polcz Alaine, Bódis Kriszta, Szécsi Noémi.

3. A kortárs magyar dráma:

- A magyar realista színháztól az új teatralitás színházáig

- Az Örkény István utáni 2.drámaíró-nemzedék: Nádas Péter, Spiró György

- Az Örkény István utáni 3.drámaíró-nemzedék: Parti Nagy Lajos, Háy János, Forgách András stb.

Analiza oryginalnych tekstów literackich. W ramach referatów i dyskusji przewidziany jest również systematyczny przegląd bieżącej węgierskiej prasy literackiej.

Literatura:

Lista lektur:

Nemes Nagy Ágnes: Fák, Között

Rakovszky Zsuzsa: Mintha, Fehér-fekete, Gyerekkori öreg nők (KMI Szöveggy. II*)

Juhász Ferenc: A tékozló ország

Tandori Dezső: KMI Szöveggy. I

Orbán Ottó: KMI Szöveggy. I

Oravecz Imre: KMI Szöveggy. I

Petri György: KMI Szöveggy. I

Parti Nagy Lajos: KMI Szöveggy. II

Kukorelly Endre: KMI Szöveggy. II

Tóth Krisztina: KMI Szöveggy. II

Térey János: KMI Szöveggy. II

Varró Dániel: KMI Szöveggy. II

Cseres Tibor: Hideg napok

Sánta Ferenc: Az ötödik pecsét

Galgóczi Erzsébet: Törvényen kívül

Tar Sándor: Néha úgy elmennénk, Nóra jön

Kertész Imre: Sorstalanság

Bodor Ádám: Sinistra körzet

Krasznahorkai László: Sátántangó

Závada Pál: Jadviga párnája

Szabó Magda: Régimódi történet, vagy Für Elise

Rakovszky Zsuzsa: A kígyó árnyéka, vagy Szécsi Noémi: Finnugor vámpír

Nádas Péter: Találkozás

Spiró György: Csirkefej, Kwartett vagy Imposztor

Háy János: Gézagyerek

*Horváth, Rácz: Kortárs magyar irodalom szöveggyűjtemény I-II. BBI, Bp. 2004.

Literatura przedmiotu

A 90-es évek fiatal magyar irodalma. „Alföld”, 2000/12.

Balassa Péter: Észjárások és formák. 1990.

Bécsy Tamás: A drámaelemzésről. Tanulmányok a műelemzés köréből. 1977. 105-190.

Bécsy Tamás: Mi a dráma. 1987.

Bednancsics Gábor (szerk.): Az irodalmi szöveg antropológiai horizontjai. 2000.

Bónus Tibor: Diskurzusok összjátéka. Irodalmi olvasásmódok. 2001.

Burzyńska, Markowski: Teorie literatury XX wieku. Podrecznik. 2006.

Ferenc Győző: A költészet mechanikája. 1997.

Grendel Lajos: A modern magyar irodalom története. Magyar lira és epika a 20. században. 2010.

Györffy Miklós: Magyar elbeszélő szólamok. 2004.

H. Nagy Péter: Töredékek a kortárs magyar líra paradigmáiról. „Alföld”, 1994/4.

Kulcsár Szabó Ernő: A magyar irodalom története 1945-1991. 1993.

Kulcsár Szabó Ernő: A megértés alakzatai. 1998.

Mózes Huba (szerk.): A próza intertextualitásának retorikája és pragmatikája. 2001.

Olasz Sándor: Mai magyar regények. Poétikai változatok fél évszázad regényirodalmában. 2003.

Sárkány Anna: Magyar irodalom Magyarország határain kívül 1989-1989. 1998.

Szegedy-Maszák Mihály et al. (szerk.): A magyar irodalom történetei. 1920-tól napjainkig. III. k. 2007.

Szegedy-Maszák Mihály: Irodalmi kánonok. 1998.

Szili József: Irodalomtudat-hasadás: az irodalom interkulturális elmélete. 2005.

Sz. Molnár Szilvia: Bevezetés a kortárs magyar irodalomba. 2005.

Van-e posztmodern? „Alföld”, 2003/2.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student:

• orientuje się w dynamice rozwoju procesu historycznoliterackiego, właściwego dla przełomu XX i XXI wieku na Węgrzech;

• posiada zdolność krytycznej analizy zjawisk literackich i kulturowych charakterystycznych dla tego okresu;

• posiada umiejętność, wyciągania wniosków, dyskutowania, formułowania sądów i argumentacji;

• interpretuje dzieła literackie tego okresu, zarówno w dyskusji, jak i pisemnie, uwzględniając kontekst historyczny i kulturowy;

• Wymienia, umiejscawia na osi czasu i przedstawia sylwetki i dorobek czołowych węgierskich twórców ostatnich 30 lat.

• Analizuje różnorodne języki, którymi mówi literatura omawianego okresu, takie jak: hermeneutyka, strukturalizm, postmodernizm, feminizm, historyzm.

Metody i kryteria oceniania:

- Kontrola obecności,

- Ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć – przeczytanie z góry podanych przez wykładowcy utworów literackich)

- aktywność na zajęciach może podnieść końcową ocenę,

- ocena przygotowanych referatów

- Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest złożenie pracy semestralnej po obu semestrach.

Zaliczenie na ocenę po obu semestrach.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Csilla Gizińska
Prowadzący grup: Csilla Gizińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

w sali

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)